Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Ở một loài có bộ NST 2n = 48. Có thể có tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiễm đơn?

  1.  48.           
  2. 24.       
  3. 36.        
  4. 12.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.