Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội?

  1. Thể tứ bội.
  2. Thể ba.
  3. Thể một.
  4.   Thể tam bội.

Hướng dẫn giải:

Hợp tử lưỡng bội có bộ NST 2n ​

Trong lần NP đầu tiên tất cả các NST không phân li tạo ra hợp tử có bộ NST là 4n (thể tứ bội)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.