Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao  tử lưỡng bội?

  1.  Thể ba.
  2. Thể tứ bội.
  3. Thể tam bội.
  4. Thể một.

Hướng dẫn giải:

giao tử đơn bội có bộ NST n ​

giao tử lưỡng bội có bộ NST 2n

Cơ thể được tạo thành từ giao tử đơn bội (n) và giao tử lưỡng bội (2n) có bộ NST là 3n (thể tam bội)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.