Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên \(SA\) vuông góc với đáy. Khẳng định nào trong các khẳng định nào sau đây đúng:

  1. \(mp\left(SCD\right)\perp mp\left(SAD\right)\)
  2. \(mp\left(SBC\right)\perp mp\left(SIA\right)\)
  3. \(mp\left(SDC\right)\perp mp\left(SAI\right)\)
  4. \(mp\left(SBD\right)\perp mp\left(SAC\right)\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.