Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng NST có thể tạo ra các thể đột biến sau:

1. Thể không.                         2. Thể một.                     3. Thể tứ bội.     

4. Thể bốn.                             5. Thể ba.                 ​        

Công thức NST của các thể đột biến  1, 2, 3, 4 và 5 tương ứng là

  1. 0, 2n + 1, 2n + 4, 4n và 3n.
  2. 2n, 2n - 1, 2n + 1, 4n và 3n.
  3. 2n - 2, 2n + 1, 4n, 2n + 4 và 2n + 3.
  4. 2n – 2, 2n – 1, 4n, 2n + 2 và 2n + 1.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.