Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Chia hỗn hợp gồm : \(C_3H_6;C_2H_4;C_2H_2\) thành 2 phần bằng nhau :

- Đốt cháy 1 phần thu được 2,24 lít khí \(CO_2\) (đktc) 

- Hiđro hóa phần 2 rồi đốt cháy hết sản phẩm thì thể tích \(CO_2\) (đktc) thu được là :

  1. 2,24 lít
  2. 1,12 lít
  3. 3,36 lít
  4. 4,48 lít
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.