Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Anđehit no, mạch hở X có công thức \(\left(C_3H_5O\right)_n\). Giá trị của n là :

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.