Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Đốt cháy  hoàn toàn hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được \(CO_2\) và hơi nước có thể tích \(V_{CO_2}:V_{H_2O}=7:10\). Công thức phân tử của 2 ancol là :

  1. \(CH_3OH;C_2H_5OH\)
  2. \(C_2H_5OH;C_3H_7OH\)
  3. \(C_2H_5OH;C_3H_5OH\)
  4. \(C_3H_5OH;C_4H_7OH\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.