Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Hòa tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm \(FeCl_2\) và \(NaCl\) (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch \(AgNO_3\) (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là :

  1. 68,2
  2. 28,7
  3. 10,8
  4. 10,7

Hướng dẫn giải:

​Đặt số mol của \(FeCl_2\) và NaCl ban đầu lần lượt là x và 2x

=> \(127x+58,5.2x=24,4=>x=0,1\)

\(FeCl_2+2AgNO_3\rightarrow2AgCl\downarrow+Fe\left(NO_3\right)_2\)               (1)

0,1                                   0,2

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl\downarrow+NaNO_3\)                         (2)

0,2                                   0,2

\(Fe\left(NO_3\right)_2+AgNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+Ag\downarrow\)                 (3)

0,1                                                                0,1

\(m=\left(0,2+0,2\right)143,5+108.0,1=68,2\left(gam\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.