Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống :

Căn cứ vào cách ...............trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm : hoa mọc  đơn độc và hoa mọc thành cụm

  1. hoa lưỡng tính
  2. hoa đơn tính
  3. xếp hoa
  4. đơn độc
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.