Bài 29. Các loại hoa - Sinh học lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 29. Các loại hoa

Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính là :

  1. đài hoa và tràng hoa
  2. nhị hoa và nhụy hoa
  3. đài hoa và nhị hoa
  4. tràng hoa và nhụy hoa
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.