Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Nguyên nhân nào sau đây không phải là cơ chế phát sinh thể dị bội?

  1. Rối loạn phân bào giảm phân.
  2. Thụ tinh giữa các giao tử bình thường và không bình thường.
  3. Thụ tinh giữ các giao tử không bình thường với nhau.
  4. Thụ tinh giữa giao tử 2n và giao tử bình thường.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.