Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung - Ngữ văn lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Thân Nhân Trung

Hai chữ Hiền tài được dành riêng để chỉ?

  1.  Người hiền lành và có tài.
  2.  Người tài cao, học rộng và có đạo đức
  3.  Người tài có đạo đức
  4.  Người vừa có tài vừa có đức
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.