Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Những loài nào sau đây là sinh vật lưỡng tính ?

  1.  giun đất, ốc sên, cá chép.                      
  2. giun đất, cá trắm.
  3.  giun đất, ốc sên                                              
  4.  Tằm, ong, cá.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.