Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Phạm Quỳnh anh

Dựa vào bài 30,31 và 32 ...

1.Trình bày vai trò của vật nuôi ( cho VD )!?

2. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi ( cho VD ) !!?

3. Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi (cho VD) !?

4. Kể tên một số phương pháp chọn giống vật nuôi !? Và nêu lợi ích và tác hại !?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN