Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Tekushi Derkai

a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 12000000đ (ở thành phố) và 10000000đ (ở nông thôn). Em hãy ước tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mỗi tháng có thể tiết kiệm ít nhất 1000000đ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN