Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Mi Bạc Hà

cho bảng số liệu sau: Cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị , nông thôn ở nước ta , năm 1996 và năm 2005 (Đơn vị : %). Nhận xét và giải thích cơ cấu lao động phân theo khu vực thành thị , nông thôn nước ta năm 1996 và năm 2005 ?

Năm Nông thôn Thành thị
1996 75,2 19,1
2005 69,0 24,0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN