Câu hỏi của Nguyễn Thái Hưng - Tiếng anh lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Thái Hưng - Tiếng anh lớp 6

1. there .................. any books on the desk yesterday.

  1. was
  2. weren't
  3. are 
4 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.