Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 11

cho axit cacboxylic A có công thức thực nghiệm là (c3h4o3)n. xác định ctpt của A/

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.