Vũ Nguyễn Hiếu Thảo
14 tháng 9 2017 lúc 21:11

gọi a là số bị chia, b là số chia

theo bài ra, ta có: \(a=b.9+8\)(1)

và \(a-b=88\Rightarrow a=88+b\)(2)

thay (1) vào (2), ta được: \(88+b=9b+8\Leftrightarrow8b=80\Rightarrow b=10\)

thay b=10 vào a-b=88 => a=98

vậy SBC là 98 và SC là 10

Bình luận (0)
le dieu ninh
14 tháng 9 2017 lúc 21:14

Cậu tự vẽ sơ đồ đi nha, mình chỉ giải thôi.

Số chia là:  ( 88 - 8) : ( 9 - 1 ) = 10

Số bị chia là: 88 + 10 = 98

                                    đ/s : số chia: 10

                                           số bị chia : 98

                                        

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một phép chia có thương là 9, dư là 8. Hiệu giữa số bị chia và số chia là 88. Tìm số bị chia và số chia.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN