Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Pé Ngân

Dung dịch Ba(OH)2 có pH=13, dung dịch HNO3 có pH=1.

a) Phải trộn chúng theo thể tích là bao nhiêu để thu được dung dịch trung tính.

b) Khi trộn 2,75 lít dung dịch Ba(OH)2 với 2,25 lít dung dịch HNO3. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.

Help me


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN