Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Ngọc Nguyễn

1)Mối liên hệ giữa các tế nạn xã hội. Lấy ví dụ chứng minh

2)Phân biệt được viết sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo.

3) Hãy kể tên các bạn hiến pháp của nước ta từ năm 1945 đến nay.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN