Nguyễn Thiều Công Thành
21 tháng 7 2017 lúc 21:59

ta có:

\(\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}+\frac{a+b}{\left(a+c\right)\left(b+d\right)}\ge\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}+\frac{4\left(a+b\right)}{\left(a+b+c+d\right)^2}\)

xét hiệu:

\(\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}+\frac{4\left(a+b\right)}{\left(a+b+c+d\right)^2}-\frac{12}{a+b+c+d}\)

\(=\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}-\frac{8\left(a+b\right)+12\left(c+d\right)}{\left(a+b+c+d\right)^2}\)

đặt a+b=x;c+d=y

\(\Rightarrow\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}-\frac{8\left(a+b\right)+12\left(c+d\right)}{\left(a+b+c+d\right)^2}=\frac{3}{x}+\frac{2}{y}-\frac{8x+12y}{\left(x+y\right)^2}\ge\frac{3}{x}+\frac{2}{y}-\frac{8x+12y}{4xy}=\frac{3}{x}+\frac{2}{y}-\frac{2}{y}-\frac{3}{x}=0\)

\(\Rightarrow\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}+\frac{4\left(a+b\right)}{\left(a+b+c+d\right)^2}\ge\frac{12}{a+b+c+d}\)

\(\Rightarrow\frac{3}{a+b}+\frac{2}{c+d}+\frac{a+b}{\left(a+c\right)\left(b+d\right)}\ge\frac{12}{a+b+c+d}\)

=>đpcm

dấu "=" xảy ra khi a=b=c=d

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN