Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện