Lesson 3

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:47

I believe the Hover Go is the best transportation for kids in my city. The Hover Go is the fastest way for kids to ride around any city. It can travel 30 kilometers per hour. It is easy to carry because it’s so small. The Hover Go also has an MP3 player, kids can listen to their favorite songs. Therefore I think all kids in my city need to have a Hover Go. 

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:47

Tạm dịch:

Tôi tin rằng xe Hover Go là phương tiện phù hợp nhất với trẻ em trong thành phố. Xe Hover Go là cách nhanh nhất cho trẻ đi quanh thành phố. Nó có thể chạy 30km/h. Nó dễ dàng mang theo vì nó khá nhỏ. Xe Hover Go còn có đài MP3, trẻ con có thể nghe những bài hát chúng thích. Vì vậy tôi nghĩ rằng tất cả trẻ con trong thành phố tôi cần có một chiếc xe Hover Go.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:46

Name (Tên)

The Hover Go

Overall opinion

(Ý kiến tổng quan)

The Hover Go is the best transportation for kids in the city.

(Xe Hover Go là phương tiện phù hợp với trẻ con trong thành phố.)

Reason

(Lý do)

It’s easy to carry.

(Nó dễ dàng mang theo.)

It’s the fastest way for kids to travel around the city.

(Nó là cách nhanh nhất giúp trẻ đi xung quanh thành phố.)

Evidence

(Dẫn chứng)

It’s small.

(Nó nhỏ.)

It can travel 30 kilometers per hour.

(Nó có thể đi 30km/h.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:46

- The Flyboard’s speed isn’t as fast as Xtreme Pogo’s speed.

(Tốc độ của xe Flyboard không nhanh như tốc độ xe Xtreme Pogo.)

- Wheel Wonder has big battery (10 hours).

(Xe 1-Wheel Wonder có pin lớn (10 tiếng).)

- The Xtreme Pogo has the biggest battery.

(Xe Xtreme Pogo có trữ lượng pin lớn nhất.)

- The Flyboard has electronic map, 1-Wheel Wonder has colorful lights, the Xtreme Pogo has MP3 player.

(Xe FLyboard có bản đồ điện tử, xe 1-Wheel Wonder có đèn màu, xe Xtreme Pogo có đài MP3.)

=> I think the Flyboard is the best transportation for kids. Because it has electronic map, kids will not get lost in the city.

(Tôi nghĩ xe Flyboard là phương tiện phù hợp nhất cho trẻ em. Bởi vì nó có bản đồ điện tử, trẻ em sẽ không bị lạc trong thành phố.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:46

B. I think all the teens in my school should have a Speed Wheel.

(Tôi nghĩ tất cả học sinh trong trường tôi nên có một chiếc xe tốc độ.)

C. All my classmates need to have a Speed Wheel.

(Tất cả các bạn lớp tôi cần có một chiếc xe tốc độ.)

D. The Speed Wheel is reliable because it has big battery. 

(Chiếc xe tốc độ có thể tin tưởng được vì nó có pin lớn.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:46

I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city. The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. It is easy to carry because I can fold it and put it in my backpack. The best part of the Wowscoot is the electronic map. To go to different places, I just need to tell it the address and it knows the way. Kids won't have to worry about getting lost ever again. They can just enjoy the ride. All the other kids in my city need to have a Wowscoot. 

Tony Thompson

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:45

Wowscoot would be convinient in my city. Because it helps children can travel around the city and they won’t get lost.

(Xe Wowscoot sẽ thuận tiện trong thành phố tôi. Bởi vì nó giúp trẻ con có thể đi xung quanh thành phố và chúng sẽ không bị lạc.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:45

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

1. T

Wowscoot is for children. 

(Xe Wowscoot dành cho trẻ em.)

Thông tin: I believe the Wowscoot is the best transportation for kids in my city.

(Tôi tin xe Wowscoot là phương tiện tốt nhất cho trẻ con trong thành phố tôi.)

2. F

It is not good for traveling in the city. 

(Nó không tốt cho việc đi trong thành phố.)

Thông tin: The Wowscoot is the most convenient way to ride around any city. 

(Xe Wowscoot là cách thuận tiện nhất để đi xung quanh thành phố.)

3. F

Wowscoot doesn't have a map. 

(Xe Wowscoot không có bản đồ.)

Thông tin: The best part of the Wowscoot is the electronic map.

(Phần tốt nhất của xe Wowscoot là bản đồ điện tử.)

4. T

You won't get lost if you use it. 

(Bạn sẽ không bị lạc nếu sử dụng nó.)

Thông tin: Kids won't have to worry about getting lost ever again.

(Trẻ con sẽ không phải lo lắng về việc bị lạc.)

5. F

Everybody in the city owns a Wowscoot. 

(Mọi người trong thành phố sở hữu một chiếc xe Wowscoot.)

Thông tin: All the other kids in my city need to have a Wowscoot.

(Tất cả những đứa trẻ trong thành phố cần có một chiếc xe Wowscoot.)
Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:45

Tạm dịch:

Nó dễ để mang theo vì tôi có thể cho nó vào ba lô.  Khi đi đến nhiều địa điểm khác nhau, tôi chỉ cần nói nó biết địa chỉ và nó sẽ chỉ đường. Chúng có thể còn thích đi xe đó. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:44

Chọn đáp án 3. The owner of a Wowscoot (chủ của một chiếc xe Wowscoot)

Giải thích: đoạn văn chủ yếu nói về cảm nhận và ý kiến của tác giả sau khi đã sử dụng xe Wowscoot và muốn trẻ con trong thành phố của anh ấy nên sử dụng chiếc xe.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:45

Tạm dịch:

Tôi tin xe Wowscoot là phương tiện tốt nhất cho trẻ con trong thành phố tôi. Xe Wowscoot là cách thuận tiện nhất để đi xung quanh thành phố. Nó dễ để mang theo vì tôi có thể cho nó vào ba lô. Phần tốt nhất của xe Wowscoot là bản đồ điện tử. Khi đi đến nhiều địa điểm khác nhau, tôi chỉ cần nói nó biết địa chỉ và nó sẽ chỉ đường. Trẻ con sẽ không phải lo lắng về việc bị lạc. Chúng có thể còn thích đi xe đó. Tất cả những đứa trẻ trong thành phố cần có một chiếc xe Wowscoot.

Tony Thompson

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hânnn
15 tháng 2 2023 lúc 10:18

b. Now, listen and tick (✓) the advantages for each kind of transportation.

(Bây giờ, nghe và tích (✓) những thuận lợi cho mỗi phương tiện.)

 

Advantages 

One Wheeler

Hover Go

1. Not difficult to ride

 

2. Can ride it in the evening 

 

3. Has a higher speed

 

4. Better in the city

 

5 Exciting colors

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:44

Đáp án: 3. They're both great for kids. (Chúng đều tốt cho trẻ.)

Thông tin: The Hover Go and the One Wheeler are both great kinds of transportation for children.

(Hover Go và One Wheeler đều là những loại phương tiện giao thông tuyệt vời dành cho trẻ em.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 20:44

Bài nghe:

Hey everyone. It's Matt with another vlog. You know, adults can drive fun cars or cool motorcycles. But kids have to walk or ride a boring bike. It's time for kids to have our own cool transportation. So today, I want to talk about the One Wheeler and Hover Go. The Hover Go is easier to ride because it has two wheels. The Hover Go also has cool lights so you can ride at night. The One Wheeler can ride on sand and it's faster. The One Wheeler is better if you live in the countryside, but the Hover Go is great for cities. Everyone can choose their favorite color because both of them come in lots of cool and fun ones. The Hover Go and the One Wheeler are both great kinds of transportation for children.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Mình là Matt với một vlog khác đây. Bạn biết đấy, người lớn có thể lái những chiếc ô tô vui nhộn hoặc những chiếc mô tô sành điệu. Nhưng trẻ em phải đi bộ hoặc đi xe đạp nhàm chán. Đã đến lúc trẻ em có phương tiện di chuyển thú vị của riêng chúng ta. Vì vậy, hôm nay, tôi muốn nói về One Wheeler và Hover Go. Hover Go dễ đi hơn vì nó có hai bánh. Hover Go cũng có đèn chiếu sáng xịn xò để bạn có thể lái xe vào ban đêm. One Wheeler có thể đi trên cát và nhanh hơn. One Wheeler sẽ tốt hơn nếu bạn sống ở vùng nông thôn, nhưng Hover Go phù hợp với các thành phố. Mọi người có thể chọn màu sắc yêu thích của mình vì cả hai đều có rất nhiều màu sắc thú vị và vui nhộn. Hover Go và One Wheeler đều là những loại phương tiện giao thông tuyệt vời dành cho trẻ em.

Bình luận (0)