Lesson 2

Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:00

Gạch: postcard.

America /əˈmerɪkə/ (n): nước Mỹ/ châu Mỹ

department /dɪˈpɑːtmənt/ (n): phòng/ ban

postcard /ˈpəʊstkɑːd/ (n): bưu thiếp

summer /ˈsʌmə(r)/ (n): mùa hè

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 19:49

I would like to visit Ho Chi Minh City since it is modern and it has many beautiful places to experience.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:58

I would like to visit Scotland because its food is very delicious.

(Tôi muốn đến Scotland vì món ăn của nó rất ngon.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:57

B: Where did you go in Scotland?

(Bạn đã đi đâu ở Scotland.) 

A: We went to Edinburgh.  

(Chúng tôi đã đi Edinburgh.)    

B: What did you do there? 

(Bạn đã làm gì ở đó?)

A: We went to Edinburgh Castle and Holyrood Park.

(Chúng tôi đã đi lâu đài Edinburgh và công viên Holyrood.)

B: What did you buy there?

(Bạn đã mua gì ở đó?)

A: I bought some souvenirs. 

(Tôi đã mua một số đồ lưu niệm.)

B: What did you eat ?

(Bạn đã ăn những gì?)

A: I ate Scotch pie and Scottish breakfast. It’s good.

(Tôi đã ăn bánh Scotch và bữa sáng của người Scotland. Nó rất ngon.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:58

Scotland

Go?

(đi đâu)

Edinburgh

Do?

(làm gì?)

went to Edinburgh Castle and Holyrood Park

( đi lâu đài Edinburgh và công viên Holyrood.)

Buy?

(mua gì?)

some souvenirs

(một số đồ lưu niệm)

Eat?

(ăn gì?)

Scotch pie and Scottish breakfast

(bánh Scotch và bữa sáng của người Scotland.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:56

Hội thoại 1:

A: How was your holiday? 

(Kỳ nghỉ của bạn thế nào?)

B: It was great. We went to the USA.

(Nó rất tuyệt. Chúng tôi đã đi Mỹ.)

A: Where did you go in the USA?

(Bạn đã đi đâu ở Mỹ.) 

B: We went to New York City. 

(Chúng tôi đã đi thành phố New York.)    

A: What did you do there? 

(Bạn đã làm gì ở đó?)

B: We went to Central Park and took photos.

(Chúng tôi đã đến Công viên Trung tâm và chụp ảnh.)

A: Did you try the local food?

(Bạn đã thử món ăn địa phương ở đó chưa?)

B: Yes, I ate a hot dog. It was great. 

(Có, tôi đã ăn xúc xích. Nó rất ngon.)

A: Well, it was nice seeing you again.

(Thật vui khi gặp lại bạn.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:56

Hội thoại 2:

A: How was your holiday? 

(Kỳ nghỉ của bạn thế nào?)

B: It was great. We went to Australia.

(Nó rất tuyệt. Chúng tôi đã đi Úc.)

A: Where did you go in Australia?

(Bạn đã đi đâu ở Úc.) 

B: We went to Sydney.  

(Chúng tôi đã đi Sydney.)    

A: What did you do there? 

(Bạn đã làm gì ở đó?)

B: We went to Bondi Beach and met friendly people.

(Chúng tôi đã đi biển Bondi và đã gặp những người thân thiện.)

A: Did you try the local food?

(Bạn đã thử món ăn địa phương ở đó chưa?)

B: Yes, I ate some pavlova. It was delicious. 

(Có, tôi đã ăn một ít bánh pavlova. Nó rất ngon.)

A: Well, it was nice talking to you.

(Thật vui khi nói chuyện với bạn.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 19:37

A: What did you see on your last holiday? 

B: I saw the Cua Lo Beach

A: What did you buy? 

B: I bought lots of souvenirs for me and my family

A: What did you eat here? 

B: I ate seafood

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:54

2. said

3. go

4. went

5. eat

6. eat

7. bring

8. bought

9. wore

10. see

To: jerry brown@imail.com

Subject: What a trip!

Hey Jerry, I'm back from my holiday! I (1) had a great time in London! You (2) said you would come back today - I can't wait to talk about our trips at school tomorrow.

Where did you (3) go in Paris? Did you see the Eiffel Tower? I (4) went to the Shard. It's a very cool building. It looks like a piece of broken glass. I (5) eat fish and chips every day. Did you (6) eat any frog's legs?

England was fun but so cold. I didn't (7) bring my gloves, so I (8) bought a new pair. They were so expensive! But I (9) wore them every day, so I'm glad I got them. Anyway, I'm falling asleep so I'll (10) see you tomorrow.

Ben

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 19:54

Tạm dịch:

Gửi đến: jerry brown@imail.com

Chủ đề: Thật là một chuyến đi!

Này Jerry,

Mình đã trở lại sau kỳ nghỉ của mình! Mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở London! Bạn đã nói rằng hôm nay sẽ trở về - Mình nóng lòng nói về chuyến đi của chúng ta ở trường vào ngày mai.

Bạn đã đi đâu ở Paris? Bạn có ngắm tháp Eiffel không? Mình đã đến Shard. Đó là một tòa nhà rất tuyệt với. Nó trông giống như một mảnh kính vỡ. Mình ăn cá và khoai tây chiên mỗi ngày. Bạn đã ăn chân ếch chưa?

Nước Anh vui nhưng lạnh quá. Mình đã không mang theo găng tay của mình, vì vậy mình đã mua một đôi mới. Chúng quá đắt! Nhưng mình đã mặc chúng hàng ngày, vì vậy mình rất vui vì đã mua chúng. À này, mình buồn ngủ rồi vì vậy mình sẽ gặp bạn vào ngày mai nhé.

Ben

Bình luận (0)