Hoạt động thực hành và trải nghiệm - Chủ đề 2. Thực hành tạo dựng hologram