Chương IV- Các định luật bảo toàn

Nguyen Quynh Huong
Nguyen Quynh Huong 3 tháng 5 2019 lúc 20:15

a, mgz = 1/2mV2 => z = 5m

b, mgz = 4mgz' => z' = 1/4z = 1,25m

c, mgz = 2.1/2mV'2

=> \(V'=\sqrt{50}\) m/s

Bình luận (0)
nguyễn khánh loan
nguyễn khánh loan 22 tháng 4 2019 lúc 20:34

1b 5c

2d 6c

3c

4a

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 20 tháng 4 2019 lúc 12:19

m=0,5kg

a) gọi vị trí ban đầu của vật là A

cơ năng tại A: \(W_A=W_{t_A}+W_{đ_A}=125J\)

gọi vị trí tại mặt đất là B

cơ năng tại B: \(W_B=W_{t_B}+W_{đ_B}=0+\frac{1}{2}.m.v_B^2\)

bảo toàn cơ năng: \(W_A=W_B\)

\(\Rightarrow v_B=10\sqrt{5}\)m/s

b) khi có lực cản, gọi vị trí mà vật đạt độ cao cực đại là C

cơ năng tại C: \(W_C=W_{t_C}+W_{đ_C}=m.g.h_C+0\)

công của lực cản bằng biến thiên động năng: \(A_{F_c}=W_C-W_A\)

\(\Leftrightarrow F_c.s.cos180^0=W_C-W_A\) ;\(\left(s=h_C\right)\)

\(\Rightarrow h_C=12,625m\)

Bình luận (0)
Trần Trường Sinh
Trần Trường Sinh 20 tháng 4 2019 lúc 11:58

Ta có:

\(A_n=F_n.h.cos0\)(s=h và lực nâng trùng với hướng chuyển động của kiện hàng nên cos0=1)

=> An= P.h.cos0 (Fn=P lực nâng bằng trọng lực)

=>An= m.g.h.cos0=>An=800.10.5.1=40000(J)

Mặt khác: P=A/t=>P=40000/20=2000(W)

Vậy công suất của cần cẩu là P=2000 W

Bình luận (0)
Loading...