Bài 32: Ankin

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 30 tháng 4 2020 lúc 17:12
https://i.imgur.com/kxUl3jH.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 4 2020 lúc 22:14

Áp dụng định luật Bảo toàn KL , có :\(m_X+m_{Br2}=m_Y\Rightarrow m_{Br2}=m_Y-m_X=51,9-3,9=48\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{Br2}=\frac{48}{160}=0,3\left(mol\right)\)

Gọi CTTQ của X là CnH2n-2

PTHH :

\(C_nH_{2n-2}+2Br_2\rightarrow C_nH_{2n-2}Br_4\)

0,15_______ 0,3__________

\(\Rightarrow n_X=0,15\left(mol\right)\)

\(m_X=0,15.\left(14n-2\right)=3,9\)

\(\Rightarrow n=2\)

Vậy CTPT của X là C2H2 . Tên gọi : Axetilen ( hay etin)

Bình luận (0)
Shiroemon
Shiroemon 27 tháng 4 2020 lúc 22:12

CTTQ:\(C_nH_{2n-2}\left(n\ge2\right)\)

mBr2=51,9-3,9=48(g) =>nBr2=0,3(mol)

TH1: sản phẩm là \(C_nH_{2n-2}Br_2\)

PTHH:\(C_nH_{2n-2}+Br_2\rightarrow C_nH_{2n-2}Br_2\)

0,3.............0,3

\(M_{C_nH_{2n-2}}=\frac{3,9}{0,3}=13\left(g\right)\Rightarrow M_{C_nH_{2n-2}}=12n+2n-2=13\Rightarrow n=\frac{15}{14}< 2\Rightarrow loại\)

TH1: sản phẩm là \(C_nH_{2n-2}Br_4\)

PTHH:\(C_nH_{2n-2}+2Br_2\rightarrow C_nH_{2n-2}Br_4\)

0,15.............0,3

\(M_{C_nH_{2n-2}}=\frac{3,9}{0,15}=26\left(g\right)\Rightarrow M_{C_nH_{2n-2}}=12n+2n-2=26\Rightarrow n=\frac{28}{14}=2\Rightarrow C_2H_2\)

vậy ankin cần tìm là C2H2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 4 2020 lúc 7:43

Những chất nào có liên kết 3 đầu mạch trong phân tử, hay có nhóm chức (-CHO),... thì có thể tác dụng được với AgNO3

VD :

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 ----> Ag2C2 + 2NH4NO3

CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 ----> CAg≡C-CH3 + NH4NO3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 4 2020 lúc 11:32

A) C2H2

H-C≡C-H

B) C3H4

CH≡C-CH

C) C4H6

CH≡C-CH2-CH3

D) C5H8

CH≡C−CH2−CH2−CH3

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 21 tháng 4 2020 lúc 22:16

Đề thiếu gì không !

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN