Bài 2. Kí hiệu bản đồ và chú giải trên một số bản đồ thông dụng