Luyện tập

Minh Lệ
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 20:23

loading...

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 20:24

`a,` gồm `2` chục `7` đơn vị

`b,` gồm `6` chục `3` đơn vị

`c,` gồm `9` chục `0` đơn vị

Bình luận (0)
You know???
26 tháng 3 lúc 20:25

a) 2 chục và 7 đơn vị

b) 6 chục và 3 đơn vị 

c) 9 chục và 0 đơn vị

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
Cihce
26 tháng 3 lúc 20:26

Bình luận (0)
Minh Lệ
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 20:25

loading...

Bình luận (1)
Cihce
26 tháng 3 lúc 20:26

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 20:33

loading...

Bình luận (1)