Dài hơn - Ngắn hơn

Minh Lệ
Xem chi tiết
Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 21:43

loading...

Bình luận (0)
Thị Mơ Nguyễn
26 tháng 3 lúc 21:41

a) bàn chải dài hơn

thìa ngắn hơn 

b)*đỏ

xanh

*hồng

xanh

*xanh

tím

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 21:38

Ngắn nhất

loading...

dài nhất

loading...

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 21:41

loading...

loading...

Bình luận (0)
Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 21:40

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết
MinYewCou
26 tháng 3 lúc 21:40

loading...

loading...

Bình luận (0)
Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 21:39

Chú Nam cao nhất

Tú thấp nhất

Bình luận (0)
Huyền Thư Nguyễn Thị
26 tháng 3 lúc 21:57

chú Nam cao nhất.

Tú thấp nhất.

Bình luận (0)