Chương 2. Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn