Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT : 4 N ờ r í do ọ ạ í ì r eo ậ ó ừ đ 18 ổ rở ê ừ 18 ổ rở ê ừ đ 16 ổ rở ê ừ đ 14 ổ rở ê 5 V ạ d s ạ ậ , x ạ ớ c c q y ắc q ả ý ước c c q a ệ sả v q a ệ c c q a ệ ao độ , cô v ước D. các q y ắc kỉ ao độ 6 N ờ r ì s ọ ạ do ì r ó eo ậ ừ đ 14 ổ rở ê ừ đ 16 ổ rở ê ừ 18 ổ rở ê ừ đ 18 ổ rở ê 7 V ạ ì s v rấ y ểm c o xã ộ v y ểm c o xã ộ v ươ đố y ểm c o xã ộ v đặc b ệ y ểm c o xã ộ 8. V ạ í x ạ q y ắc q ả ý ước q y ắc kỉ ao độ q y ắc q ả ý xã ộ yê ắc q ả ý c í Câu 9: T ậ đưa v o đờ số c a ừ cô B. làm cho nhữ q y đị c a đ v o đờ số m c o c c q đị c a rở c c v ợ c a c , ổ c ức để x ý c c v v ạm 0 T ậ rì oạ ó…….., m cho ……… ậ o số , rở ……… , : ý ức/q y ạm/ ợ ý ức/ q y đị / c ẩ mực m c đíc / q y đị / c ẩ mực m c đíc / q y đị / ợ Câu 11 N x ạ ế o , ớ … do ậ o , ậ í o ọ ạ A. Hành chính B. P c í Kỉ P ao độ ậ ầ ì ậ q y đị m q y đị ả m C. cho phép làm k ô cấm Câu V ạ ậ r ậ , ó ỗ , do ờ ó ă ………… , x ạ ế xã ậ o r c ệm ể b ế r c ệm í ĩa v í Câu 4 , ậ ậ A. cho phép làm. cấm k ô cấm k ô đồ ý 5 Tr ý ….................... oặ ậ ừ ạ ậ ì ĩa v r c ệm v ệc m độ Câu 16: Đố o s xử ạ í ? A. N ườ ừ đ 14 ổ đế ướ 16 ổ B. N ườ ừ đ 12 ổ đế ướ 16 ổ C. N ườ ừ đ 12 ổ đế ướ 14 ổ D. N ườ ừ ướ 16 ổ Câu 17: ă o ể x ạ : í c ấ v mức độ y ểm c o xã ộ độ v ầ c a v v ạm rạ v độ c a c ể N ức v sức k ỏe c a đố ượ 8 N ờ o s ờ ó ă r í? ay rượ ị é b ộc ị bệ m ầ ị ỗ 9 N ờ o ạ ế : V ạm c í V ạm ì sự V ạm kỷ V ạm sự Câu 20: Tro d s d , o rọ ? A. sả B. Nhân thân C. ở ữ D. Đị đoạ Câu Để ố d s ờ ê A. có ă ực r c ệm ì sự B. có ườ đỡ đầ C. có ườ đạ ệ D. có bố mẹ đạ ệ Câu 22: Đ ể ơ ạ í ạ ì s ? A. H v v ạm ệ x í C. Mức độ v ạm D. ể v ạm Câu So ớ xử í, ỡ ế ro ậ D s , ậ H í ì ì ạ ậ ì s A. ệ cưỡ c ế êm k ắc ấ c a ước B. ệ cứ rắ ấ c a ước C. ệ cưỡ c ế cứ rắ ấ c a ước D. ệ êm k ắc ấ c a ước Câu 4 K d ì ạ ử ì , ù ố ớ A. ườ ướ 16 ổ B. ườ c ưa ê C. ườ ừ đ 14 ổ rở ê ư c ưa đ 16 ổ D. ườ ừ đ 12 ổ rở ê ư c ưa đ 16 ổ Câu 25: N ờ r ì s ọ ạ r ê rọ do ố ý oặ ạ ặ ê rọ ó eo ậ ừ đ 14 ổ đế ướ 16 ổ ừ 18 ổ rở ê ừ đ 16 ổ rở ê ừ đ 18 ổ rở ê Câu 6 N ờ ạ A. có ă ực r c ệm ì sự B. đ ề k ể được v c a mì C. có ức v s y ĩ k ô mắc bệ m ầ Câu 27: Nă ể o ồ A. Nă ực pháp lu v ă ực hành vi. B. Nă ực pháp lu v ă ực công dân C. Nă ực v v ă ực nh n thức D. Nă ực v ă ực ức 8 N ờ ê , eo ậ V N ờ 18 ổ 16 ổ 15 ổ 17 ổ 9 Hì d ậ ì ậ o mọ c , cơ q a , ổ c ức ực ệ o cơ q a , cô c ức ực ệ o cơ q a , cô c ức ước có ẩm q yề ực ệ o cơ q a , c có q yề ực ệ Câu 30: N ờ ó r ắ r ý r ạo ? ả r c ệm ý v r c ệm đạo đức ỉ c ị r c ệm đạo đức ế rộm cắ sả có rị ỏ K ô ả c ị r c ệm o cả r c ệm ý C Ô A ờ ó ậ o, ằ ă A ế ơ ế ể ế ậ . Tro r ờ A ã s ũ o ể xe rê ờ . Tro r ờ ã k ô s k ô k ô k ô Câu d A , r sử d ú . Tro r ờ , d A ã s k ô Câu 34: Ông K ừ H ằ 0 ế ẹ K ã r o H số rê . H ã ơ K r ò . V H K s C. thi hành p Câu 5 Ủ d ã r ế ế ơ ế ạ , ố o số d . Tro r ờ , Ủ d ã s Câu 36 N ễ Vă ắ ì ố ờ . Tro r ờ , N ễ Vă sẽ r c ệm kỉ r c ệm sự r c ệm ì sự r c ệm c í 7 A M ỏ ế ầ ạ ể Q ố . Tro r ờ M ã s Câu 38 N ờ o ó ú ờ ở ì rạ ể ế í ạ , d ế ậ ờ ó ế ì V ạm c í V ạm ì sự ị x ạ v ạm c í D. V ạm kỷ 9 Bê r ầ ú ờ ạ , ú ơ ã ỏ ậ ớ ê , ó ê ã ó ạ : kỷ sự ì sự D. hành chính Câu 40: H ể ơ o è ỏ, ở ờ r , ũ o ể v ạm sự v ạm ì sự v ạm c í v ạm kỉ 4 H ú ạ ậ r c ệm sự v ạm ì sự r c ệm ì sự v ạm c ính 4 A B ể xe rê ờ ũ o ể . Tro r ờ , B ã ạ kỉ sự C. hành chính ì sự Câu 43 : ố ý xe ạ ê rọ o ờ ạ : Kỷ sự Hì sự D. Hành chính 44 N d ừ 8 ế 5 s , ì ậ o? Câu 45: Tro s , o r ỉ ậ ? ướ y c yề , ú x c ườ đ đườ ặ c , ỉa c y m k ô đặ b ể b o Vay ề y ưa k ô rả D. Xây nhà trái phép 46 N ờ o s ầ ó ờ ạ d ặ ro ố ể o o ọ ro rì ế d s A N ườ ừ đ 14 ổ ư c ưa đ 18 ổ N ườ ừ ướ 16 ổ N ườ ừ đ 16 ổ ư ướ 18 ổ N ườ ừ ướ 18 ổ Câu 47: G o d ạ xã, ờ , r xử í A. hành chính B. ì sự C. ao độ sự Câu 48 Họ s sử d ể r ỳ ạ : sự ì sự kỷ D. hành chính Câu 49: Tro s , o r ặ ì s ? Vượ đè đỏ Đ ược c ề ở ườ q q y đị Lạ c y a ạ c ế ườ Câu 50 Bê r ầ ú ờ ạ , ú ơ ã ỏ ậ ớ ê , ó ê ã ó ạ : kỷ sự ì sự D. hành chính
00:00:00