Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

£) Hq, te S6 bao KY THI TOT NGHitP TRUNG HQC PHO THONG N.AM 2020 Bai thi: KHOA HOC XA HOI Mon thi thanh phAn: GIAO Dl}C CONG DAN Thai gian lam bai: 50 phut, kh6ng M thai gian phat ad Cau 81: Thi hanh phap lu?t la vi~c cac ca nhan, t6 chuc thvc hi~n day du nhfmg nghia V\l, lam nhfrng gi phap lu?t A. dv ki~n sua d6i. C. chmin bi thu nghi~m. B. quy dinh phai lam. D. tham do du lu?n. Cau 82: M(>t trong nhfmg d~u hi~u co ban xac dinh hanh vi vi ph<;1m phap lu?t la nguai vi ph<;1m A. phai c6 16i. B. chua l(> di~n. C. dugc bao m?t. D. bi nghi nga. Cau 83: Cong chuc, vien chuc c6 hanh vi vi ph<;1m quan h~ lao d(>ng, cong V\l nha nu&c do phap lu?t lao d(>ng va phap lu?t hanh chinh bao v~ thi phai A. tv chuySn quySn nhan than. C. chiu trach nhi~m ki lu?t. B. tham gia ho<;1t d(>ng thi~n nguy~n. D. thanh l?p quy bao trg xa h(>i. Cau 84: B~t ki ca nhan nao, n~u du cac di@u ki~n theo quy dinh cua phap lu?t d@u dugc A. lung do<;1n thi truang chung. B. x6a b6 c<;1nh tranh. C. hm'mg cac quy@n cong dan. D. sang l9c gi&i tinh. Cau 85: Theo quy dinh cua phap lu?t, S\J th6a thu?n giua nguai lao d(>ng va nguai SU d\lng lao d(>ng vS vi~c lam c6 tra cong phai tuan theo nguyen tiic nao sau day? A. Trung l?p. B. Gian do<;1n. C. Uy nhi~m. D. Trvc ti~p. Cau 86: Theo quy dinh cua phap lu?t, vg, ch6ng c6 quy~n va nghia V\l ngang nhau trong vi~c A. sang l9c gi&i tinh thai nhi. B. cung Iva ch9n nai cu tru. C. dinh do<;1t tai san cong c(>ng. D. bao luu m9i ngu6n thu nh?p. Cau 87: M9i lo<;1i hinh doanh nghi~p thu(>c cac thanh phan kinh t~ khac nhau d@u binh ding trong vi~c A. x6a b6 cac lo<;1i hinh C<;lnh tranh. B. SO' hfru tai nguyen thien nhien. C. chia d@u cua cai trong xa h(>i. D. khuy~n khich phat triSn lau dai. Cau 88: Chi nhfmg nguai c6 thfrm quy@n theo quy dinh cua phap lu?t m6i c6 quy~n ra l~nh A. thay d6i danh tinh ngum t6 cao. B. biit nguai trong truang hgp khfrn c~p. C. x6a b6 d~u v~t hi~n truang V\l an. D. ma r(>ng di~n tich lanh th6 qu6c gia. Cau 89: Theo quy dinh cua phap lu?t, cong dan khong vi ph<;1m quy~n b~t kha xam ph<;1m v~ than thS khi biit nguai dang A. dn bao trg. B. each li y t~. C. bi truy na. D. khai bao dich t~. Cau 90: M(>t trong nhfmg n(>i dung cua quy~n tv do ngon lu?n la m9i cong dan c6 quy~n A. uy nhi~m nghia V\l bau cu. C. bay t6 quan di Sm cua minh. B. chia se m9i lo<;1i thong tin. D. suu tam tai li~u tham khao. Cau 91: Quy~n ung cu cua cong dan dugc thvc hi~n brtng hinh thuc A. tham khao danh sach ung cu. B. th~m dinh cong tac bau cu. C. dugc gi&i thi~u ung cu. D. kiSm tra ho<;1t d(>ng bau cu. Cau 92: Quy~n tham gia quan li nha nu&c va xa h(>i c6 nghia la m9i cong dan dugc biSu quy~t cac v~n dS tr9ng d<;1i khi Nha nu&c A. t6 chuc trung du y dan. C. ban b6 tinh tr<;1ng kh~n cftp. B. yeu du gian each xa h(>i. D. ti~n hanh ho<;1t d(>ng cuu trg. · Trang 1/4 Cau 93: M\lc dich cua t6 cao la nhim phat hi?n, ngan chi)n A. cac vi?c lam trai phap lu?t. B. mQi thS chS chinh tri. C. h? tu tuong chinh lu?n. D. nhfrng trao hru thinh hanh. Cau 94: Vi?c Nha nu6c ap d\lng hinh thuc dieu tri y tS miSn phi cho toan b('> nguai dan Vi?t Nam bi nhiSm Covid-19 la thS hi?n n('>i dung quyen nao sau day cua cong dan? A. Chu d('>ng th~m tra. B. :0uc;rc phat triSn. C. Tham gia d6i thoc:1i. D. Tv phan bi?n. Cau 95: M('>t trong nhfrng n('>i dung CO' ban cua quyen hQC t?p la m<;>i cong dan deu duc;rc A. thay d6i d6ng b('> chuO'Ilg trinh. B. dp h<;>c b6ng toan ph~n. C. dieu chinh phuO'Ilg thuc dao tc:10. D. h9c bing nhieu hinh thuc. Cau 96: Vi?c Nha nu6c thvc hi?n chu truO'Ilg c~p phat nhu ySu ph~ cho nguai ngheo trong chiSn dich phong, ch6ng Covid-19 da thS hi?n n('>i dung CO' ban cua phap lu?t ve A. ung ph6 v6i biSn d6i khi h?u. B. nguyen tiic kiSm toan n('>i b('>. C. quy trinh tham gia bao hiSm. D. phat triSn cac linh VlJC xa h('>i. Cau 97: Nhfrng ySu t6 cua tv nhien ma lao d('>ng cua con nguai tac d('>ng vao nhk biSn d6i n6 cho phu hc;rp v6i m\}C dich cua minh duc;rc gQi la A. quan h? san xuk B. d6i tu(Jllg lao d('>ng. C. san ph~m lao d('>ng. D. quy trinh san xuk Cau 98: Trong nen kinh tS hang h6a, thi trnang c6 chuc nang CO' ban nao sau day? A. Bao m?t thong tin. B. PhuO'Ilg ti?n dt trfr. C. Kich thich tieu dung. D. X6a b6 cc:1nh tranh. Cau 99: M('>t trong nhfrng tac d('>ng tich ClJC cua quy lu?t gia tri d6i v6i san xu~t va luu thong hang h6a la A. lam cho nang su~t lao d('>ng tang len. B. gia tang phan h6a giau -ngheo. C. d~y mc:1nh hoc:1t d('>ng d~u co, tich trfr. D. thuc d~y khung hoang kinh tS. Cau 100: Kh6i luc;rng hang h6a, dich V\l ma nguai tieu dung dn mua trong m('>t thai ki nh~t dinh tuong ung v6i muc gia ca va thu nh?p xac dinh QU(JC gQi la A. d('>c quyen. B. cung. C. du. D. san xuk Cau 101: Cong dan thi hanh phap lu?t khi thvc hi?n hanh vi nao sau day? A. Khai bao dich tS. B. Che gi~u t('>i phc:1m. C. Tu b6 dinh kiSn. D. HiSn mau nhan dc:10. Cau 102: Nguai c6 du nang Ive trach nhi?m phap li vi phc:1m phap lu?t hanh chinh khi tv y thvc hi?n hanh vi nao sau day? A. Giup do phc:1m nhan vuc;rt ng\Jc. B. Di sai Ian duang quy dinh. C. :00'Il phuO'Ilg de nghi li hon. D. De xu~t thay d6i gi6i tinh. Cau 103: Nguai c6 du nang Ive trach nhi?m phap li phai chiu trach nhi?m hinh sv khi thvc hi?n hanh vi nao sau day? A. Tu ch6i nh?n tai san thua kS. B. Tang trfr, V?n chuySn va luu hanh tien gia. C. L~n chiSm cong trinh giao thong. D. Xay d\l'Ilg nha & khi chua duc;rc dp phep. Cau 104: Binh dilng ve vi?c huong quyen trn6c phap lu?t la m9i cong dan deu duc;rc A. miSn, giam m9i loc:1i thuS. B. cong khai danh tinh nguai t6 cao. C. uy quyen b6 phiSu b~u cu. D. tim kiSm vi?c lam theo quy dinh. Cau 105: Quy~n binh dilng trong lao d('>ng cua cong dan khong thS hi?n & n('>i dung nao sau day? A. Tim kiSm vi?c lam theo quy dinh. B. Trvc tiSp giao kSt hc;rp d6ng lao d('>ng. C. Thvc hi?n th6a UO'C lao d('>ng t?p thS. D. Tv do khai thac tai nguyen thien nhien. Cau 106: Vi?c kham xet ch6 & cua m('>t nguai chi duc;rc tiSn hanh khi c6 can cu va quy~t dinh cua A. ca quan nha nu6c c6 th~m quy~n. B. d('>i ngil thong t~n va bao chi. c. cac t6 chuc phi chinh phu. D. Ive lu(Jllg tim ki~m va cuu nc:1n. Trang 2/4 Cau 107: Cong dan tv y su d\mg h9p thu di~n tu cua nguai khac la vi ph?m quy~n nao sau day? A. Duc;rc bao dam an toan va bi m?t thu tin. B. Di~u chinh gia cu6-c vi~n thong. C. Tuong tac qua hinh thuc trvc tuySn. D. Quang ba dich V\l truy~n d~n. Cau 108: Nguai du 18 tu6i khong duc;rc thvc hi~n quy~n b~u cu trong tmoog hc;rp nao sau day? A. Dang bi t?m giam. B. M§.t nang Ive hanh vi dan sv. C. Thvc hi~n each li t?p trung. D. Quan chS bit bu9c t?i dia phuong. Cau 109: Cong dan c6 th~ thvc hi~n quySn t6 cao trong tmoog hc;rp phat hi~n A. thong tin niem ySt chung khoan. B. d§.u hi~u biSn d6i khi h?U. C. sv thay d6i cua chung virus m6-i. D. hanh vi khai thac g6 trai phep. Cau 110: Cong dan khong thvc hi~n quySn sang t?O trong truoog hc;rp nao sau day? A. Tim hi~u gia c6 phiSu. B. Nghien cuu khoa h9c, cong ngh~. C. Hc;rp 1i h6a san xuk D. Dua ra phat minh, sang chS. Cau 111: V 6-i tinh th~n xay dvng t6 dan ph6 ki~u m~u, ong Q da viSt bai chia se kinh nghi~m phong, ch6ng t~ n?n xa h9i cho ba con. Ong Q da thvc hi~n phap lu?t theo hinh thuc nao sau day? A. Tuyen truySn phap lu?t. B. Su dvng phap lu?t. C. Ap dvng phap lu?t. D. Ph6 biSn phap lu?t. Cau 112: Anh A la cong chuc cua Uy ban nhan dan huy~n X da nh?n 40 tri~u d6ng va lam gia gi§.y chung nh?n quySn su dvng d§.t a cho chi B. Anh A da vi ph?m phap lu?t nao sau day? A. Dan sv va ki lu?t. B. Dan sv va hinh sv. C. Hanh chinh va dan sv. D. Hinh sv va ki lu?t. Cau 113: Anh C cung VQ' c6 y vi ph?m quy dinh v~ an toan thvc ph.lm trong chS biSn thuc an khiSn hai khach hang bi tu vong. Vc;r ch6ng anh C phai chiu trach nhi~m phap li nao sau day? A. Hinh sv va hanh chinh. B. Dan sv va hanh chinh. C. Hanh chinh va ki lu?t. D. Hinh sv va dan sv. Cau 114: Khong thuySt phvc duc;rc ch6ng la anh A cho minh di nghien cuu sinh a nu6-c ngoai nen chi B bo vS nha m<;; de la ba P d~ sinh s6ng. Vi cftn ti~n cho con trai di du h9c, ba P lien tvc gay sue ep, bu9c chi B phai bi m?t rut tiSn tiSt ki~m cua hai VQ' ch6ng chi va dua cho ba 200 tri?u d6ng. Chi B va ba p cung vi ph?m quy~n binh dfuig trong linh vvc nao sau day? A. HuySt th6ng va dong t9c. B. ChiSm hfru va dinh do?t. C. Hon nhan va gia dinh. D. Tai chinh va cong V\1- Cau 115: Sau ba nam lam vi~c t?i cong ty X, chi Ada duc;rc giam d6c cong ty di~u chuy~n tu phan xuang khai thac than sang lam vi~c t?i phong hanh chinh theo dung thoa thu?n tru6-c d6. Chi A da duc;rc thvc hi~n quySn binh d.lng trong lao d9ng a n9i dung nao sau day? A. Nang cao nang Ive C?nh tranh. B. Thay d6i quy trinh tuySn dvng. C. Giao kSt hc;rp d6ng lao d9ng. D. Lva ch9n hinh thuc bao hiSm. Cau 116: Phat hi~n minh bi s6t nh<;;, chi A nha ch6ng la anh B dang ki cho chi lam xet nghi~m sang l9c Covid-19. Tuy nhien, anh B da kh6a cua bu9c vq phai a trong nha kho 14 ngay dS tranh lay nhi~m du chi khong d6ng y. Anh B da vi ph?ffi quySn nao sau day cua cong dan? A. Duqc bao m?t vS danh tinh ca nhan. B. B§.t kha xam ph?m vS than thS. C. Duc;rc Iva ch9n m9i dich V\l y tt D. B§.t kha xam ph?m vS ch6 &. Cau 117: Trong chiSn dich phong, ch6ng Covid-19, anh B va hai d6ng nghi~p la cac chi A, N cung duqc thvc hi~n each li y tS t?p trung t?i m9t dia di~m c6 bac cua chi A la ong D lam tinh nguy~n vien. Vi bi ong D tu ch6i vi~c dua anh vS nha 1§.y them nhu ySu ph.lm, anh B da ghep anh nh?y cam cua ong D va dua len m?ng xa h9i. Nh?n th§.y vi~c chi N lien tvc chia se bai viSt nh~m h? uy tin cua ong D se lam anh huang dSn cong tac phong dich, chi A d9a se cong khai chuy~n dai tu cua chi N. Nhfrng ai sau day khong tuan thu phap lu?t? A. Anh B, chi N va ong D. B. Anh B va chi N. C. Anh B, chi Ava chi N. D. Anh B va ong D. Trang 3/4 Cau 118: Ba M giam d6c m9t doanh nghi~p chi d~o anh B la nhan vien du6i quy€n phan ph6i xang gia d€n nhi€u d~i If va thu !qi 1,5 ti d6ng. Phat hi~n anh B khong dugc ba M chia du s6 ti€n lai nhu da th6a thu~n tru6c d6, vg anh la chi C da t6 cao sv vi~c tren cho ong V la lanh d~o ca quan chuc nang. Sau khi cho ba M bi€t chi C la nguai t6 cao ba, ong V da huy don cua chi C. Th~y anh B lien tl)c bi ba M gay kh6 khan trong cong vi~c, chi C da tu v~n cac d~i If mua xang gia a tren yeu du ba M phai b6i thuang. Nhfrng ai sau day d6ng thai phai chiu trach nhi~m hinh sv va dan sv? A. Ba M va anh B. B. Ba M, anh B va chi C. C. Ba M va chi C. D. Ba M, anh B va ong V. Cau 119: Sau khi hoan thi~n du h6 sa theo quy dinh, cac anh A, B, C cung dang ki kinh doanh m~t hang thu6c tan dugc. Vi mau thuftn v6i anh C nen ong D la lanh d~o ca quan chuc nang chi cftp phep cho anh Ava anh B. Dugc anh C cho bi€t anh A kinh doanh phat d~t, trong khi cua hang cua minh luon vi\ng khach, anh B l~p rue tung tin anh A chuyen ban hang gia do anh M cung c~p. Thong tin cua anh B da khi€n lugng khach hang cua anh A giam sut nghiem tr9ng. Nhfrng ai sau day vi ph~m quy€n binh ding trong kinh doanh? A. Anh C va anh B. B. Anh C, anh B va ong D. C. Anh B va ong D. D. Ong D, anh B va anh M. Cau 120: Chi C\JC kiem lam X c6 anh K la chi C\JC truang, anh M va anh B la nhan vien. Phat hi~n anh M bi anh S la chu m9t xuang g6 dung hung khi tr~n ap ngay t~i phong trvc, anh K cung anh B da tim each kh6ng ch€ khi€n anh S phai ch~y tr6n. Do hoang sq, anh S xong vao nha dan va bit gifr chi H lam con tin. Yeu du anh S diu thu khong thanh, vi vc;,i di cong tac theo k€ ho~ch tu tru6c, anh K phan cong anh B bao sv vi~c vai ca quan chuc nang d6ng thai c6 trach nhi~m bao v~ hi~n truang. Ngay sau d6, do bi anh S de d9a gi€t, anh B da kh6a cua nh6t anh S va chi H t~i nha kho cua chi r6i b6 v€ que. Nhfrng ai sau day vi ph~m quy€n b~t kha xam ph~m v€ than the cua cong dan? A. Anh S va anh B. B. Anh S, anh B va anh K. C. Anh S va anh K. D. Anh S, anh B va anh M. ------------------------HET ------------------------ Trang 4/4
00:00:00