Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG ơ Câu 3: M r ữ đặ đ ể để ệ vớ q y ạ đạ đứ là: A. P ó í B. P ó í C. Pháp ó í D. P ó í ạ Câu 4: ư ệ để ướ ý ý ã Câu 5: ướ ò xã ĩ V ệ ể ệ ý í N . B. G C. G D. T ọ ã Câu 6: ư ệ để ô A. S ằ . B. T í C. ọ . D. Công dân ạ đặ rư í í ạ ã í í ạ Tí ạ í í D. M ã í í ạ xã ể ệ P ã P í ã P ã P ã ã ã Câu 9: M r ữ đặ đ ể để ệ vớ q y ạ đạ đứ là: A. P ó í B. P ó í C. P ó í D. Pháp ó í ạ Câu 10: ế không có pháp xã sẽ không: ạ ú B. T và Hò S ạ Câu 11: Trong hàng ọ quy ạ Pháp luôn ể ệ các quan ệ về................ ó tính ổ ế , phù ợ vớ sự phát r ể và ế xã A. Đạ G K ọ ó Hãy ệ sau: “ Bảy xin …….. ban hành Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” (sgk - GDCD12 - Tr04) P Đạ H Đ 3 K ẳ đị s đ y s P ơ ơ P P P 4 T e e ướ ù ô ụ để q ý xã í Câu 15: E ãy ệ k ẳ đị s “ háp lu t là h th n quy t c x man t nh ..................... .................. ban hành à bả đảm th c hi n th hi n ....................... c a iai c p th n tr à ph thu c à các điều i n .................. là nh n t điều ch nh các quan h x h i” – – ý í – í – – ý – í – – ý – ã – – ý í – ã 6 q q yề ự N Tò ọ r ờ đú t trong các câu sau: P ẫ ọ . P ọ . P ẫ ọ . P ọ . Câu 18: K ẳ đị nào sau đ y là đú A. Pháp là ơ duy nhà lí nhân dân. B. Pháp là ơ duy nhà lí xã C. Pháp là ơ nhà lí xã D. Pháp là ơ nhà lí nhân dân. Câu 19: Khẳ đị s đ y đú Đ ã ạ ơ í Đ ã ạ ơ í ơ Đ ã ạ ằ ạ Đ ú ơ Đ ã ạ 0 Từ k ướ V ệ ò ( y ướ ò xã ĩ V ệ ) đế y, ướ ó y ế , đó ữ ế (H ) ? A. 5 (HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013). B. 4 (HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1992). C. 4 (HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992). D. 5 (HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1991, HP 2013). ế ớ đượ Q ố ướ ò xã ĩ V ệ ô q y / / 0 3 (H 0 3) ó ệ ự ă ? A. 2015 B. 2013 C. 2016 D. 2014 Câu 22: K ẳ đị s đ y đú Mọ ó ẳ ò Mọ ó ẳ Mọ ó ẳ í Mọ ó ẳ 3 ị ướ ườ …………… ướ , y ặ ướ xã ĩ V ệ về đố v đố ạ ã ạ Câu 24: Trong các vă quy ạ pháp sau, em hãy cho ế vă nào có ệ ự pháp lí cao ? A. H pháp N P L 5 ị ướ Q ố ầ r số đạ ể A. H ng nhân dân các c p B. Ủy ban nhân các c p N c Qu c h i Câu 26: S vớ k vự v ế ớ , ề í rị ướ L ạ B. T ơ C. Ổ D. H ế ướ ó ệ ự í nên: N ù N ù N ù D. N ù H pháp. Câu 28: T e e ướ é ườ ó q yề ó ý v ự , đ ề đó ể ệ r ĩ vự ? K B. P C. í D. - T 9 ằ k ế ứ ì về e ãy ế q ố ướ HXH V ệ ó ệ kỳ y ă ? A. 4 B. 5 C. 6 3 Câu 30: Vă bao A. H pháp, L N L H L H L
00:00:00