Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang1 SỞGIÁODỤC&ĐÀOTẠOHẢIPHÒNGTRƯỜNGTHPTTIÊNLÃNG .KỲTHITHỬTỐTNGHIỆPTHPTNĂM2020LẦNTHỨ2MÔN:TOÁNThờigianlàmbài:90phút(khôngkểthờigiangiaođề)MãĐề:524Câu1:Tậpxácđịnhcủahàmsố23yxlàA.\0.B.3;.C.;.D.\3.Câu2:Đồthịcủahàmsốnàodướiđâycódạngnhưđườngconghìnhdưới? A.323yxx.B.44yx.C.424yxx.D.4221yxx.Câu3:TrongkhônggianOxyzchođườngthẳng213:312xyzd.Điểmnàosauđâykhôngthuộcđườngthẳngd?A.1;0;5Q.B.2;1;3M.C.2;1;3N.D.5;2;1P.Câu4:Cho,0ab,nếu284loglog5abvà248loglog7abthìgiátrịcủaabbằng:A.92.B.182.C.9.D.8.Câu5:Gọi1z,2zlàcácnghiệmphứccủaphươngtrình2250zz.Giátrịcủabiểuthức3312zzbằng.A.7.B.7.C.22.D.22.Câu6:Chokhốinóncóbánkính3rvàchiềucao2h.TínhthểtíchVcủakhốinón.A.23V.B.2V.C.43V.D.3V.Câu7:GọiSlàdiệntíchhìnhphẳnggiớihạnbởicácđồthịhàmsố23yxvà4yx.XácđịnhmệnhđềđúngA.32143dSxxx..B.322143dSxxx..C.32143dSxxx..D.32143dSxxx..Câu8:Chohìnhchóp.SABCcóđáylàtamgiácđềucạnh2avàthểtíchbằng3a.Tínhchiềucaohcủahìnhchópđãcho.A.32ah.B.3ha.C.33ah.D.36ah.Câu9:Chosốphức53zi.Phầnthựccủasốphức21wzzbằngA.12.B.12.C.27.D.27.Câu10:Chohàmsốyfxcóđồthịnhưhìnhvẽ: 6ӕnghiӋmWhӵFFӫaShѭѫngWUunh350fxlà:A.3.B.0.C.2.D.1. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang2 Câu11:Chohàmsốyfxcóbảngbiếnthiênnhưhìnhdướiđây.Mệnhđềnàosauđâylàđúng? A.Hàmsốđồngbiếntrênkhoảng1;.B.Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng;11;1X.C.Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng;1.D.Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng;1và1;1.Câu12:Sốgiaođiểmcủađườngcong3221yxxxvàđườngthẳng12yxlà:A.1.B.2.C.0.D.3.Câu13:ChotamgiácABCvuôngcântạiđiểmAvàBCa.TrênđườngthẳngquaAvuônggócvớimặtphẳngABClấyđiểmSsaocho62aSA.TínhsốđogócgiữađườngthẳngSBvàABC.A.o30.B.o45.C.o60.D.o75.Câu14:TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chođiểm1;0;0Avàđườngthẳng121:212xyzd.ViếtphươngtrìnhmặtphẳngchứađiểmAvàđườngthẳngd.A.:2220Pxyz.B.:52450Pxyz.C.:2210Pxyz.D.:52450Pxyz.Câu15:Sốđườngtiệmcậncủađồthịhàmsố20193yxlàA.2.B.0.C.3.D.1.Câu16:Chosốphứczthỏamãn520zi.ModuncủazbằngA.5.B.29.C.29.D.9.Câu17:Thểtíchcủakhốicầungoạitiếpbátdiệnđềucócạnhbằng2alà:A.326a.B.323a.C.3423a.D.343a.Câu18:Cho9điểm,trongđókhôngcó3điểmnàothẳnghàng.Hỏicóbaonhiêutamgiácmàbađỉnhcủanóđượcchọntừ9điểmtrên?A.168.B.729.C.56.D.84.Câu19:Mệnhđềnàosauđâyđúng?A.loglog0.ababEB.ln101.xxEC.ln01.xxED.loglog0.ababECâu20:Chohìnhnóncóthiếtdiệnquatrụclàtamgiácvuôngcócạnhhuyền2a.TínhdiệntíchxungquanhxqScủahìnhnónđóA.22.6xqasB.22.3xqasC.22.2xqasD.22.3xqasCâu21:TrongkhônggianvớihệtrụctọađộOxyzchođiểm1;2;1,0;1;3MN.Phươngtrìnhđườngthẳngđiquahaiđiểm,MNlàA.132.121xyzB.13.132xyzC.121.132xyzD.13.121xyzCâu22:Hàmsố2241yxcógiátrịlớnnhấttrênđoạn1;1làA.14.B.10.C.17.D.12. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang3 Câu23:Chosốphức32izi.SốphứcliênhợpcủazlàA.231313zi.B.231313zi.C.231313zi.D.231313zi.Câu24:TrongkhônggianOxyz,chođiểm2;3;5A.TìmtọađộAlàđiểmđốixứngvớiAquatrụcOy.A.2;3;5A.B.2;3;5A.C.2;3;5A.D.2;3;5A.Câu25:Tậpnghiệmcủabấtphươngtrình241log232xxlàA.3;1.B.3;1.C.;31;X.D.16;31;16X.Câu26:Chohàmsố()yfxcóbảngbiếnthiênnhưsau GiiWUӏFӵFđҥiFӫahàmVӕđãFhRbҵngA.4.B.1.C.1.D.0.Câu27:Cho(),()fxgxlàcáchàmsốxácđịnhvàliêntụctrên.Trongcácmệnhđềsaumệnhđềnàosai?A.d()fxxfx..B.ddkfxxkfxx..với\0kR.C.dddfxgxxfxxgxx7'5....D.dd.dfxgxxfxxgxx....Câu28:Tậpnghiệmcủabấtphươngtrình15215log2log30xxlàA.10;5;125:'X98.B.1;5125:9)8(.C.1;5;125:'X98.D.10;5;125:X9)8(.Câu29:Chohàmsốfxcó2020201911fxxxx,xR.Hàmsốđãchocóbaonhiêuđiểmcựctrị?A.1.B.0.C.3.D.2.Câu30:Trênmặtphẳngtọađộ,điểmbiểudiễnsốphức131ziilàđiểmnàodướiđây?A.2;4Q.B.2;4N.C.2;4M.D.2;4P.Câu31:Nghiệmcủaphươngtrình11525xlàA.2x.B.12x.C.2x.D.12x.Câu32:Cho213fxdx..Tính41fxIdxx..A.8.B.4.C.2.D.6.Câu33:Chohìnhtrụcódiệntíchxungquanhbằng26avàbánkínhđáybằnga.Độdàiđườngsinhcủahìnhtrụbằng:A.3a.B.6a.C.2a.D.4a.Câu34:TrongkhônggianOxyz,phươngtrìnhnàodướiđâylàphươngtrìnhmặtcầutâm1;0;2I,bánkính5r?A.2221225xyz.B.222125xyz. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang4 C.222125xyz.D.2221225xyz.Câu35:TrongkhônggianOxyz,chomặtphẳng:2350Pxyz.MặtphẳngPcómộtvectơpháptuyếnlàA.2;1;3n.B.1;3;2n.C.1;2;3n.D.1;2;1n.Câu36:Tínhthểtíchcủakhốihộpchữnhậtcóbakíchthướclầnlượtbằng3,4,5.A.60.B.90.C.30.D.120.Câu37:Mộtcấpsốnhâncósốhạngđầu13u,côngbội2q.Tổng7sốhạngđầutiêncủacấpsốnhânbằngA.7189S.B.7381S.C.7765S.D.72186S.Câu38:Tíchphân211d32xx.bằngA.2log23.B.43.C.2ln23.D.12ln33.Câu39:ChotứdiệnABCDcóthểtíchlàV.Gọi,,,,MNPQRlầnlượtlàtrungđiểmcáccạnh,ABAD,,,ACDCBDvàGlàtrọngtâmtamgiácABC(nhưhìnhvẽ).TínhthểtíchkhốiđadiệnlồiMNPQRGtheoV. A.3V.B.25V.C.6V.D.2V.Câu40:Chohàmsố6()(,,)axfxabcbxcRcóbảngbiếnthiênnhưsau TURngFiFVӕ,,abccóbaonhiêusốâm?A.1.B.3.C.0.D.2.Câu41:Chohìnhlngtrụđứng.ABCABCcói;2;120ABaACaBACp.GọiMlàtrungđiểmcủacạnhCCthìi90BMAp.TínhkhoảngcáchtừđiểmAđếnmặtphẳngBMA.A.57a.B.55a.C.77a.D.53a.Câu42:Chohàmsố()yfxcó(0)0fvà886()sincos4sin,fxxxxxR.Tính016()dIfxx..A.160I.B.210I.C.2I16.D.210I.Câu43:Vớimọigiátrịmabmvới,abRthìhàmsố32225yxmxxđồngbiếntrênkhoảng2;0.Khiđóabbằng?A.2.B.1.C.5.D.3.Câu44:Chohàmsốfxliêntụctrênvàcóbảngbiếnthiênnhưhìnhbên. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌ C2019–2020 HoàiHo àiTrịnhTrang5 Sốg iátrịng uyên củathamsốmđểp hươngtrình   2cos3 cos 2100f xm fx m   cóđ úng4nghi ệm phânbiệt thuộcđo ạn;37 '6 5 là A.5.B.6.C.7.D.4. Câu45 :Chohì nhtrụcóđá ylàh aiđư ờngtròn tâmOvàO, bánkín hđáybằng chiềuc aovàbằng 2a. Trênđườn gtròn đáycó tâmOlấyđ iểmA, trênđườ ngtròntâmOlấyđiể mB. Đặtlà gócgiữ aABvàđ áy.Biếtr ằngthể tíchkh ốitứdiệnOOA Bđạtgi átrịlớnn hất.K hẳng địnhnàos auđâyđúng? A.tan2.B.1tan2.C.tan1.D.1tan2. Câu46 :Cób aonhiê ucặpsốnguy êndươn g ;x yvới2020xthỏamã n:    32 33 19 log 21 1xx yx   A.4.B.3.C.2020.D.1010. Câu47 :Cho, 0x ythỏamã n log2 log logx yx y  . Khiđó, giátrịn hỏnhất củab iểuthức224 1 21 x yPy x  là A.32 5.B.29 5.C.6.D.31 5. Câu48 :Mộtxư ởngsảnxuất thựcphẩ mgồm4kỹs ưchế biếnthực phẩm,3kỹth uậtviênvà 13côngnhâ n.Đểđảmbảo sảnxu ấtthựcphẩ mchống dịchCovid -19,xưởngc ầnchiath ành3cas ảnxuất theothờigia nliêntiếpn hausao cho ca1có6ngườivà2cac ònlạim ỗicacó 7người.Tínhx ácsuất saocho mỗicacó1 kĩthuật viên,ít nhấtmộ tkĩs ư chếbiế nthựcph ẩm A.440 3320.B.41 230.C.441 3230.D.401 3320. Câu49 :Hàmsố  y fx cóđ ồthị y fx nhưhìn hvẽ.Xéthà msố  3 21 33 20203 42 g xf xx xx    . Trongcácm ệnhđềd ướiđây:   0 1I gg  IIIHàmsố  g xnghịchbiếntr ên 3;1    3;1min1IIg xg        3;13 ;1 IVm axgxmaxg g  Sốm ệnhđềđún glà: A.4.B.3.C.2.D.1. Câu50 :ÔngAn dựđị nhgử ivàongân hàngmộ tsốtiền vớilãisuấ tkhôngđổ ilà7%mộtn m.Biếtrằn gcứsau mỗinm sốti ềnlãisẽ được nhập vàovốnba nđầuđểtín hlãicho nmkếti ếp.Tín hsốtiềntố ithiể ux(triệuđồng ,xR) ôngAn gửiv àongân hàngđể sau3nms ốtiềnlãiđủm uamộ tchiếc xe gắnmáy giátr ị45tr iệuđồ ng. A.200.B.250.C.150.D.190.----- HẾT ----- NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang6 BẢNGĐÁPÁN1.D2.C3.B4.D5.C6.B7.C8.B9.B10.A11.D12.A13.C14.D15.A16.B17.D18.D19202122.C23.B24.C25.D26.A27.D28.D29.D30.D31.B32.D33.A34.A35.C36.A37.B38.C39.A40.D41.D42.B43.C44.B45.D46.B47.C48.C49.B50.AHƯỚNGDẪNGIẢICâu1:Tậpxácđịnhcủahàmsố23yxlàA.\0.B.3;.C.;.D.\3.LờigiảiChọnDHàmsốcónghĩakhi303xxgEg.Câu2.Đồthịcủahàmsốnàodướiđâycódạngnhưđườngconghìnhdưới? A.323yxx.B.44yx.C.424yxx.D.4221yxx.LờigiảiChọnCĐườngconghìnhtrênlàdạngđồthịcủahàmsốtrùngphươngvàquagốctọađộnênnólàđồthịcủahàmsố424yxx.Câu3.TrongkhônggianOxyzchođườngthẳng213:312xyzd.Điểmnàosauđâykhôngthuộcđườngthẳngd?A.1;0;5Q.B.2;1;3M.C.2;1;3N.D.5;2;1P.LờigiảiChọnB NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang7 Thaytọađộcácđiểm,,,QMNPvàophươngtrìnhđườngthẳngdtacótọađộđiểmM:221133312làmệnhđềsai,suyrađiểmMkhôngthuộcd.Câu4:Cho,0ab,nếu284loglog5abvà248loglog7abthìgiátrịcủaabbằng:A.92.B.182.C.9.D.8.LờigiảiChọnDTacó262284223248221loglog5loglog5log6231log3loglog72loglog73ababaababbab41444111EEE333311221212.Vậy6332282ab.Câu5:Gọi1z,2zlàcácnghiệmphứccủaphươngtrình2250zz.Giátrịcủabiểuthức3312zzbằng.A.7.B.7.C.22.D.22.LờigiảiChọnCTacó1221225012zizzzi7E65.Vậy333312121222zzii.Câu6:Chokhốinóncóbánkính3rvàchiềucao2h.TínhthểtíchVcủakhốinón.A.23V.B.2V.C.43V.D.3V.LờigiảiChọnBTínhthểtíchcủakhốinónlà22113.2233Vrh.Câu7:GọiSlàdiệntíchhìnhphẳnggiớihạnbởicácđồthịhàmsố23yxvà4yx.XácđịnhmệnhđềđúngA.32143dSxxx..B.322143dSxxx..C.32143dSxxx..D.32143dSxxx..LờigiảiChọnCPhươngtrìnhhoànhđộgiaođiểmcủacácđồthịhàmsố23yxvà4yxlà:221344303xxxxxx7EE65.Khiđó:33221143d43dSxxxxxx..(Do2430,1;3xxxR). NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang8 Câu8:Chohìnhchóp.SABCcóđáylàtamgiácđềucạnh2avàthểtíchbằng3a.Tínhchiềucaohcủahìnhchópđãcho.A.32ah.B.3ha.C.33ah.D.36ah.LờigiảiChọnBDiệntíchđáycủahìnhchóp.SABClà:222334ABCaSa.Khiđó:23.11...3.333SABCABCVShahahaB.Câu9:Chosốphức53zi.Phầnthựccủasốphức21wzzbằngA.12.B.12.C.27.D.27.LờigiảiChọnBTacó:5353ziziB.Khiđó:221153531227wzziii.Vậyphầnthựccủasốphứcwlà12.Câu10:Chohàmsốyfxcóđồthịnhưhìnhvẽ: 6ӕnghiӋmWhӵFFӫaShѭѫngWUunh350fxlà:A.3.B.0.C.2.D.1.LờigiảiChọnATacó53503fxfxE.Sốnghiệmthựccủaphươngtrình350fxlàsốgiaođiểmcủađồthịhàmsốyfxvàđườngthẳng53y. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang9 Từđồthịtathấyđườngthẳng53ycắtđồthịhàmsốyfxtại3điểmphânbiệtnênphươngtrình350fxcó3nghiệmphânbiệt.Câu11:Chohàmsốyfxcóbảngbiếnthiênnhưhìnhdướiđây.Mệnhđềnàosauđâylàđúng? A.Hàmsốđồngbiếntrênkhoảng1;.B.Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng;11;1X.C.Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng;1.D.Hàmsốnghịchbiếntrênkhoảng;1và1;1.LờigiảiChọnDTừbảngbiếnthiêntachọnphươngánD.Câu12:Sốgiaođiểmcủađườngcong3221yxxxvàđườngthẳng12yxlà:A.1.B.2.C.0.D.3.LờigiảiChọnATacó:sốgiaođiểmcủađườngcong3221yxxxvàđườngthẳng12yxlàsốnghiệmcủaphươngtrình:3232211223201xxxxxxxxEE.Vậysốgiaođiểmcủađườngcong3221yxxxvàđườngthẳng12yxlà1.Câu13:ChotamgiácABCvuôngcântạiđiểmAvàBCa.TrênđườngthẳngquaAvuônggócvớimặtphẳngABClấyđiểmSsaocho62aSA.TínhsốđogócgiữađườngthẳngSBvàABC.A.o30.B.o45.C.o60.D.o75.LờigiảiChọnC NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang10 Doii,SAABCSBABCSBAB.TamgiácABCvuôngcântạiđiểmAnêntacó2222aABBCABB.TrongtamgiácvuôngSAB,tacóiio62tan3602aSASBASBAaABB.Câu14:TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chođiểm1;0;0Avàđườngthẳng121:212xyzd.ViếtphươngtrìnhmặtphẳngchứađiểmAvàđườngthẳngd.A.:2220Pxyz.B.:52450Pxyz.C.:2210Pxyz.D.:52450Pxyz.LờigiảiChọnDLấyđiểm1;2;1BdR0;2;1ABB.Chọn,5;2;4dnABu7'5làmvéc-tơpháptuyếncủamặtphẳngcầntìm.Khiđó,phươngtrìnhmặtphẳngchứađiểmAvàđườngthẳngdlà512040052450xyzxyzE.Câu15:Sốđườngtiệmcậncủađồthịhàmsố20193yxlàA.2.B.0.C.3.D.1.LờigiảiChọnATậpxácđịnh\3D.Tacó20192019limlim033xxxxrrnênđồthịhàmsốcómộtđườngtiệmcậnngang0y.32019lim3xxrnênđồthịhàmsốcómộtđườngtiệmcậnđứng3x.Câu16:Chosốphứczthỏamãn520zi.ModuncủazbằngA.5.B.29.C.29.D.9.LờigiảiChọnBTacó520525229zizizizEEB. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang11 Câu17:Thểtíchcủakhốicầungoạitiếpbátdiệnđềucócạnhbằng2alà:A.326a.B.323a.C.3423a.D.343a.LờigiảiChọnDXétkhốibátdiệnđều: KhӕiFҫungRҥiWiӃSbiWGiӋnđềuFyWâmO,bánkính32432aRaVaB.Câu18:Cho9điểm,trongđókhôngcó3điểmnàothẳnghàng.Hỏicóbaonhiêutamgiácmàbađỉnhcủanóđượcchọntừ9điểmtrên?A.168.B.729.C.56.D.84.LờigiảiChọnDSốtamgiácmàbađỉnhđượcchọntừ9điểmtrênlà3984C.Câu19:Mệnhđềnàosauđâyđúng?A.loglog0.ababEB.ln101.xxEC.ln01.xxED.loglog0.ababELờigiảiChọnBTacóln1lnln0.xxexeEECâu20:Chohìnhnóncóthiếtdiệnquatrụclàtamgiácvuôngcócạnhhuyền2a.TínhdiệntíchxungquanhxqScủahìnhnónđóA.22.6xqasB.22.3xqasC.22.2xqasD.22.3xqasLờigiảiChọnC NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang12 Tacó:2222.....2222xqABaaaSASBaSHBSBaBCâu21:TrongkhônggianvớihệtrụctọađộOxyzchođiểm1;2;1,0;1;3MN.Phươngtrìnhđườngthẳngđiquahaiđiểm,MNlàA.132.121xyzB.13.132xyzC.121.132xyzD.13.121xyzLờigiảiChọnBPhươngtrìnhđườngthẳngđiquahaiđiểm,MNnhận1;3;2MNvàđiquađiểm0;1;3Ncóphươngtrìnhchínhtắclà:13.132xyzCâu22:Hàmsố2241yxcógiátrịlớnnhấttrênđoạn1;1làA.14.B.10.C.17.D.12.LờigiảiChọnCHàmsố2241yx42817xxliêntụctrên1;1.Tacó:3416yxx.Cho0y34160xxE01;121;121;1xxx7R6EQ66Q5.017yB;110y;110y.1;1max17yB.Câu23:Chosốphức32izi.SốphứcliênhợpcủazlàA.231313zi.B.231313zi.C.231313zi.D.231313zi.LờigiảiChọnB NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang13 Tacó:32izi231313i231313ziB.Câu24:TrongkhônggianOxyz,chođiểm2;3;5A.TìmtọađộAlàđiểmđốixứngvớiAquatrụcOy.A.2;3;5A.B.2;3;5A.C.2;3;5A.D.2;3;5A.LờigiảiChọnCGọiHlàhìnhchiếucủaAlêntrụcOy.0;3;0HB.222AHAAHAAHAxxxyyyzzz41B3122.02223332.055AAAxyz41B3122;3;5AB.Câu25:Tậpnghiệmcủabấtphươngtrình241log232xxA.3;1.B.3;1.C.X;31;.D.16;31;16X.LờigiảiChọnDĐiềukiệnbấtphươngtrình:232301xxxx7E65Có22242111log23log23232222xxxxxxEE.22501616xxxEEKếthợpvớiđiềukiệntậpnghiệmcủabấtphươngtrìnhlà:16;31;16SX.Câu26:Chohàmsố()yfxcóbảngbiếnthiênnhưsau GiiWUӏFӵFđҥiFӫahàmVӕđãFhRbҵngA.4.B.1.C.1.D.0.LờigiảiChọnA+Vìyđổidấutừ“dương”sang“âm”khixqua1x.Suyrahàmsốđạtcựcđạitại1xnêngiátrịcựcđạicủahàmsốlà14y. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang14 Câu27:Cho(),()fxgxlàcáchàmsốxácđịnhvàliêntụctrên.Trongcácmệnhđềsaumệnhđềnàosai?A.d().fxxfx.B.ddkfxxkfxx..với\0kR.C.dddfxgxxfxxgxx7'5....D.dd.dfxgxxfxxgxx....LờigiảiChọnDMệnhđềDsai.Câu28:Tậpnghiệmcủabấtphươngtrình15215log2log30xxlà.A.10;5;125:'X98.B.1;5125:9)8(.C.1;5;125:'X98.D.10;5;125:X9)8(.LờigiảiChọnDĐiềukiện0x.Đặt15logtxtađược:232301tttt7E65.Khiđó:1515log31125log15xxxx7766E66655.Kếthợpvớiđiềukiện0xtađượctậpnghiệmcủabấtphươngtrìnhlà10;5;125S:X9)8(.Câu29:Chohàmsốfxcó2020201911fxxxx,xR.Hàmsốđãchocóbaonhiêuđiểmcựctrị?A.1.B.0.C.3.D.2.LờigiảiChọnDXétphươngtrình202020190110fxxxxEtacó:i1nghiệmbộilẻlà0x.i1nghiệmbộichẵnlà1x.i1nghiệmđơnlà1x.Vậyhàmsốfxcóhaiđiểmcựctrị0xvà1x.Câu30:Trênmặtphẳngtọađộ,điểmbiểudiễnsốphức131ziilàđiểmnàodướiđây?A.2;4Q.B.2;4N.C.2;4M.D.2;4P.LờigiảiChọnDTacó13124ziii.Nênđiểmbiểudiễnsốphứczlà2;4P. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang15 Câu31:Nghiệmcủaphươngtrìnhx=11525làA.x=-2.B.x=-12.C.x=2.D.x=12.LờigiảiChọnBTacó:xxxx-=Û=Û=-Û=-1121115552252.Câu32:Cho213fxdx..Tính41fxIdxx.A.8.B.4.C.2.D.6.LờigiảiChọnDĐặttx22txdxtdtBB222111.2226ftItdtftdtfxdxt....Câu33:Chohìnhtrụcódiệntíchxungquanhbằng26avàbánkínhđáybằnga.Độdàiđườngsinhcủahìnhtrụbằng:A.3a.B.6a.C.2a.D.4a.LờigiảiChọnA2xqSrl262aalE3alE.Câu34:TrongkhônggianOxyz,phươngtrìnhnàodướiđâylàphươngtrìnhmặtcầutâm1;0;2I,bánkính5r?A.2221225xyz.B.222125xyz.C.222125xyz.D.2221225xyz.LờigiảiChọnAPhươngtrìnhmặtcầutâm1;0;2I,bánkính5rlà2221225xyz.Câu35:TrongkhônggianOxyz,chomặtphẳng:2350Pxyz.MặtphẳngPcómộtvectơpháptuyếnlàA.2;1;3n.B.1;3;2n.C.1;2;3n.D.1;2;1n.LờigiảiChọnCMặtphẳng:2350Pxyzcómộtvectơpháptuyếnlà1;2;3n.Câu36:Tínhthểtíchcủakhốihộpchữnhậtcóbakíchthướclầnlượtbằng3,4,5.A.60.B.90.C.30.D.120.LờigiảiChọnAThểtíchcủakhốihộpchữnhậtcóbakíchthướclầnlượtbằng3,4,5là3.4.560V. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang16 Câu37:Mộtcấpsốnhâncósốhạngđầu13u,côngbội2q.Tổng7sốhạngđầutiêncủacấpsốnhânbằngA.7189S.B.7381S.C.7765S.D.72186S.LờigiảiChọnBTổng7sốhạngđầutiêncủacấpsốnhânlà77171312381112uqSq.Câu38:Tíchphân211d32xx.bằngA.2log23.B.43.C.2ln23.D.12ln33.LờigiảiChọnCTacó221121111112dd32ln32ln4ln1ln232332333xxxxx...Câu39:ChotứdiệnABCDcóthểtíchlàV.Gọi,,,,MNPQRlầnlượtlàtrungđiểmcáccạnh,ABAD,,,ACDCBDvàGlàtrọngtâmtamgiácABC(nhưhìnhvẽ).TínhthểtíchkhốiđadiệnlồiMNPQRGtheoV. A.3V.B.25V.C.6V.D.2V.LờigiảiChọnA NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang17 Tacó..MNPQRGGMPQRNMPQRVVV..13GMPQRBMPQRVV(doGlàtrọngtâmtamgiácABCnên13GPBP)..2233BPQRPBQRVV.21111..323412ABQRABCDVVV...2NMPQRNMPRVV.2PMNRV..1112.244CMNRCABDVVV.Vậy,..1111243MNPQRGGMPQRNMPQRVVVVVV.Câu40:Chohàmsố6()axfxbxc,,abcRcóbảngbiếnthiênnhưsau TURngFiFVӕ,,abccóbaonhiêusốâm?A.1.B.3.C.0.D.2LờigiảiChọnDĐồthịhàmsốcótiệmcậnđứng222cxcbbBB.Đồthịhàmsốcótiệmcậnngang11ayabbBB.Hàmsốnghịchbiếntrêntừngkhoảngxácđịnhnên2606()bacybacbxcB.Nhưvậy26.(2)30300;0;0bbbbbbbacBBB.Trongcácsố,,abccó2sốâm.Câu41:Chohìnhlngtrụđứng.ABCABCcói;2;120ABaACaBAC.GọiMlàtrungđiểmcủacạnhCCthìi90BMA.TínhkhoảngcáchtừđiểmAđếnmặtphẳngBMA. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang18 A.57a.B.55a.C.77a.D.53aLờigiảiChọnD Trongtamgiác2222:(2)2..2cos12077BACBCaaaaaBCaB.Đặt22222224;4;7BBxABaxAMaxBMaxB.Doi2222222290474210525BMAaxaxaxxaxahaBBBB.TheođịnhlTalet2,2.,2AACMdABMAdCBMAdB.Thểtíchkhốilngtrụtổnglà31..2.sin120.25152VShaaaa.Tacó..233BBCABACCAVVVVB.Khiđó33..1112121515...444343424CMAACCABCMABACCAVaaSSVVB.Lạicó2..1111......3.2333326BCMACBMABMAVVdSdMAMBdaada.Sosánhdiệntích33..11121215...154443436CMAACCABCMABACCAVaSSVVaB.Thànhthử3215553,2663aaadaddABMAdBB.Câu42:Chohàmsố()yfxcó(0)0fvà886'()sincos4sin,fxxxxxR.Tính016()dIfxx..A.I160.B.2I10.C.2I16.D.2I10LờigiảiChọnB88644446()sincos4sinsincossincos4sinfxxxxxxxxx22222226sincossincos2sincos4sinxxxxxxx7'65 NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang19 22226sincos12sincos4sinxxxxx7'524262sin12sin2sin14sinxxxx426sin4sin1xx135()sin(2)sin(4)2164fxxxxC.Mà000fCENhưvậy20013516()16sin(2)sin(4)102164fxdxxxxdx:9)8(...Câu43:Vớimọigiátrịmabmvới,abRthìhàmsố32225yxmxxđồngbiếntrênkhoảng2;0.Khiđóabbằng?A.2.B.1.C.5.D.3.LờigiảiChọnCTacó32225yxmxxcó2622yxmx.Hàmsố32225yxmxxđồngbiếntrênkhoảng2;0khivàchỉkhi0,2;0yxmR26220,2;0xmxxEmR2262262,2;0,2;02xmxxxmxxEREmR.Xéthàmsố262132xgxxxxvới2;0xR.Có2221113303033gxgxxxxxBEEEo.Bảngbiếnthiênx2330()gx0()gx23132Từbảngbiếnthiếnsuyra23mmnên2;3ab.Dođó235ab.Câu44:Chohàmsốfxliêntụctrênvàcóbảngbiếnthiênnhưhìnhbên. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang20 Sốgiátrịnguyêncủathamsốmđểphươngtrình2cos3cos2100fxmfxmcóđúng4nghiệmphânbiệtthuộcđoạn;37'65làA.5.B.6.C.7.D.4.LờigiảiChọnBTacó2cos3cos2100fxmfxm.Đặtcostfxtađượcphươngtrình22321005ttmtmtm7E65.+)Với1cos2cos232cos10xxtfxxx77o66BEE6655vì;3x7'R65.+)Với5cos5tmfxmB(1).Đểphươngtrìnhbanđầucó4nghiệmphânbiệtthuộcđoạn;37'65thìphươngtrình(1)cóđúng1nghiệmtrênđoạn;37'65khác;0;33.Với;3x7'R65cos1;1uxBR.Nhậnxét:Nếu1;12u7R)65(thìcó2nghiệm;3x7'R65.Nếu1uhoặc11;2u7R)65(thìcóđúng1nghiệm;3x7'R65.Dođóyêucầubàitoánxảyrakhivàchỉkhiphươngtrình(1):cos55fxmfumEcónghiệm11;2u7R)65(.Từbảngbiếnthiênsuyra45217mmE.VìmRnên1;2;3;4;5;6mR.Câu45:ChohìnhtrụcóđáylàhaiđườngtròntâmOvàO,bánkínhđáybằngchiềucaovàbằng2a.TrênđườngtrònđáycótâmOlấyđiểmA,trênđườngtròntâmOlấyđiểmB.Đặtlàgóc NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang21 giữaABvàđáy.BiếtrằngthểtíchkhốitứdiệnOOABđạtgiátrịlớnnhất.Khẳngđịnhnàosauđâyđúng?A.tan2.B.1tan2.C.tan1.D.1tan2.LờigiảiChọnD Tacó.1.,.3OAOBBOAOOAOVVdBOAOS.Mà211...2.2222OAOSOOOAaaa.KẻAAvuônggócvớimặtphẳngchứađườngtrònOtạiAiABAB.Suyra2tantanAAaABABB.KẻBKOABKOAAOOAOBfnên,dBOAOBK.XéttamgiácOABcântạiOcó22;tanaOAOBaAB.GọiHlàtrungđiểmABsuyraOHABnên222222221414.2144tan4tanABaOHOBBHOBaa.Mà221221..114tantan..2..12tan4tanaaOHABBKOAOHABBKaOAaB.Dođó32221111411.,..2..1.2.133tan4tan3tan4tanOAOBOAOaVdBOAOSaa.Xéthàmsố2111tan4tany.Đặt1tantmà2tanAAaABABvà04ABanên1tan20;2tBR. NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang22 Tađược221442ttyfttt22222414240222423ttftttftttt:9)BEEo9)9)8(.Bảngbiênthiênt022()ft00()ft100VậygiátrịlớnnhấtcủaOAOBVbằng343akhi1122tantan2tBE.Câu46:Cóbaonhiêucặpsốnguyêndương;xyvới2020xthỏamãn:323319log211yxyxA.4.B.3.C.2020.D.1010.LờigiảiChọnBTacó231321log2123.32yxxyE,đặt3log21213uuxxB223.33.323uyuyE.Dohàmsố3.3tfttđồngbiếntrênnêntasuyra232213yuyxEE.Do91202012140391940390log40393,779yxxyBBBe.Màynguyêndươngnên1;2;3yR.Vớimỗiynguyêndươngtacóđúngmộtgiátrị2132yxsốnguyêndương.Vậycó3cặpsố,xynguyêndươngthỏamãnyêucầu.Câu47:Cho,0xythỏamãnlog2loglogxyxy.Khiđó,giátrịnhỏnhấtcủabiểuthức224121xyPyxlàA.325.B.295.C.6.D.315.LờigiảiChọnCTừgtlog2logloglog2log21xyxyxyxyxyxyEETheobđtAM-GMtacó:22122.1221212xxyyxyym224412.1411yyxxyxxmSuyra2412122PxyyxxymTừ1tacó:22.22xyxy:9)8(2824.22xyxyxyB NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌC2019–2020 HRàiHRàiTU͓nhTrang23 Suyra286xyPmBm.Vậy462xMinPy4E32.Câu48:Mộtxưởngsảnxuấtthựcphẩmgồm4kỹsưchếbiếnthựcphẩm,3kỹthuậtviênvà13côngnhân.ĐểđảmbảosảnxuấtthựcphẩmchốngdịchCovid-19,xưởngcầnchiathành3casảnxuấttheothờigianliêntiếpnhausaochoca1có6ngườivà2cacònlạimỗicacó7người.Tínhxácsuấtsaochomỗicacó1kĩthuậtviên,ítnhấtmộtkĩsưchếbiếnthựcphẩmA.4403320.B.41230.C.4413230.D.4013320.LờigiảiChọnC+)GọibiếncốcầntínhxácsuấtlàbiếncốA:”Mỗicacó1kĩthuậtviên,ítnhấtmộtkĩsưchếbiếnthựcphẩm”.+)TH1:Ca1có2kĩsưSốcáchchọnngườica1là:1233413.C.5148CC.Sốcáchchọnngườica2là:1152210.C.1008CC.Sốcáchchọnngườica3là1cáchSuyrasốcáchchọnbằng5148.1008TH2:Ca2có2kĩsưSốcáchchọnngườica1là:1143413.C.8580CC.Sốcáchchọnngườica2là:114229.C.756CC.Sốcáchchọnngườica3là1cáchSuyrasốcáchchọnbằng8580.756TH3:Ca3có2kĩsưthìcáchchọntươngtựTH2nêntacósốcáchchọnbằng8580.756+)Vậyxácsuấtcầntìmlà:677201475148.10082.8580.756441.C.C3230PAC.Câu49:Hàmsốyfxcóđồthịyfxnhưhìnhvẽ. ;pWhàmVӕ321332020342gxfxxxx.Trongcácmệnhđềdướiđây:01IggIIIHàmsốgxnghịchbiếntrên3;13;1min1IIgxg3;13;1IVmaxgxmaxggSốmệnhđềđúnglà: NHÓMTOÁNVD–VDCNĂMHỌ C2019–2020 HoàiHo àiTrịnhTrang24 A.4.B.3.C.2.D.1. Lờigiải ChọnB    23 3 2 2g xf xx xf xh x:     9 )8 (, với 23 3 2 2h xx x  .Từhì nhvẽta có phươngtr ình  0f xh x cóba nghiệ mtrênđo ạn 3;1là3;1 ;1x  .x311 g x0–00 g x 3g 1g 1gSuy racá cmệnhđề   , ,I IIIV làm ệnhđềđúng,mệ nhđề  IIIlàm ệnhđềsai. Câu50: ÔngA ndựđịnh gửi vàongân hàngmột sốti ềnvới lãis uấtkhôngđổi là7%mộtn m.Biết rằngcứ saum ỗinmsốt iềnl ãisẽ đượcnhậ pvàovốnbanđầu đểtínhlã ichon mkếtiếp. Tính sốt iềntốithiể ux(triệuđồng,xR) ôngA ngửivà ongânhà ngđểsa u3nm sốti ền lãiđủ muam ộtchiế cxegắnmáyg iá trị45 triệuđồng .A.200.B.250.C.150.D.190. Lờigiải ChọnA Vớisố tiền gửilàxtriệuđồngthìs au 3nms ốtiềnl ãi ôngAnt huđược là 31 7%x x (triệuđồng).V ậysốti ềnlãiđể ôngAnđủ muamộtchiếc xegắnmáy gi át rị45t ri ệuđồngkhi   3 3451 7%45 199,9611 7%1x xx  m Em e .----- HẾT -----
00:00:00