Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

 () 0  % %() Ĉӄ7HICHËNH7HӬC Ĉӄ% *% +7Ӕ7N*HIӊP% ,%.. M{nthi7OÈN  9::) !NKfQJN͋WKͥLJLQKiWÿ͉ ĈӅ WKL JӗP WUDQJ - FkX WUҳF QJKLӋP -.012  &34567289:7 /0 10 20 0 - !2"02"2!#629-:7 A!B7CD25():7 GCD2 !2"05H2-:7 /0 10 20 0(  I-7 37!97 2--.C2L6  )      M- 289 2" CN95OP4 /0   10   20   0    -4-. "5!S&!T8 9:;<=4-H>!S&,T 54$8?! 0)@ /0  10  20  0  ( A07!B-28908B7CIV7 - -  P4 /0 0 10 200 00 ) A0C(25D72894-. P4 /0 10  & 20 00 \  I-7 37!97 -.C0E7 )   5!F695!G-74-A8?!5M)@ /0   10   20   0   GL75-289.012 P4 /0 10 20 0 -9!.012  :4   N95O5!G-:!G6A!H7.012 P4 /0  10  20  0   -4-.:A2:7 ">&D89:;<I !%-8B&,9 P4 /0 10 20 0 g?! P42(2.Ch2A8B7Ci)MN  - :7 /0  -- 10 -- 20  - 0  -  -4-. "5!S&!T89:;<=4-HO&K&!G&O! /0 10 20 0  001:DDAABABCABBCACDCBDDCBDDCADCACABBCDABBACCDBADDCBABC Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn toán Trang 2 / 5 Câu 13: Cho cấp số nhân ( )nu với 13u và công bội 2.q Số hạng thứ hai của cấp số đã cho bằng A. 6. B. 5. C. 8. D. 9. Câu 14: Nếu 31( ) 4f x dx. thì 31( ) 1f x dx7 '8 (9 ). bằng A. 4. B. 2. C. 6. D. 5. Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau mà các chữ số được lấy từ tập hợp {1;2;3;4;5}?X A. 25.C B. 25 . C. 52 . D. 25.A Câu 16: Trong không gian ,Oxyzđường thẳng 1 2 1:2 3 1x y z      có một véc tơ chỉ phương có tọa độ là A. 2;3;1 . B. 1;2;1 . C. 2; 3;1 . D. 1; 2;1 . Câu 17: Cho hàm số ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( )f x trên đoạn ; .a b7 '8 (9 )Tích phân ( )baf x dx. bằng A. ( ) ( ).f a f b B. ( ) ( ).F b F a C. ( ) ( ).F a F b D. ( ) ( ).f b f a Câu 18: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ ? A. 4 22 1.y x x   B. 4 22 1.y x x    C. 4 22 1.y x x   D. 4 22 1.y x x   Câu 19: Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 5, bán kính đáy bằng 3. Diện tích toàn phần của hình nón đã cho bằng A. 15 . B. 48 . C. 39 . D. 24 . Câu 20: Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D    có 2, 3, 4.AB AD AA   Thể tích khối hộp đã cho bằng A. 9. B. 8. C. 24. D. 20. Câu 21: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 4log 1x là A. 5. B. 3. C. vô số. D. 4. Câu 22: Cho mặt cầu có bán kính 3.R Diện tích mặt cầu đã cho bằng A. 9 . B. 18 . C. 24 . D. 36 . Câu 23: Trong không gian ,Oxyzhình chiếu vuông góc của điểm 1;2;3M lên trục Oz là điểm có tọa độ A. 1;2;0 . B. 0;2;3 . C. 0;2;0 . D. 0;0;3 . Câu 24: Cho khối trụ có chiều cao ,h bán kính đáy .r Thể tích khối trụ đã cho bằng A. 2.3h r B. 24.3h r C. 2.h r D. 22 .h r Câu 25: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 3 21xyx có phương trình là A. 1.x  B. 2.x  C. 3.x D. 1.x Câu 26: Gọi 1 2,z z là hai nghiệm phức của phương trình 22 3 0.z z   Mệnh đề nào dưới đây sai? A. 1 2.z z B. 1 23.z z C. 1 22.z z  D. 1 22.z z  Câu 27: Cho 1 0, 0a bg   thỏa mãn 2loga b và 3log .abb Tổng a b bằng 001:DDAABABCABBCACDCBDDCBDDCADCACABBCDABBACCDBADDCBABC Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn toán Trang 3 / 5 A. 70. B. 256. C. 264. D. 18. Câu 28: Trong không gian ,Oxyz cho hai điểm (1; 1;2)A và (2;1;3).B Gọi P là mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng ,AB điểm nào dưới đây thuộc ?P A. 2; 1;1 . B. 2; 1; 1 .  C. 2;1; 1 .  D. 1; 2;1 . Câu 29: Cho ( )y f xlà một hàm số bất kỳ có đạo hàm trên ,Rđặt 10( )I x f x dx.. Khẳng định nào dưới đây đúng: A. 01( ) (1).I f x dx f . B. 10( ) (1).I f x dx f . C. 01(1) ( ) .I f f x dx . D. 10(1) ( ) .I f f x dx . Câu 30: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 4 5.2 4 0x x   là A. 1. B. 2. C. 0. D. 3. Câu 31: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 33 3y x x    trên đoạn 0;27 '8 (9 )bằng A. 5. B. 6. C. 4. D. 8. Câu 32: Diện tích hình phẳng được gạch chéo như hình vẽ bằng A. 3212 3 .x x dx  . B. 3212 3 .x x dx  . C. 3212 3 .x x dx . D. 3212 3 .x x dx . Câu 33: Gọi A và B lần lượt là điểm biểu diễn của số phức 13 2z i  và 21 4 .z i Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là A. 1; 3 . B. 2;3 . C. 2;1 . D. 4;2 . Câu 34: Số giao điểm của đồ thị hàm số 4 2 20202y x x   với trục hoành là A. 4. B. 0. C. 3. D. 2. Câu 35: Cho hàm số ( )y f x có đạo hàm 2 2( ) ( 1)( 2).f x x x x   Số điểm cực đại của hàm số ( )y f x là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 36: Cho hình chóp .S ABCD có đáy hình vuông cạnh ,a6SA a và vuông góc với mặt phẳng ABCD (tham khảo hình vẽ). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD bằng A. O45 . B. O60 . C. O30 . D. O90 . Câu 37: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua trục thu được thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng 8.Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng BADCS 001:DDAABABCABBCACDCBDDCBDDCADCACABBCDABBACCDBADDCBABC Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn toán Trang 4 / 5 A. 16 2 . B. 8 2 . C. 4 2 . D. 2 2 . Câu 38: Trong không gian ,Oxyz cho điểm (1; 2; 3)A  và mặt phẳng : 2 2 5 0.P x y z    Khoảng cách từ A đến P bằng A. 2.3 B. 10.3 C. 2.9 D. 10.9 Câu 39: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số 94mxyx m nghịch biến trên khoảng 0;4 ? A. 5. B. 11. C. 6. D. 7. Câu 40: Cho hàm số ( )f x có (0) 0f và 4( ) sin , .f x x x R  RTích phân 20( )f x dx. bằng A. 26.18 B. 23.32 C. 23 16.64 D. 23 6.112 Câu 41: Một người vay tiền ở một ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,7%/tháng với tổng số tiền vay là 1 tỉ đồng. Mỗi tháng người đó đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Biết rằng đúng 25 tháng thì người đó trả hết gốc và lãi cho ngân hàng. Hỏi số tiền của người đó trả cho ngân hàng ở mỗi tháng gần nhất với số nào dưới đây ? A. 43.730.000 đồng. B. 43.720.000 đồng. C. 43.750.000 đồng. D. 43.740.000 đồng. Câu 42: Cho khối trụ có hai đáy là O và .O ,AB CD lần lượt là hai đường kính của O và ,O góc giữa AB và CD bằng O30 , 6ABvà thể tích khối tứ diện ABCD bằng 30. Thể tích khối trụ đã cho bằng A. 180 . B. 90 . C. 30 . D. 45 . Câu 43: Cho hàm số ( )ax by f xcx d  có đồ thị hàm số ( )y f x như hình vẽ. Biết đồ thị hàm số ( )y f x đi qua điểm 0;1 . Giá trị ( 2)f bằng A. 1. B. 3. C. 1. D. 3. Câu 44: Một hộp chứa 10 quả cầu được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 10, lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu. Xác suất để tích các số ghi trên 5 quả cầu đó chia hết cho 3 bằng A. 5.12 B. 7.12 C. 1.12 D. 11.12 Câu 45: Cho tứ diện ABCD có , ,AB AC AD đôi một vuông góc với nhau và 2, 1.AD AB AC   Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng ,BC khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và BD bằng A. 3.2 B. 2.5 C. 5.2 D. 2.3 Câu 46: Cho ba số thực dương , ,a b cthỏa mãn 10.abc Biết giá trị lớn nhất của biểu thức 5log .log 2log .log log .logF a b b c c a   bằng mn với ,m n nguyên dương và mn tối giản. Tổng m n bằng A. 13. B. 16. C. 7. D. 10. () 0   *-4-. 3!T&X&,T4"&89;<" 7 (&, )7 &- 5G08B7 CIV7   2" 7!B-C6O2 -57    0 000 5YN!P4CA07!B-28908B7CIV7    a:?!P4C9-.Ch2b<"CPC 25:9-7!T6!(CID76)T7289   5GCA0R02"9!0L7Ci< 0 0 0 0 ,-V7PA008B7 - -- -2"CGCD2YN!P45!G-C6O22O7 -.9-2- -&.C0E7 5!F69:4:637"2:?!-2cC2(22O7 -PL7P8RCCO!  YN! P4CGCD2289 !59A!B7 - D7CV.  0 0 0 0  ":9-7!T6!(CID76)T7289C9-.CZ9-H7  :?!-N! 0j<0_<0 â<0l< 999999999999999999999999 :99999999999999999999999 NHÓMTOÁNVD–VDCSỞH ÀTĨN H–19-20 HoàiH oàiTrịn hTrang1Ĉӄ7HI7HӰ7Ӕ7N*HIӊP7HP7 M{n7OÈN 7KͥLJLQOjPEjLK~WNKfQJN͋WKͥLJLQKiWÿ͉ ĈӅ WKL JӗP WUDQJ - FkX WUҳF QJKLӋP ---------------------------------- Câu1: Chos ốphức3 4 ] i. Mô–đun của ]bằng:A.7͘B.1.C.12͘D.5͘ Câu2: Chokhối chóp cóchi ềuca obằng6, diệntíc hđáybằng4. Thểt íchkhổichópđãc hobằ ng:A.24͘B.10.C.12͘D.8͘ Câu3: Trongkhông gi an2[\], chomặ tcầu( )2 22 :2 46 10   6 [\ ][ \] . Tâmcủa ( )6có tọađộ là :A.( )1;2;3͘B.( )1;2 ;3 .C.( )1;2;3͘D.( )1;2 ;3 ͘ Câu4: Chohà msố( ) \ I[ cóbả ngbiến thiênnhưhì nhvẽ.Hàmsố đãc hođồngbiế ntrê nkhoảng nàodư ớiđây?A.( )2;. fB.( )1;. fC.( );3. fD.( ); .f fCâu5: Tậpng hiệmcủaphương trình ( )22loglo g21 [ [là:A.^ `1 .B..‡C.^ `0 .D.^ `1 .Câu6: Tậpxá cđịnhc ủahàms ố1 3 \ [là:A.( )0;. fB.>)0;. fC.ԹD.Թ^ `\ 0. Câu7: Trongkhông gi an2[\], mặtphẳng( )3:2 10  [ \] đi quađi ểmnàodướ iđây? A.( )1;2 ;3.B.( )1;2;1.C.( )1;2 ;1.D.( )1;2;1. Câu8: Phầnảo củasố phức4 5 ] ilà:A.4.B.5i.C.5.D.5. Câu9: Choha isốphứ c12 3 ] ivà23 2 ] i. Toạđộ điể mbiểudiễ nsốphức1 2] ]là:A.( )1;5.B.( )1;1.C.( )5;1.D.( )1;5. Câu10. Chohà msốbậ cbốn( ) \ I[ cóđồ th ịnhưhìnhvẽ: Sống hiệmcủaphương trình ( )1 I [làSỞ GD&ĐT HÀ TĨNH 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ $%&'&kX9ßL OjFiFVÕGmkQJW\êORJ DEEµQJ$ ORJORJ DE%ORJORJDE&ORJ DE'ORJ DE&kX&KRKjPVÕ \I[FyE§QJELÃQWKLrQQKmKuQKYÁ +jPVÕÿmFKRÿ¥WFõFWLÇXW¥L$ [% [& [' [&kX&KRF©SVÕQKkQ QXYßL XYjF{QJEÝLEµQJ T6ÕK¥QJWKíKDLFëDF©SVÕQKkQÿmFKREµQJ$%&'&kX1ÃX G ³I[[WKu Gªº¬¼³I[[EµQJ$%&'&kX&yEDRQKLrXVÕWõQKLrQFyKDLFKóVÕNKiFQKDXPjFiFFKóVÕÿmçFO©\WïW±SKçS^` ;$&%&'$&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]ÿmáQJWK·QJ' [\]FyPÝWYHFWkFKÍSKmkQJFyWÑDÿÝOj$ % & ' &kX&KRKjPVÕ )[OjPÝWQJX\rQKjPFëDKjPVÕ I[WUrQÿR¥Q>@DE7tFKSKkQ ³EDI[G[EµQJ$ IDIE% )E)D& )D)E' IEID&kX×WKÏKjPVÕQjRGmßLÿk\FyG¥QJQKmÿmáQJFRQJWURQJKuQKYÁ $ \[[% \[[& \[[' \[[ 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ &kX&KRKuQKQyQFyÿÝGjLÿmáQJVLQKEµQJ EiQNtQKÿi\EµQJ'LËQWtFKWRjQSK«QFëDKuQKQyQEµQJ$S%S&S'S&kX&KRNKÕLKÝSFKóQK±Wcccc$%&'$%&'Fyc $%$'$$7KÇWtFKFëDNKÕLKÝSÿmFKREµQJ$%&'&kX6ÕQJKLËPQJX\rQFëDE©WSKmkQJWUuQKORJ[Oj$%&Y{VÕ'&kX&KRP»WF«XFyEiQNtQK 5'LËQWtFKP»WF«XÿmFKREµQJ$S%S&S'S&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]KuQKFKLÃXYX{QJJyFFëDÿLÇP 0OrQWUéF2]OjÿLÇPFyWÑDÿÝ$ 0% 0& 0' 0&kX&KRNKÕLWUéFyFKLÅXFDRKEiQNtQKÿi\U7KÇWtFKNKÕLWUéÿmFKREµQJ$SKU%SKU&SKU'SKU&kXmáQJWLËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ [\[FySKmkQJWUuQKOj$ [% [& [' [&kX*ÑL]]OjKDLQJKLËPSKíFFëDSKmkQJWUuQK ]]0ËQKÿÅQjRGmßLÿk\VDL"$ ]]% ]]& ]]' ]]&kX&KRz!D!EWKÓDPmQORJ DEYjORJ DEE7ÙQJDEEµQJ$%&'&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRKDLÿLÇP $Yj %*ÑL 3OjP»WSK·QJTXD$YjYX{QJJyFYßLÿmáQJWK·QJ$%ÿLÇPQjRGmßLÿk\WKXÝF 3"$ % & ' &kX&KR \I[ OjPÝWKjPVÕE©WNäFyÿ¥RKjPWUrQ\ÿ»W ,[I[G[c ³.K·QJÿÏQKQjRGmßLÿk\ÿ~QJ"$ ,I[G[I ³% ,I[G[I ³& ,II[G[ ³' ,II[G[ ³&kX6ÕQJKLËPQJX\rQFëDE©WSKmkQJWUuQK[[Oj$%&'&kX7ÙQJJLiWUÏQKÓQK©WYjJLiWUÏOßQQK©WFëDKjPVÕ\[[ WUrQÿR¥Q>@EµQJ$%&'&kX'LËQWtFKKuQKSK·QJÿmçFJ¥FKFKpRQKmKuQKYÁEµQJ 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ $ ³[[G[% ³[[G[& ³[[G[' ³[[G[&kX*ÑL$Yj%O«QOmçWOjÿLÇPELÇXGLÉQFëDVÕSKíF ]LYj ]L7UXQJÿLÇPFëDÿR¥Q$%FyWÑDÿÝOj$ % & ' &kX6ÕJLDRÿLÇPFëDÿ×WKÏKjPVÕ \[[YßLWUéFKRjQKOj$%&'&kX&KRKjPVÕ \I[Fyÿ¥RKjP c I[[[[6ÕÿLÇPFõFÿ¥LFëDKjPVÕ$%&'&kX&KRKuQKFKyS6$%&'Fyÿi\OjKuQKYX{QJF¥QKD 6$DYjYX{QJJyFYßLP»WSK·QJ $%&' WKDPNK§RKuQKYÁ *yFJLóDÿmáQJWK·QJ6&YjP»WSK·QJ $%&'EµQJ $D%D&D'D&kX&³WKuQKQyQEãLPÝWP»WSK·QJTXDWUéFWKXÿmçFWKLÃWGLËQOjPÝWWDPJLiFYX{QJFyGLËQWtFKEµQJ'LËQWtFK[XQJTXDQKFëDKuQKQyQÿmFKREµQJ$S%S&S'S&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRÿLÇP $YjP»WSK·QJ 3[\].KR§QJFiFKWï$ÿÃQ 3EµQJ$%&'&kX&yEDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëDWKDPVÕPÿÇKjPVÕ P[\[PQJKÏFKELÃQWUrQNKR§QJ "$%&' 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ &kX&KRKjPVÕ Fy IYj VLQc \I[[[7tFKSKkQ GS³I[[EµQJ$S%S&S'S&kX0ÝWQJmáLYD\WLÅQãPÝWQJkQKjQJWKHRKuQKWKíFOmLNpSYßLOmLVX©WWKiQJYßLWÙQJVÕWLÅQYD\OjWÍÿ×QJ0ÛLWKiQJQJmáLÿyÿÅXWU§FKRQJkQKjQJPÝWVÕWLÅQQKmQKDXÿÇWUïYjRWLÅQJÕFYjOmL%LÃWUµQJÿ~QJWKiQJWKuQJmáLÿyWU§KÃWJÕFYjOmLFKRQJkQKjQJ+ÓLVÕWLÅQFëDQJmáLÿyWU§FKRQJkQKjQJãPÛLWKiQJJ«QQK©WYßLVÕQjRGmßLÿk\"$ÿ×QJ%ÿ×QJ&ÿ×QJ'ÿ×QJ&kX&KRNKÕLWUéFyKDLÿi\Oj 2Yj c2$%&'O«QOmçWOjKDLÿmáQJNtQKFëD 2Yj c2JyFJLóD$%Yj&'EµQJq $%YjWKÇWtFKNKÕLWíGLËQ$%&'EµQJ7KÇWtFKNKÕLWUéÿmFKREµQJ$S%S&S'S&kX&KRKjPVÕ D[E\I[F[GFyÿ×WKÏKjPVÕ c \I[QKmKuQKYÁ %LÃWÿ×WKÏKjPVÕ \I[ÿLTXDÿLÇP *LiWUÏ IEµQJ$%&'&kX0ÝWKÝSFKíDTX§F«XÿmçFÿiQKVÕWKHRWKíWõWïÿÃQO©\QJ¯XQKLrQTX§F«X;iFVX©WÿÇWtFKFiFVÕJKLWUrQTX§F«XÿyFKLDKÃWFKREµQJ$%&'&kX&KRWíGLËQ$%&'Fy$%$&$'ÿ{LPÝWYX{QJJyFYßLQKDXYj $'$%$&*ÑL,OjWUXQJÿLÇPFëDÿR¥QWK·QJ%&NKR§QJFiFKJLóDKDLÿmáQJWK·QJ$,Yj%'EµQJ$%&'&kX&KREDVÕWKõFGmkQJDEFWKÓDPmQ DEF%LÃWJLiWUÏOßQQK©WFëDELÇXWKíFORJORJORJORJORJORJ )DEEFFDEµQJPQYßLPQQJX\rQGmkQJYjPQWÕLJL§Q7ÙQJPQ$%&'&kX&KRKjPVÕ \I[OLrQWéFWUrQ\YjFyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ&yEDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëDWKDPVÕPÿÇSKmkQJWUuQK FRV II[PFyQJKLËPWKXÝFNKR§QJ"SS§·¨¸©¹ NHÓMTOÁNVD–VDCSỞH ÀTĨN H–19-20 HoàiH oàiTrịn hTrang6 A.2.B.4.C.5.D.3. Câu48: GọiSlàt ậpnghiệm củaphươngtrì nh 22 23 0  xxx m(vớimlàt hamsốth ực). Cótất cảba onhiêu giátrị nguyêncủa  2020;2020R mđể tậphợpScóha iphầnt ử?A.2094.B.2092.C.2093.D.2095. Câu49. Chohì nhlập phương.  ABCDABC Dcót hểtíc hV. GọiMlàđi ểmthuộccạ nhBBsaocho 2MBM B. Mặtphẳng đi quaMvà vuônggóc với ACctcá ccạnhDD,DC,BClầnlư ợttại, ,N PQ . Gọi1Vlàt hểtíc hcủakhốiđadiện CPQMNC. Tínhtỉ số1V V.A.31 162.B.35 162.C.34 162.D.13 162. Câu50. Cóba onhiêu giátrị nguyêncủa thamsốmthỏamã n3 23 4  x xm vớim ọi 1;3RxA.6.B.3.C.5.D.4.--------------- HẾT --------------- NHÓMTOÁNVD–VDCSỞH ÀTĨN H–19-20 HoàiH oàiTrịn hTrang7 BẢNGĐÁP ÁN1.D2.D3.A4.A5.B6.A7.B8.C9.A10.B11.B12.C13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.D20.C21.B22.D23.D24.C25.A26.D27.C28.A29.C30.A31.B32.B33.C34.D35.A36.B37.B38.A39.C40.C41.D42.B43.A44.D45.D46.C47.B48.A49.B50.CHƯỚNGDẪNG IẢICHI TIẾT Câu1: Chos ốphức3 4 ] L. Mô–đun của ]bằng:A.7͘B.1.C.12͘D.5͘ Lờigiải ChọnD Ta có:( )223 45 ]Câu2: Chokhối chóp cóchi ềuca obằng6, diệntíc hđáybằng4. Thểt íchkhổichópđãc hobằ ng:A.24͘B.10.C.12͘D.8͘ Lờigiải ChọnD1 1. .4.683 3 FKRG\ 9 6K . Câu3: Trongkhông gi an2[\], chomặ tcầu( )2 22 :2 46 10   6 [\ ][ \] . Tâmcủa ( )6có tọađộ là :A.( )1;2;3͘B.( )1;2 ;3 .C.( )1;2;3͘D.( )1;2 ;3 ͘ Lờigiải ChọnA Ta có:2 22 2 46 10   [ \] [\ ]( )( )( )2221 23 15 œ  [ \] Vậytâ mcủa( )6là:( )1;2;3,͘ Câu4: Chohà msố( ) \ I[ cóbả ngbiến thiênnhưhì nhvẽ.Hàmsố đãc hođồngbiế ntrê nkhoảng nàodư ớiđây?A.( )2;. fB.( )1;. fC.( );3. fD.( ); .f fĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2020 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 05 trang - 50 câu trắc nghiệm ----------------------------------SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ /áLJL§L&KÑQ$&kX7±SQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK Oj$^`%‡&^`'^`/áLJL§L&KÑQ% ORJORJ!­ œ !œŸ‡® ¯[[[[[[[&kX7±S[iFÿÏQKFëDKjPVÕ \[Oj$ f%> f&9'9^`?/áLJL§L&KÑQ$&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]P»WSK·QJ 3 [\]ÿLTXDÿLÇPQjRGmßLÿk\"$ % & ' /áLJL§L&KÑQ%7KD\WR¥ÿÝ YjRSKmkQJWUuQKP»WSK·QJ 3WDFy QrQP»WSK·QJ 3 [\]ÿLTXDÿLÇP &kX3K«Q§RFëDVÕSKíF ]LOj$%L&'/áLJL§L&KÑQ&3K«Q§RFëDVÕSKíF ]LOj&kX&KRKDLVÕSKíF ]LYj ]L7R¥ÿÝÿLÇPELÇXGLÉQVÕSKíF]]Oj$ % & ' /áLJL§L&KÑQ$7DFy ]]LQrQ OjWÑDÿÝÿLÇPELÇXGLÉQFëDVÕSKíF]]&kX&KRKjPVÕE±FEÕQ \I[Fyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ 6ÕQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK I[Oj$%&'/áLJL§L&KÑQ% 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ 6ÕQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK EµQJVÕJLDRÿLÇPFëDÿ×WKÏKjPVÕ \I[YßLÿmáQJWK·QJ \máQJWK·QJ \Yjÿ×WKÏKjPVÕ \I[FyÿLÇPFKXQJQrQSKmkQJWUuQKFyQJKLËP&kX9ßLDEOjFiFVÕGmkQJW\êORJ DEEµQJ$ ORJORJ DE%ORJORJDE&ORJ DE'ORJ DE/áLJL§L&KÑQ%ORJ ORJORJORJORJ DEDEDE&kX&KRKjPVÕ \I[FyE§QJELÃQWKLrQQKmKuQKYÁ +jPVÕÿmFKRÿ¥WFõFWLÇXW¥L$ [% [& [' [/áLJL§L&KÑQ&&kX&KRF©SVÕQKkQ QXYßL XYjF{QJEÝLEµQJ T6ÕK¥QJWKíKDLFëDF©SVÕQKkQÿmFKREµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$6ÕK¥QJWKíKDLFëDF©SVÕQKkQÿmFKROjX XXT&kX1ÃX G ³I[[WKu Gªº¬¼³I[[EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ&7DFy GGG  ªº¬¼³³³I[[I[[[&kX&yEDRQKLrXVÕWõQKLrQFyKDLFKóVÕNKiFQKDXPjFiFFKóVÕÿmçFO©\WïW±SKçS^` ;$&%&'$/áLJL§L&KÑQ'0ÛLFiFKFKÑQUDFKóVÕNKiFQKDXWïW±S^` ;YjV³S[ÃSFK~QJOjPÝWFKÍQKKçSFK±SFëDSK«QWñ 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ 9±\Fy VÕWõQKLrQWKÓDPmQÿÅEjL&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]ÿmáQJWK·QJ' [\]FyPÝWYHFWkFKÍSKmkQJFyWÑDÿÝOj$ % & ' /áLJL§L&KÑQ&7ïSKmkQJWUuQKÿmáQJWK·QJWDFyPÝW97&3FëDÿmáQJWK·QJ'Oj GX9uYHFWk FQJSKmkQJYßLYHFWk GXQrQQyFÊQJOjPÝW97&3FëDÿmáQJWK·QJ'&kX&KRKjPVÕ )[OjPÝWQJX\rQKjPFëDKjPVÕ I[WUrQÿR¥Q>@DE7tFKSKkQ ³EDI[G[EµQJ$ IDIE% )E)D& )D)E' IEID/áLJL§L&KÑQ%7DFy ³EEDDI[G[)[)E)D&kX×WKÏKjPVÕQjRGmßLÿk\FyG¥QJQKmÿmáQJFRQJWURQJKuQKYÁ $ \[[% \[[& \[[' \[[/áLJL§L&KÑQ'7ïÿ×WKÏKjPVÕWDFyOLPof f[\QrQ!D7ïÿ×WKÏWDWK©\KjPVÕFyÿLÇPFõFWUÏQrQE×WKÏKjPVÕF³WWUéFWXQJW¥LÿLÇPFyWXQJÿÝkPQrQFÕLFKLÃXFyÿiSiQ'ÿ~QJ&kX&KRKuQKQyQFyÿÝGjLÿmáQJVLQKEµQJEiQNtQKÿi\EµQJ'LËQWtFKWRjQSK«QFëDKuQKQyQEµQJ$S%S&S'S/áLJL§L&KÑQ'7ïJL§WKLÃWWDFyKuQKQyQFyÿmáQJVLQK OEiQNtQKÿi\ UŸFKLÅXFDRFëDKuQQyQOj KOU'RÿyGLËQWtFKWRjQSK«QFëDKuQKQyQOjSSSSS  WS6UUO 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ &kX&KRNKÕLKÝSFKóQK±W Fyc $%$'$$7KÇWtFKFëDNKÕLKÝSÿmFKREµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ&7KÇWtFKFëDNKÕLKÝSFKóQK±Wcccc$%&'$%&'Ojc 9$%$'$$&kX6ÕQJKLËPQJX\rQFëDE©WSKmkQJWUuQKORJ[Oj$%&Y{VÕ'/áLJL§L&KÑQ%ORJœ[[9ßL['WDFy^`[9±\VÕQJKLËPQJX\rQFëDE©WSKmkQJWUuQKÿmFKROj&kX&KRP»WF«XFyEiQNtQK 5'LËQWtFKP»WF«XÿmFKREµQJ$S%S&S'S/áLJL§L&KÑQ''LËQWtFKP»WF«XÿmFKROjSSS 659±\FKÑQ'&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]KuQKFKLÃXYX{QJJyFFëDÿLÇP 0OrQWUéF2]OjÿLÇPFyWÑDÿÝ$ 0% 0& 0' 0/áLJL§L&KÑQ'+uQKFKLÃXYX{QJJyFFëDÿLÇP 0OrQWUéF2]OjÿLÇPFyWÑDÿÝ 09±\FKÑQ'&kX&KRNKÕLWUéFyFKLÅXFDRKEiQNtQKÿi\U7KÇWtFKNKÕLWUéÿmFKREµQJ$SKU%SKU&SKU'SKU/áLJL§L&KÑQ&7KÇWtFKNKÕLWUéFyFKLÅXFDRKEiQNtQKÿi\UOjS 9UK9±\FKÑQ&&kXmáQJWLËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ [\[FySKmkQJWUuQKOj$ [% [& [' [/áLJL§L&KÑQ%7DFyOLPOLPoo f[[[\[OLPOLPoo f[[[\[9±\ÿmáQJWLËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ [\[FySKmkQJWUuQKOj [&kX*ÑL]]OjKDLQJKLËPSKíFFëDSKmkQJWUuQK ]]0ËQKÿÅQjRGmßLÿk\VDL"$ ]]% ]]& ]]' ]]/áLJL§L&KÑQ' 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ 7DFy ª œ« «¬]L]L.KLÿy  ]  Ÿ ]]] ÿ~QJ  ]]LL ÿ~QJ  ]]LL ÿ~QJ  ]]'RÿyPËQKÿÅ ]] VDL &kX&KRz!D!EWKÓDPmQORJ DEYjORJ DEE7ÙQJDEEµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ&7DFyORJ œ EDED'RORJORJORJORJ œ œ œ EDEEEEEEEEœ Ÿ ED.KLÿy DE&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRKDLÿLÇP $Yj %*ÑL 3OjP»WSK·QJTXD$YjYX{QJJyFYßLÿmáQJWK·QJ$%ÿLÇPQjRGmßLÿk\WKXÝF 3"$ % & ' /áLJL§L&KÑQ$'R 3$%AQrQ 3FyYHFWkSKiSWX\ÃQOj Q$% GJJJG.KLÿyP»WSK·QJ 3TXD$YjFyYHFWkSKiSWX\ÃQ Q GFySKmkQJWUuQKOj [\][\] œ 7URQJFiFÿLÇP  WKuP»WSK·QJ 3ÿLTXDÿLÇP GR &kX&KR \I[ OjPÝWKjPVÕE©WNäFyÿ¥RKjPWUrQ\ÿ»W ,[I[G[c ³.K·QJÿÏQKQjRGmßLÿk\ÿ~QJ"$ ,I[G[I ³% ,I[G[I ³& ,II[G[ ³' ,II[G[ ³/áLJL§L&KÑQ&»W X[GXG[,[I[I[G[II[G[GYI[G[YI[ ­­ŸŸ ªº®®¬¼c ¯¯³³&kX6ÕQJKLËPQJX\rQFëDE©WSKmkQJWUuQK[[Oj 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ $ %&'/áLJL§L&KÑQ$»W[WW !ŸE©WSKmkQJWUuQKÿmFKRWUãWKjQK[[WWW[[[œ!­!­Ÿœœ®®¯¯0j[[Ÿ ]9±\VÕQJKLËPQJX\rQFëDE©WSKmkQJWUuQKOj&kX7ÙQJJLiWUÏQKÓQK©WYjJLiWUÏOßQQK©WFëDKjPVÕ\[[ WUrQÿR¥Q>@EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ%\[c [WP\[NWP ªc œ« «¬ \\\ >@>@PLQPD[\\Ÿ 9±\WÙQJJLiWUÏQKÓQK©WYjJLiWUÏOßQQK©WFëDKjPVÕWUrQÿR¥Q>@OjEµQJ&kX'LËQWtFKKuQKSK·QJÿmçFJ¥FKFKpRQKmKuQKYÁEµQJ $ ³[[G[% ³[[G[& ³[[G[' ³[[G[/áLJL§L&KÑQ% ³6[[G[9u [WKu![[ Ÿ ³6[[G[&kX*ÑL$Yj%O«QOmçWOjÿLÇPELÇXGLÉQFëDVÕSKíF ]LYj ]L7UXQJÿLÇPFëDÿR¥Q$%FyWÑDÿÝOj$ % & ' /áLJL§L&KÑQ& 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ Ÿ$ Ÿ]L%7ÑDÿÝWUXQJÿLÇP$%Oj &kX6ÕJLDRÿLÇPFëDÿ×WKÏKjPVÕ \[[YßLWUéFKRjQKOj$%&'/áLJL§L&KÑQ'7±S[iFÿÏQK \'7DFyKjPVÕ \I[[[OLrQWéFWUrQ\ cc \I[[[[[7DFy OLPOLPofof f[[I[I[YjJLiWUÏFõFÿ¥L &f \I6X\UDÿ×WKÏKjPVÕF³WWUéF2[W¥LKDLÿLÇP&kX&KRKjPVÕ \I[Fyÿ¥RKjP c I[[[[6ÕÿLÇPFõFÿ¥LFëDKjPVÕ$%&'/áLJL§L&KÑQ$7DFyE§QJELÃQWKLrQ[ff cI[ I[7ïE§QJELÃQWKLrQWDWK©\KjPVÕFyÿLÇPFõFÿ¥L&kX&KRKuQKFKyS6$%&'Fyÿi\OjKuQKYX{QJF¥QKD 6$DYjYX{QJJyFYßLP»WSK·QJ $%&' WKDPNK§RKuQKYÁ *yFJLóDÿmáQJWK·QJ6&YjP»WSK·QJ $%&'EµQJ $D%D&D'D/áLJL§L 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ &KÑQ% 7DFyA6$$%&' QrQ$&OjKuQKFKLÃXFëD6&OrQPS $%&' YjWDPJLiF6$&YX{QJW¥L$QrQWDFy n nn 6&$%&'6&$&6&$7DFy$%&'OjKuQKYX{QJF¥QKDQrQ $&Dn nWDQ Ÿ D6$D6&$6&$$&D9±\ n D6&$%&'&kX&³WKuQKQyQEãLPÝWP»WSK·QJTXDWUéFWKXÿmçFWKLÃWGLËQOjPÝWWDPJLiFYX{QJFyGLËQWtFKEµQJ'LËQWtFK[XQJTXDQKFëDKuQKQyQÿmFKREµQJ$S%S&S'S/áLJL§L&KÑQ%7KLÃWGLËQTXDWUéFKuQKQyQOjWDPJLiFYX{QJFkQFyGLËQWtFKSS Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 6OOO556[T5O&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRÿLÇP $YjP»WSK·QJ 3[\].KR§QJFiFKWï$ÿÃQ 3EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$.KR§QJFiFKWï$ÿÃQ 3Oj   G$3&kX&yEDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëDWKDPVÕPÿÇKjPVÕ P[\[PQJKÏFKELÃQWUrQNKR§QJ "$%&'/áLJL§L&KÑQ& 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ 7DFy LÅXNLËQ[iFÿÏQKKjPVÕ tdªªzŸŸ««dt¬¬PP[P[PP.ÃWKçSWDÿmçFdPWKXÿmçFJLiWUÏQJX\rQP&kX&KRKjPVÕ I[Fy IYj VLQc \I[[[7tFKSKkQ GS³I[[EµQJ$S%S&S'S/áLJL§L&KÑQ&7DFy FRVFRVVLQFRVFRVFRV§·§· ¨¸¨¸©¹©¹[[[[[[ FRVFRV [[6X\UD GFRVFRVGVLQVLQ c ³³I[I[[[[[[[[&9u IQrQWKD\ [YjR WDÿmçF &Yj VLQVLQ I[[[[9±\ GVLQVLQGSSS§· ¨¸©¹³³I[[[[[[&kX0ÝWQJmáLYD\WLÅQãPÝWQJkQKjQJWKHRKuQKWKíFOmLNpSYßLOmLVX©WWKiQJYßLWÙQJVÕWLÅQYD\OjWÍÿ×QJ0ÛLWKiQJQJmáLÿyÿÅXWU§FKRQJkQKjQJPÝWVÕWLÅQQKmQKDXÿÇWUïYjRWLÅQJÕFYjOmL%LÃWUµQJÿ~QJWKiQJWKuQJmáLÿyWU§KÃWJÕFYjOmLFKRQJkQKjQJ+ÓLVÕWLÅQFëDQJmáLÿyWU§FKRQJkQKjQJãPÛLWKiQJJ«QQK©WYßLVÕQjRGmßLÿk\"$ÿ×QJ%ÿ×QJ&ÿ×QJ'ÿ×QJ/áLJL§L&KÑQ'*ÑL0OjVÕWLÅQYD\EDQÿ«XYj$OjVÕWLÅQPjKjQJWKiQJQJmáLÿyWU§FKRQJkQKjQJ6DXWKiQJGmQçFzQO¥LOj0$6DXWKiQJGmQçFzQO¥LOj  0$$0$$0$6DXWKiQJGmQçFzQO¥LOj 0$$$0$««6DXQWKiQJVÕGmQçFzQO¥LOj QQQ0$9uVDXÿ~QJWKiQJWKuQJmáLÿyWU§KÃWQçQrQWDFy $ Ÿ $$$ 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ WÍÿ×QJ|ÿ×QJ|ÿ×QJ&kX&KRNKÕLWUéFyKDLÿi\Oj 2Yj c2$%&'O«QOmçWOjKDLÿmáQJNtQKFëD 2Yj c2JyFJLóD$%Yj&'EµQJq $%YjWKÇWtFKNKÕLWíGLËQ$%&'EµQJ7KÇWtFKNKÕLWUéÿmFKREµQJ$S%S&S'S/áLJL§L&KÑQ% 7DFKíQJPLQKF{QJWKíF VLQ $%&'9$%&'G$%&'$%&'7K±WY±\/©\ÿLÇP(VDRFKRWíJLiF(%&'OjKuQKEuQKKjQK.KLÿy VLQVLQ Ÿ $%&'$%%($%&'$%%(/¥LFy G$%&'G&'$%(G'$%(7DFy VLQ' $%&'$%'($%(99G'$%(6G$%&'$%%($%%(0j %(&'9±\ VLQ $%&'9$%&'G$%&'$%&'6X\UD VLQ q$%&'9G$%&'$%&'&KLÅXFDRFëDOQJWUéOj KG$%&'7KÇWtFKOQJWUéOjSSS 9UK 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ &kX&KRKjPVÕ Fyÿ×WKÏKjPVÕ c \I[QKmKuQKYÁ %LÃWÿ×WKÏKjPVÕ \I[ÿLTXDÿLÇP *LiWUÏ IEµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$LÅXNLËQzF7DFyÿ×WKÏKjPVÕ \I[ÿLTXDÿLÇP Ÿ œ EEGG7ïÿ×WKÏKjPVÕ c \I[VX\UDÿmáQJWLËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ \I[Oj Ÿ G[GFFŸ EGF/¥LFy cc DGEF\I[F[G0jÿ×WKÏKjPVÕ c \I[F³WWUéF2\W¥LÿLÇP Ÿ œ DGEFDFFFFG ªœ œ œ« ¬F/DFFFFDFDF'Rÿy F[F[\I[F[F[9±\ I&kX0ÝWKÝSFKíDTX§F«XÿmçFÿiQKVÕWKHRWKíWõWïÿÃQO©\QJ¯XQKLrQTX§F«X;iFVX©WÿÇWtFKFiFVÕJKLWUrQTX§F«XÿyFKLDKÃWFKREµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ'.K{QJJLDQP¯XOj : Q&*ÑL$OjELÃQFÕWtFKFiFVÕJKLWUrQTX§F«XÿyFKLDKÃWFKR;pWFiFW±SKçS^`^` %&7UmáQJKçSTX§F«XJKLVÕWKXÝFW±S%YjTX§F«XJKLVÕWKXÝFW±S&6X\UDFy&&FiFKFKÑQ7UmáQJKçSTX§F«XJKLVÕWKXÝFW±S%YjTX§F«XJKLVÕWKXÝFW±S& 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ 6X\UDFy FiFKFKÑQ7UmáQJKçSTX§F«XJKLVÕWKXÝFW±S%YjTX§F«XJKLVÕWKXÝFW±S&6X\UDFy&&FiFKFKÑQ'Rÿy Q$&&&&&&9±\[iFVX©WÿÇWtFKFiFVÕJKLWUrQTX§F«XÿyFKLDKÃWFKROj :Q$&&&&&&3$Q&&kX&KRWíGLËQ$%&'Fy$%$&$'ÿ{LPÝWYX{QJJyFYßLQKDXYj $'$%$&*ÑL,OjWUXQJÿLÇPFëDÿR¥QWK·QJ%&NKR§QJFiFKJLóDKDLÿmáQJWK·QJ$,Yj%'EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ' 7DFy AAŸA$'$%$'$&$'$%&0»WNKiFWDFy,OjWUXQJÿLÇPPjWDPJLiF$%&Fy A$%$&$%$&QrQWDPJLiF$%&YX{QJFkQW¥L$6X\UDA$,%&Yj %&$%$&%,'õQJKuQKEuQKKjQK ŸŸ$,%.$,%.$,'%.'Rÿy G%'$,G$,'%.G$'%.0jA$,%&QrQ$,%.OjKuQKFKóQK±WYj A$.%,$.%./¥LFy A{ŸA$'$%&$&%.$'%.VX\UD AŸA%.$'.'%.$'.WKHRJLDRWX\ÃQ'..¿ AŸAŸ $+'.$+'%.$+G$'%.&y œ œ $+$+$'$.$+ 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ 9±\ &kX&KREDVÕWKõFGmkQJDEFWKÓDPmQ DEF%LÃWJLiWUÏOßQQK©WFëDELÇXWKíFORJORJORJORJORJORJ )DEEFFDEµQJPQYßLPQQJX\rQGmkQJYjPQWÕLJL§Q7ÙQJPQ$%&'/áLJL§L&KÑQ&&y ORJORJORJORJ œ DEFDEF»WORJORJ [D\EYjORJ ]F&y [\].KLÿy  )[\\][][\]\[[\\[[\  [\\[\\[[[\\\[[[ ªºªº d¬¼¬¼\[[[\[['©XEµQJ[§\UD ­ ­°œœŸ ®® ¯°¯[\[[\][\9±\PD[ Ÿ Ÿ )PQPQ&kX&KRKjPVÕ \I[OLrQWéFWUrQ\YjFyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ&yEDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëDWKDPVÕPÿÇSKmkQJWUuQK FRV II[PFyQJKLËPWKXÝFNKR§QJ"SS§·¨¸©¹ $%&'/áLJL§L&KÑQ%&y> FRVSS§·Ÿ¨¸©¹[['Rÿy FRVFRVdŸdI[II['RÿydPWKuSKmkQJWUuQK FRV II[PFyQJKLËP9±\FyJLiWUÏQJX\rQFëDPWKÓD\FEW&kX*ÑL6OjW±SQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK [[[P YßLPOjWKDPVÕWKõF &yW©WF§EDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëD>@PÿÇW±SKçS6FyKDLSK«QWñ" 1+Ï072È19'±9'&6â+¬7¬1+± +RjL+RjL7USQK7UDQJ $ %&'/áLJL§L&KÑQ$&y!Ÿ!\\[[[[;pWKjPVÕ [J[[Fy OQOQccc Ÿ !\[[J[J[['RÿySKmkQJWUuQK ORJOQOQ§·c œ œ |¨¸©¹[J[[*ÑLQJKLËPÿyOj[+jPVÕ J[FyE§QJELÃQWKLrQVDX[f[f cJ[ J[ff J['R J[GRÿy J[FyKDLQJKLËP0j JJQrQ [[OjKDLQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK [[ 1ÃXdPWDFy ª œ« «¬[[[[[[PP91 ªœ« ¬[[9±\dPWKÓD\FEW7UmáQJKçSQj\FyJLiWUÏQJX\rQFëDPWKÓD 1ÃX!PWDFyÿLÅXNLËQ[iFÿÏQK ORJORJORJtœtœt[[PP[P.KLÿy ORJORJORJORJª ª « œœ «« «¬« ¬[[[[[[P[[P[P'RÿySKmkQJWUuQKÿmFKRFyQJKLËP ORJORJORJœdœdœdPPP7UmáQJKçSQj\FyJLiWUÏQJX\rQFëDPWKÓD\FEW9±\Fy JLiWUÏQJX\rQFëD>@PWKÓD\FEW&kX&KRKuQKO±SSKmkQJcccc$%&'$%&'FyWKÇWtFK9*ÑL0OjÿLÇPWKXÝFF¥QKc%%VDRFKRc 0%0%0»WSK·QJ DÿLTXD0YjYX{QJJyFYßLc$&F³WFiFF¥QKc'''&%&O«QOmçWW¥L134*ÑL9OjWKÇWtFKFëDNKÕLÿDGLËQc&3401&7tQKWÍVÕ99$%&'/áLJL§L&KÑQ% NHÓMTOÁNVD–VDCSỞH ÀTĨN H–19-20 HoàiHo àiTrịnh Trang22 Gọic ạnhhìnhlậ pphương bằnga. Dom ặtphẳng đi quaMvà vuônggóc với ACnên ||BD. Trongmặ tphẳng  BDDBkẻMNsongs ongBD,RN DD. Ta có vuông gócvớ iACnên ||B C. Trong  BCCBkẻMQ||B C,RQ BC. Trongm ặtphẳng ABCDkẻPQ||BD,RP DC. Khiđóm ặt phẳng làMNPQ. Theoc áchdựngtac ó2 ,2 ,2   BQQ CDPP CDNN D. GọiHlàđi ểmtrên CCsaocho 2CHH C. Khiđót ac ó..  CPQMNCCMHNC QP MHNV VV . Xéthình chóp.C MHNtac ó3aC H,21 2 MHNS a. Suyra 3 2 .1 1. .3 32 1818   C MHNa aV Va. Xéthình chópcụt .CQPMH Ntac ó...1. .. 3  CQPMH NIMHNI CQ PMHNCQPV VV IH SICS 23 .1 11 11 13 13 . .. .. 3 23 23 38 18 1:  9)8(CQPMH NaVVa aa aa . Vậy..133 5 188 1162     CPQMNCCMHNC QP MHNV VV V VV . Câu50. Cóba onhiêu giátrị nguyêncủa thamsốmthỏamã n3 23 4  x xm vớim ọi 1;3RxA.6.B.3.C.5.D.4. Lờigiải ChọnC Ta có3 23 4  x xm vớim ọi 1;3Rx 3 2 1;3max34 E  x xm . Đặt3 2( )3   f xx xm . Suyra 2( )3 6 f xx x,20 () ( )0 36 02 7 E E 65x xlf xxx. Ta có(1)2 f m,(2)4 f m,(3)f m. Suyr a 1;3max() f xm và 1;3min() 4 f xm . Khiđó ta có 3 2 1;34 (4) max32 22       m mm mx xm m. Theog iảthiết tacó2 24 22 04   E E  mmm. Domnguyênnênc ótất cả5giá trịthỏa mãnbà itoán. --------------- HẾT ---------------
00:00:00