Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TR×ÍNG THPT CHUY–N L×ÌNG V‹N CHNH (· thi câ 6 trang - 50 c¥u tr­c nghi»m)THI THÛ TN THPT N‹M 2020 (L¦n 1) B i thi: TON Thíi gian l m b i 90 phót (khæng kº thíi gian ph¡t ·) M¢ · thi 491Hå v  t¶n th½ sinh:.................................................... Sè b¡o danh:.............................................................. C¥u 1.Vîial  sè thüc kh¡c khæng tòy þ,log3a2b¬ng A.2log3a.B.12 log3jaj.C.12 log3a.D.2log3jaj. C¥u 2.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2x3= 8l  A.x= 3.B.x= 0.C.x= 6.D.x=6. C¥u 3.T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nhlnx2<0. A.S= (1;1)n f0g.B.S= (1;0).C.S= (1;1).D.S= @;1). C¥u 4. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.B;+1).B.(1;2). C.(;2).D.(1;+1).x f 0(x)f(x)12+1+00+ 22 11+1+1C¥u 5.Cho khèi c¦u câ ÷íng k½nhd= 3. Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A.94 .B.92 .C.36.D.9. C¥u 6.Cho c§p sè nh¥n(un)câ sè h¤ng ¦uu1= 2, cæng bëiq= 3. T½nhu3. A.u3= 18.B.u3= 6.C.u3= 5.D.u3= 8. C¥u 7.Sè iºm cüc trà cõa h m sèy=5x1x+ 2l  A.1.B.2.C.0.D.3. C¥u 8.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinhlv  b¡n k½nh ¡yrb¬ng A.rl3 .B.2rl.C.4rl.D.rl. C¥u 9. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. Sè ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l  A.2.B.3.C.1.D.4.x y1+122+1355 C¥u 10.Cho h¼nh trö trán xoay câ chi·u caoh= 5v  b¡n k½nh ¡yr= 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay ¢ cho b¬ng A.15.B.45.C.30.D.10. C¥u 11.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡yB= 10v  chi·u caoh= 3. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A.15.B.30.C.300.D.10. C¥u 12.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  thäa m¢n1 Z 0 f(x)dx= 2;3 Z 1 f(x)dx= 6. T½nh I=3 Z 0 f(x)dx. Trang 1/6M¢ · 491 A.I= 12.B.I= 8.C.I= 36.D.I= 4. C¥u 13.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 3x+yz1 = 0. iºm n o d÷îi ¥y thuëc(P)? A.PA;2;1).B.Q@;0;1).C.N@;1;2).D.MC;1;1). C¥u 14.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶n[3;2]v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi. GåiM;m l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõaf(x)tr¶n[3;2]. T½nhMm.x y3012 4422 0011 A.5.B.7.C.6.D.4. C¥u 15.Trong khæng gianOxyz, cho m°t c¦u(S):(x+ 3)2+ (y1)2+z2= 10. T¥m cõa(S) câ tåa ë l  A.C;1;0).B.C;1;0).C.(3;1;0).D.(3;1;0). C¥u 16. Cho h m sèy=f(x)câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.@;+1).B.(;0).C.(;1).D.(1;1).xy O111 21C¥u 17. H m sè n o sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n? A.y=x42x2+ 1.B.y=x43x2+ 1. C.y=x4+ 2x2+ 1.D.y=x42x2+ 1.1O1x1y C¥u 18.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 4x2y+z1 = 0. Vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n2= D;2;1).B.!n4= D;2;1).C.!n3= D;2;0).D.!n1= D;2;1). C¥u 19.T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sèy=x23. A.D= @;+1).B.D=R.C.D= [0;+1).D.D=Rn f0g. C¥u 20.Khèi lªp ph÷ìng câ thº t½ch b¬ng27th¼ câ c¤nh b¬ng A.19683.B.3p3.C.3.D.81. C¥u 21.Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ sau Trang 2/6M¢ · 491 x y 0y20+1+00+ 66 22+1+1H m sèy=f(x)¤t cüc ¤i t¤i iºm A.x=2.B.x= 0.C.x= 6.D.x= 2. C¥u 22.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRn f0gv  câ b£ng bi¸n thi¶n d÷îi ¥y.x yx 10x 2+13322 +14433 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhf(x) = 5l  A.1.B.2.C.4.D.3. C¥u 23.Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p3b¤nA;B;Cv o mët d¢y gh¸ h ng ngang câ4ché ngçi? A.4c¡ch.B.64c¡ch.C.6c¡ch.D.24c¡ch. C¥u 24.Chof(x);g(x)l  c¡c h m sè x¡c ành, li¶n töc tr¶nR. Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n osai? A.Z 2f(x)dx= 2Z f(x)dx. B.Z f(x)g(x)dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. C.Z [f(x) +g(x)] dx=Z f(x)dx+Z g(x)dx. D.Z [f(x)g(x)] dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. C¥u 25.Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºmMC;1;2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy)câ tåa ë l  A.@;0;2).B.C;0;2).C.@;1;2).D.C;1;0). C¥u 26.ç thà h m sèy=x33x2+ 4v  ÷íng th¯ngy=4x+ 8câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung? A.2.B.3.C.1.D.0. C¥u 27.Choa;b >0v 2log2b3log2a= 2. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A.2b3a= 2.B.b2a3= 4.C.b2= 4a3.D.2b3a= 4. C¥u 28.X²tZexpe x+ 1dx, n¸u °tt=pe x+ 1th¼Zexpe x+ 1dxb¬ng A.Z 2dt.B.Z 2t2dt.C.Z t 2dt.D.Zdt2 . C¥u 29.Trong khæng gianOxyz, cho iºmAC;1;0)v  iºmBA;1;2). M°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ngABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A.x+yz4 = 0.B.x+yz1 = 0. C.2x+z6 = 0.D.xy+ 2z6 = 0. Trang 3/6M¢ · 491 C¥u 30.GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy=3x,y= 0,x= 0v x= 4. M»nh · n o sau ¥y óng? A.S=4 Z 0 (3)xdx.B.S=4 Z 0 3 2xdx.C.S=4 Z 0 3 xdx.D.S=4 Z 0 3 xdx. C¥u 31.T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x) = 2x3+ 3x212x+ 2tr¶n o¤n[1;2]. A.max[1;2]f(x) = 15.B.max[1;2]f(x) = 6.C.max[1;2]f(x) = 11.D.max[1;2]f(x) = 10. C¥u 32.Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªtABCD,AB=a,AC= 2a. Khi quay h¼nh chú nhªtABCDquanh c¤nhADth¼ ÷íng g§p khócABCDt¤o th nh mët h¼nh trö. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö â b¬ng A.a2p3 .B.2a2p3 .C.4a2.D.2p3a2. C¥u 33.Trong khæng gianOxyz, cho ba iºmAA;0;0);B@;2;0);C@;0;3). Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng(ABC)l  A.6x3y+ 2z= 0.B.6x+ 3y+ 2z6 = 0. C.6x+ 3y+ 2z+ 6 = 0.D.6x3y+ 2z6 = 0. C¥u 34.Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬nga. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh nân ¢ cho bði mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c¡ch t¥m cõa ¡y h¼nh nân mët kho£ng b¬nga3 , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët tam gi¡c vuæng. Thº t½ch cõa khèi nân ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh nân ¢ cho b¬ng A.5a312 .B.a33 .C.4a39 .D.5a39 . C¥u 35.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmthuëc o¤n[2020;2020]º h m sèy=x2xmçng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành? A.2019.B.2020.C.2021.D.2022. C¥u 36. Cho h¼nh châpS:ABCDcâSAvuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, SA=ap3, tù gi¡cABCDl  h¼nh vuæng,BD=ap2(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ngSBv  m°t ph¯ng (SAD)b¬ng A.00.B.300.C.450.D.600.S BCDA C¥u 37. ç thà trong h¼nh b¶n l  cõa h m sèy=ax+bx+c(vîia,b,c2R). Khi â tênga+b+cb¬ng A.1.B.1.C.2.D.0.xy 1 14321234 4321234 O Trang 4/6M¢ · 491 C¥u 38.ChoF(x)l  mët nguy¶n h m cõaf(x)tr¶n o¤n[1;3]. Bi¸tF(1) = 2;FC) =112 , t½nh t½ch ph¥nI=3 Z 1[2f(x)x]dx. A.I=72 .B.I= 3.C.I= 11.D.I= 19. C¥u 39.B§t ph÷ìng tr¼nh22x182x+ 320câ tªp nghi»m l  A.(;2][[16;+1).B.(;2][[4;+1). C.(;1][[16;+1).D.(;1][[4;+1). C¥u 40.Cho h m sèy=f(x)li¶n töc tr¶nRv  câ b£ng x²t d§uf0(x)nh÷ saux f 0(x)1024+1+0+00+ H m sèy=f(x)câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.1.B.2.C.4.D.3. C¥u 41.H m sèf(x) = log3(x37x2+ 1)câ ¤o h m A.f0(x) =3x214x(x37x2+ 1)ln3.B.f0(x) =ln3x 37x2+ 1. C.f0(x) =Cx214x)ln3x 37x2+ 1.D.f0(x) =1(x37x2+ 1)ln3. C¥u 42. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh vuæng,AB=a;SA vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v SA= 2a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). GåiMl  trung iºm cõaCD, kho£ng c¡ch giúa iºm Mv  m°t ph¯ng(SBD)b¬ng A.2a3 .B.ap2 .C.a2 .D.a3 .S BCMDA C¥u 43.X¸p ng¨u nhi¶n5håc sinh A, B, C, D, E ngçi v o mët d¢y5gh¸ th¯ng h ng (méi b¤n ngçi1gh¸). T½nh x¡c su§t º hai b¤n A v  B khæng ngçi c¤nh nhau. A.15 .B.35 .C.25 .D.45 . C¥u 44. Cho h m sèf(x)câ ç thà trong h¼nh b¶n. Ph÷ìng tr¼nhf[f(cosx)1] = 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n[0;2]? A.2.B.5.C.4.D.6.xy 01 21311 C¥u 45.Cho h m sèf(x)câf@) = 4v f0(x) = 2cos2x+1;8x2R. Khi â4 Z 0 f(x)dxb¬ng A.2+ 16+ 1616 .B.2+ 416 .C.2+ 1416 .D.2+ 16+ 416 . Trang 5/6M¢ · 491 C¥u 46.Mët ng¥n h ng X, quy ành v· sè ti·n nhªn ÷ñc cõa kh¡ch h ng saunn«m gûi ti·n v o ng¥n h ng tu¥n theo cæng thùcP(n) =AA + 8%)n, trong âAl  sè ti·n gûi ban ¦u cõa kh¡ch h ng. Häi sè ti·n ½t nh§t m  kh¡ch h ng B ph£i gûi v o ng¥n h ng X l  bao nhi¶u º sau ba n«m kh¡ch h ng â rót ra ÷ñc lîn hìn850tri»u çng (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng tri»u)? A.675tri»u çng.B.676tri»u çng.C.677tri»u çng.D.674tri»u çng. C¥u 47.Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n nhä hìn2020cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nhlog6x+m) = log 4x)câ nghi»m l  A.2020.B.2021.C.2019.D.2022. C¥u 48.Cho khèi châpS:ABCDcâ chi·u cao b¬ng9v  ¡y l  h¼nh b¼nh h nh câ di»n t½ch b¬ng 10. GåiM;N;Pv Ql¦n l÷ñt l  trång t¥m cõa c¡c m°t b¶nSAB;SBC;SCDv SDA. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi câ ¿nh l  c¡c iºmM;N;P;Q;Bv Db¬ng A.9.B.509 .C.30.D.253 . C¥u 49.X²t c¡c sè thüca,b,xthäa m¢na >1,b >1,0< x6= 1v alogbx=bloga(x2). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa biºu thùcP= ln2a+ ln2bln(ab). A.13p3 4 .B.e2 .C.14 .D.3 + 2p2 12 . C¥u 50.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè thücmsao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 14 x414x2+ 48x+m30 tr¶n o¤n[0;2]khæng v÷ñt qu¡30. Têng gi¡ trà c¡c ph¦n tû cõa tªp hñpSb¬ng bao nhi¶u? A.120.B.210.C.108.D.136.H˜T Trang 6/6M¢ · 491 TR×ÍNG THPT CHUY–N L×ÌNG V‹N CHNH (· thi câ 6 trang - 50 c¥u tr­c nghi»m)THI THÛ TN THPT N‹M 2020 (L¦n 1) B i thi: TON Thíi gian l m b i 90 phót (khæng kº thíi gian ph¡t ·) M¢ · thi 962Hå v  t¶n th½ sinh:.................................................... Sè b¡o danh:.............................................................. C¥u 1.Trong khæng gianOxyz, cho m°t c¦u(S):(x+ 3)2+ (y1)2+z2= 10. T¥m cõa(S) câ tåa ë l  A.(3;1;0).B.C;1;0).C.C;1;0).D.(3;1;0). C¥u 2.Sè iºm cüc trà cõa h m sèy=5x1x+ 2l  A.2.B.3.C.0.D.1. C¥u 3.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  thäa m¢n1 Z 0 f(x)dx= 2;3 Z 1 f(x)dx= 6. T½nh I=3 Z 0 f(x)dx. A.I= 8.B.I= 4.C.I= 36.D.I= 12. C¥u 4.Vîial  sè thüc kh¡c khæng tòy þ,log3a2b¬ng A.2log3jaj.B.2log3a.C.12 log3a.D.12 log3jaj. C¥u 5.Cho c§p sè nh¥n(un)câ sè h¤ng ¦uu1= 2, cæng bëiq= 3. T½nhu3. A.u3= 8.B.u3= 18.C.u3= 6.D.u3= 5. C¥u 6.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2x3= 8l  A.x= 6.B.x= 3.C.x= 0.D.x=6. C¥u 7.Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ saux y 0y20+1+00+ 66 22+1+1H m sèy=f(x)¤t cüc ¤i t¤i iºm A.x= 2.B.x=2.C.x= 6.D.x= 0. C¥u 8. Cho h m sèy=f(x)câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.@;+1).B.(;0).C.(;1).D.(1;1).xy O111 21C¥u 9.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 4x2y+z1 = 0. Vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n2= D;2;1).B.!n3= D;2;0).C.!n4= D;2;1).D.!n1= D;2;1). Trang 1/6M¢ · 962 C¥u 10.Chof(x);g(x)l  c¡c h m sè x¡c ành, li¶n töc tr¶nR. Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n osai? A.Z [f(x)g(x)] dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. B.Z f(x)g(x)dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. C.Z 2f(x)dx= 2Z f(x)dx. D.Z [f(x) +g(x)] dx=Z f(x)dx+Z g(x)dx. C¥u 11.T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sèy=x23. A.D=Rn f0g.B.D=R.C.D= @;+1).D.D= [0;+1). C¥u 12.Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p3b¤nA;B;Cv o mët d¢y gh¸ h ng ngang câ4ché ngçi? A.6c¡ch.B.24c¡ch.C.64c¡ch.D.4c¡ch. C¥u 13.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinhlv  b¡n k½nh ¡yrb¬ng A.4rl.B.2rl.C.rl.D.rl3 . C¥u 14. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. Sè ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l  A.4.B.1.C.2.D.3.x y1+122+1355 C¥u 15.Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºmMC;1;2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy)câ tåa ë l  A.@;0;2).B.@;1;2).C.C;1;0).D.C;0;2). C¥u 16.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡yB= 10v  chi·u caoh= 3. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A.10.B.15.C.300.D.30. C¥u 17.Khèi lªp ph÷ìng câ thº t½ch b¬ng27th¼ câ c¤nh b¬ng A.3p3.B.19683.C.3.D.81. C¥u 18.Cho khèi c¦u câ ÷íng k½nhd= 3. Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A.9.B.36.C.94 .D.92 . C¥u 19. H m sè n o sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n? A.y=x42x2+ 1.B.y=x4+ 2x2+ 1. C.y=x42x2+ 1.D.y=x43x2+ 1.1O1x1y C¥u 20.T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nhlnx2<0. A.S= @;1).B.S= (1;0).C.S= (1;1)n f0g.D.S= (1;1). C¥u 21.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRn f0gv  câ b£ng bi¸n thi¶n d÷îi ¥y. Trang 2/6M¢ · 962 x yx 10x 2+13322 +14433 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhf(x) = 5l  A.1.B.3.C.2.D.4. C¥u 22.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 3x+yz1 = 0. iºm n o d÷îi ¥y thuëc(P)? A.MC;1;1).B.N@;1;2).C.PA;2;1).D.Q@;0;1). C¥u 23.Cho h¼nh trö trán xoay câ chi·u caoh= 5v  b¡n k½nh ¡yr= 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay ¢ cho b¬ng A.10.B.15.C.45.D.30. C¥u 24.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶n[3;2]v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi. GåiM;m l¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõaf(x)tr¶n[3;2]. T½nhMm.x y3012 4422 0011 A.4.B.6.C.5.D.7. C¥u 25. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.(;2).B.(1;+1). C.B;+1).D.(1;2).x f 0(x)f(x)12+1+00+ 22 11+1+1C¥u 26.Trong khæng gianOxyz, cho ba iºmAA;0;0);B@;2;0);C@;0;3). Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng(ABC)l  A.6x+ 3y+ 2z+ 6 = 0.B.6x+ 3y+ 2z6 = 0. C.6x3y+ 2z6 = 0.D.6x3y+ 2z= 0. C¥u 27.H m sèf(x) = log3(x37x2+ 1)câ ¤o h m A.f0(x) =ln3x 37x2+ 1.B.f0(x) =3x214x(x37x2+ 1)ln3. C.f0(x) =Cx214x)ln3x 37x2+ 1.D.f0(x) =1(x37x2+ 1)ln3. C¥u 28.T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x) = 2x3+ 3x212x+ 2tr¶n o¤n[1;2]. A.max[1;2]f(x) = 11.B.max[1;2]f(x) = 6.C.max[1;2]f(x) = 10.D.max[1;2]f(x) = 15. C¥u 29.X²tZexpe x+ 1dx, n¸u °tt=pe x+ 1th¼Zexpe x+ 1dxb¬ng A.Z t 2dt.B.Z 2dt.C.Z 2t2dt.D.Zdt2 . Trang 3/6M¢ · 962 C¥u 30.ChoF(x)l  mët nguy¶n h m cõaf(x)tr¶n o¤n[1;3]. Bi¸tF(1) = 2;FC) =112 , t½nh t½ch ph¥nI=3 Z 1[2f(x)x]dx. A.I= 19.B.I= 3.C.I= 11.D.I=72 . C¥u 31.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmthuëc o¤n[2020;2020]º h m sèy=x2xmçng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành? A.2022.B.2021.C.2019.D.2020. C¥u 32. ç thà trong h¼nh b¶n l  cõa h m sèy=ax+bx+c(vîia,b,c2R). Khi â tênga+b+cb¬ng A.1.B.0.C.1.D.2.xy 1 14321234 4321234 O C¥u 33.B§t ph÷ìng tr¼nh22x182x+ 320câ tªp nghi»m l  A.(;2][[16;+1).B.(;1][[16;+1). C.(;2][[4;+1).D.(;1][[4;+1). C¥u 34.Trong khæng gianOxyz, cho iºmAC;1;0)v  iºmBA;1;2). M°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ngABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A.xy+ 2z6 = 0.B.2x+z6 = 0. C.x+yz4 = 0.D.x+yz1 = 0. C¥u 35.Choa;b >0v 2log2b3log2a= 2. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A.b2a3= 4.B.b2= 4a3.C.2b3a= 4.D.2b3a= 2. C¥u 36. Cho h¼nh châpS:ABCDcâSAvuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, SA=ap3, tù gi¡cABCDl  h¼nh vuæng,BD=ap2(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ngSBv  m°t ph¯ng (SAD)b¬ng A.450.B.300.C.00.D.600.S BCDA C¥u 37.Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬nga. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh nân ¢ cho bði mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c¡ch t¥m cõa ¡y h¼nh nân mët kho£ng b¬nga3 , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët tam gi¡c vuæng. Thº t½ch cõa khèi nân ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh nân ¢ cho b¬ng A.4a39 .B.5a312 .C.5a39 .D.a33 . C¥u 38.Cho h m sèy=f(x)li¶n töc tr¶nRv  câ b£ng x²t d§uf0(x)nh÷ saux f 0(x)1024+1+0+00+ Trang 4/6M¢ · 962 H m sèy=f(x)câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.2.B.3.C.1.D.4. C¥u 39.Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªtABCD,AB=a,AC= 2a. Khi quay h¼nh chú nhªtABCDquanh c¤nhADth¼ ÷íng g§p khócABCDt¤o th nh mët h¼nh trö. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö â b¬ng A.a2p3 .B.2a2p3 .C.4a2.D.2p3a2. C¥u 40.GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy=3x,y= 0,x= 0v x= 4. M»nh · n o sau ¥y óng? A.S=4 Z 0 3 xdx.B.S=4 Z 0 3 2xdx.C.S=4 Z 0 (3)xdx.D.S=4 Z 0 3 xdx. C¥u 41.ç thà h m sèy=x33x2+ 4v  ÷íng th¯ngy=4x+ 8câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung? A.2.B.0.C.3.D.1. C¥u 42.X¸p ng¨u nhi¶n5håc sinh A, B, C, D, E ngçi v o mët d¢y5gh¸ th¯ng h ng (méi b¤n ngçi1gh¸). T½nh x¡c su§t º hai b¤n A v  B khæng ngçi c¤nh nhau. A.45 .B.25 .C.35 .D.15 . C¥u 43. Cho h m sèf(x)câ ç thà trong h¼nh b¶n. Ph÷ìng tr¼nhf[f(cosx)1] = 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n[0;2]? A.2.B.6.C.5.D.4.xy 01 21311 C¥u 44.Mët ng¥n h ng X, quy ành v· sè ti·n nhªn ÷ñc cõa kh¡ch h ng saunn«m gûi ti·n v o ng¥n h ng tu¥n theo cæng thùcP(n) =AA + 8%)n, trong âAl  sè ti·n gûi ban ¦u cõa kh¡ch h ng. Häi sè ti·n ½t nh§t m  kh¡ch h ng B ph£i gûi v o ng¥n h ng X l  bao nhi¶u º sau ba n«m kh¡ch h ng â rót ra ÷ñc lîn hìn850tri»u çng (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng tri»u)? A.677tri»u çng.B.674tri»u çng.C.676tri»u çng.D.675tri»u çng. C¥u 45.Cho h m sèf(x)câf@) = 4v f0(x) = 2cos2x+1;8x2R. Khi â4 Z 0 f(x)dxb¬ng A.2+ 1416 .B.2+ 16+ 1616 .C.2+ 16+ 416 .D.2+ 416 . C¥u 46. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh vuæng,AB=a;SA vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v SA= 2a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). GåiMl  trung iºm cõaCD, kho£ng c¡ch giúa iºm Mv  m°t ph¯ng(SBD)b¬ng A.ap2 .B.a2 .C.a3 .D.2a3 .S BCMDA Trang 5/6M¢ · 962 C¥u 47.X²t c¡c sè thüca,b,xthäa m¢na >1,b >1,0< x6= 1v alogbx=bloga(x2). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa biºu thùcP= ln2a+ ln2bln(ab). A.3 + 2p2 12 .B.14 .C.13p3 4 .D.e2 . C¥u 48.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè thücmsao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 14 x414x2+ 48x+m30 tr¶n o¤n[0;2]khæng v÷ñt qu¡30. Têng gi¡ trà c¡c ph¦n tû cõa tªp hñpSb¬ng bao nhi¶u? A.210.B.120.C.136.D.108. C¥u 49.Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n nhä hìn2020cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nhlog6x+m) = log 4x)câ nghi»m l  A.2021.B.2022.C.2019.D.2020. C¥u 50.Cho khèi châpS:ABCDcâ chi·u cao b¬ng9v  ¡y l  h¼nh b¼nh h nh câ di»n t½ch b¬ng 10. GåiM;N;Pv Ql¦n l÷ñt l  trång t¥m cõa c¡c m°t b¶nSAB;SBC;SCDv SDA. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi câ ¿nh l  c¡c iºmM;N;P;Q;Bv Db¬ng A.509 .B.253 .C.9.D.30.H˜T Trang 6/6M¢ · 962 TR×ÍNG THPT CHUY–N L×ÌNG V‹N CHNH (· thi câ 6 trang - 50 c¥u tr­c nghi»m)THI THÛ TN THPT N‹M 2020 (L¦n 1) B i thi: TON Thíi gian l m b i 90 phót (khæng kº thíi gian ph¡t ·) M¢ · thi 210Hå v  t¶n th½ sinh:.................................................... Sè b¡o danh:.............................................................. C¥u 1.T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nhlnx2<0. A.S= @;1).B.S= (1;1).C.S= (1;0).D.S= (1;1)n f0g. C¥u 2.Trong khæng gianOxyz, cho m°t c¦u(S):(x+ 3)2+ (y1)2+z2= 10. T¥m cõa(S) câ tåa ë l  A.(3;1;0).B.C;1;0).C.C;1;0).D.(3;1;0). C¥u 3. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. Sè ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l  A.4.B.3.C.1.D.2.x y1+122+1355 C¥u 4.Vîial  sè thüc kh¡c khæng tòy þ,log3a2b¬ng A.2log3a.B.12 log3jaj.C.2log3jaj.D.12 log3a. C¥u 5.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 3x+yz1 = 0. iºm n o d÷îi ¥y thuëc(P)? A.Q@;0;1).B.MC;1;1).C.N@;1;2).D.PA;2;1). C¥u 6.Cho khèi c¦u câ ÷íng k½nhd= 3. Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A.36.B.94 .C.92 .D.9. C¥u 7.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  thäa m¢n1 Z 0 f(x)dx= 2;3 Z 1 f(x)dx= 6. T½nh I=3 Z 0 f(x)dx. A.I= 12.B.I= 36.C.I= 4.D.I= 8. C¥u 8.Chof(x);g(x)l  c¡c h m sè x¡c ành, li¶n töc tr¶nR. Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n osai? A.Z [f(x) +g(x)] dx=Z f(x)dx+Z g(x)dx. B.Z [f(x)g(x)] dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. C.Z f(x)g(x)dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. D.Z 2f(x)dx= 2Z f(x)dx. C¥u 9.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶n[3;2]v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi. GåiM;ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõaf(x)tr¶n[3;2]. T½nhMm. Trang 1/6M¢ · 210 x y3012 4422 0011 A.6.B.7.C.4.D.5. C¥u 10.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡yB= 10v  chi·u caoh= 3. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A.15.B.30.C.300.D.10. C¥u 11.Sè iºm cüc trà cõa h m sèy=5x1x+ 2l  A.2.B.1.C.3.D.0. C¥u 12.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinhlv  b¡n k½nh ¡yrb¬ng A.4rl.B.2rl.C.rl3 .D.rl. C¥u 13.Cho c§p sè nh¥n(un)câ sè h¤ng ¦uu1= 2, cæng bëiq= 3. T½nhu3. A.u3= 6.B.u3= 18.C.u3= 8.D.u3= 5. C¥u 14.Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p3b¤nA;B;Cv o mët d¢y gh¸ h ng ngang câ4ché ngçi? A.4c¡ch.B.6c¡ch.C.24c¡ch.D.64c¡ch. C¥u 15. Cho h m sèy=f(x)câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.(;0).B.@;+1).C.(;1).D.(1;1).xy O111 21C¥u 16.Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºmMC;1;2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy)câ tåa ë l  A.C;1;0).B.@;0;2).C.C;0;2).D.@;1;2). C¥u 17.Khèi lªp ph÷ìng câ thº t½ch b¬ng27th¼ câ c¤nh b¬ng A.19683.B.3p3.C.81.D.3. C¥u 18.Cho h¼nh trö trán xoay câ chi·u caoh= 5v  b¡n k½nh ¡yr= 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay ¢ cho b¬ng A.30.B.45.C.15.D.10. C¥u 19.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRn f0gv  câ b£ng bi¸n thi¶n d÷îi ¥y.x yx 10x 2+13322 +14433 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhf(x) = 5l  A.3.B.2.C.1.D.4. Trang 2/6M¢ · 210 C¥u 20. H m sè n o sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n? A.y=x42x2+ 1.B.y=x42x2+ 1. C.y=x4+ 2x2+ 1.D.y=x43x2+ 1.1O1x1y C¥u 21.T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sèy=x23. A.D= @;+1).B.D=Rn f0g.C.D=R.D.D= [0;+1). C¥u 22. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.(;2).B.(1;2). C.(1;+1).D.B;+1).x f 0(x)f(x)12+1+00+ 22 11+1+1C¥u 23.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2x3= 8l  A.x= 0.B.x=6.C.x= 6.D.x= 3. C¥u 24.Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ saux y 0y20+1+00+ 66 22+1+1H m sèy=f(x)¤t cüc ¤i t¤i iºm A.x= 0.B.x=2.C.x= 6.D.x= 2. C¥u 25.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 4x2y+z1 = 0. Vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n4= D;2;1).B.!n1= D;2;1).C.!n3= D;2;0).D.!n2= D;2;1). C¥u 26.Choa;b >0v 2log2b3log2a= 2. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A.2b3a= 4.B.b2a3= 4.C.2b3a= 2.D.b2= 4a3. C¥u 27.Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬nga. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh nân ¢ cho bði mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c¡ch t¥m cõa ¡y h¼nh nân mët kho£ng b¬nga3 , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët tam gi¡c vuæng. Thº t½ch cõa khèi nân ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh nân ¢ cho b¬ng A.4a39 .B.5a39 .C.a33 .D.5a312 . C¥u 28.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmthuëc o¤n[2020;2020]º h m sèy=x2xmçng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành? A.2019.B.2021.C.2022.D.2020. Trang 3/6M¢ · 210 C¥u 29.Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªtABCD,AB=a,AC= 2a. Khi quay h¼nh chú nhªtABCDquanh c¤nhADth¼ ÷íng g§p khócABCDt¤o th nh mët h¼nh trö. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö â b¬ng A.4a2.B.2a2p3 .C.a2p3 .D.2p3a2. C¥u 30.Trong khæng gianOxyz, cho ba iºmAA;0;0);B@;2;0);C@;0;3). Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng(ABC)l  A.6x+ 3y+ 2z6 = 0.B.6x3y+ 2z= 0. C.6x+ 3y+ 2z+ 6 = 0.D.6x3y+ 2z6 = 0. C¥u 31.Cho h m sèy=f(x)li¶n töc tr¶nRv  câ b£ng x²t d§uf0(x)nh÷ saux f 0(x)1024+1+0+00+ H m sèy=f(x)câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.1.B.4.C.3.D.2. C¥u 32.ç thà h m sèy=x33x2+ 4v  ÷íng th¯ngy=4x+ 8câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung? A.3.B.1.C.0.D.2. C¥u 33.H m sèf(x) = log3(x37x2+ 1)câ ¤o h m A.f0(x) =ln3x 37x2+ 1.B.f0(x) =3x214x(x37x2+ 1)ln3. C.f0(x) =Cx214x)ln3x 37x2+ 1.D.f0(x) =1(x37x2+ 1)ln3. C¥u 34.Trong khæng gianOxyz, cho iºmAC;1;0)v  iºmBA;1;2). M°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ngABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A.x+yz1 = 0.B.2x+z6 = 0. C.xy+ 2z6 = 0.D.x+yz4 = 0. C¥u 35.ChoF(x)l  mët nguy¶n h m cõaf(x)tr¶n o¤n[1;3]. Bi¸tF(1) = 2;FC) =112 , t½nh t½ch ph¥nI=3 Z 1[2f(x)x]dx. A.I= 3.B.I= 11.C.I=72 .D.I= 19. C¥u 36.X²tZexpe x+ 1dx, n¸u °tt=pe x+ 1th¼Zexpe x+ 1dxb¬ng A.Z 2dt.B.Zdt2 .C.Z 2t2dt.D.Z t 2dt. C¥u 37.T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x) = 2x3+ 3x212x+ 2tr¶n o¤n[1;2]. A.max[1;2]f(x) = 6.B.max[1;2]f(x) = 15.C.max[1;2]f(x) = 11.D.max[1;2]f(x) = 10. C¥u 38.GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy=3x,y= 0,x= 0v x= 4. M»nh · n o sau ¥y óng? A.S=4 Z 0 3 xdx.B.S=4 Z 0 (3)xdx.C.S=4 Z 0 3 xdx.D.S=4 Z 0 3 2xdx. Trang 4/6M¢ · 210 C¥u 39. Cho h¼nh châpS:ABCDcâSAvuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, SA=ap3, tù gi¡cABCDl  h¼nh vuæng,BD=ap2(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ngSBv  m°t ph¯ng (SAD)b¬ng A.00.B.450.C.300.D.600.S BCDA C¥u 40. ç thà trong h¼nh b¶n l  cõa h m sèy=ax+bx+c(vîia,b,c2R). Khi â tênga+b+cb¬ng A.2.B.1.C.1.D.0.xy 1 14321234 4321234 O C¥u 41.B§t ph÷ìng tr¼nh22x182x+ 320câ tªp nghi»m l  A.(;1][[4;+1).B.(;2][[4;+1). C.(;1][[16;+1).D.(;2][[16;+1). C¥u 42.Cho h m sèf(x)câf@) = 4v f0(x) = 2cos2x+1;8x2R. Khi â4 Z 0 f(x)dxb¬ng A.2+ 16+ 416 .B.2+ 416 .C.2+ 16+ 1616 .D.2+ 1416 . C¥u 43. Cho h m sèf(x)câ ç thà trong h¼nh b¶n. Ph÷ìng tr¼nhf[f(cosx)1] = 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n[0;2]? A.2.B.4.C.6.D.5.xy 01 21311 C¥u 44.X¸p ng¨u nhi¶n5håc sinh A, B, C, D, E ngçi v o mët d¢y5gh¸ th¯ng h ng (méi b¤n ngçi1gh¸). T½nh x¡c su§t º hai b¤n A v  B khæng ngçi c¤nh nhau. A.45 .B.15 .C.25 .D.35 . C¥u 45. Trang 5/6M¢ · 210 Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh vuæng,AB=a;SA vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v SA= 2a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). GåiMl  trung iºm cõaCD, kho£ng c¡ch giúa iºm Mv  m°t ph¯ng(SBD)b¬ng A.a3 .B.a2 .C.2a3 .D.ap2 .S BCMDA C¥u 46.Mët ng¥n h ng X, quy ành v· sè ti·n nhªn ÷ñc cõa kh¡ch h ng saunn«m gûi ti·n v o ng¥n h ng tu¥n theo cæng thùcP(n) =AA + 8%)n, trong âAl  sè ti·n gûi ban ¦u cõa kh¡ch h ng. Häi sè ti·n ½t nh§t m  kh¡ch h ng B ph£i gûi v o ng¥n h ng X l  bao nhi¶u º sau ba n«m kh¡ch h ng â rót ra ÷ñc lîn hìn850tri»u çng (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng tri»u)? A.674tri»u çng.B.677tri»u çng.C.675tri»u çng.D.676tri»u çng. C¥u 47.Cho khèi châpS:ABCDcâ chi·u cao b¬ng9v  ¡y l  h¼nh b¼nh h nh câ di»n t½ch b¬ng 10. GåiM;N;Pv Ql¦n l÷ñt l  trång t¥m cõa c¡c m°t b¶nSAB;SBC;SCDv SDA. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi câ ¿nh l  c¡c iºmM;N;P;Q;Bv Db¬ng A.9.B.30.C.253 .D.509 . C¥u 48.X²t c¡c sè thüca,b,xthäa m¢na >1,b >1,0< x6= 1v alogbx=bloga(x2). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa biºu thùcP= ln2a+ ln2bln(ab). A.13p3 4 .B.14 .C.e2 .D.3 + 2p2 12 . C¥u 49.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè thücmsao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 14 x414x2+ 48x+m30 tr¶n o¤n[0;2]khæng v÷ñt qu¡30. Têng gi¡ trà c¡c ph¦n tû cõa tªp hñpSb¬ng bao nhi¶u? A.108.B.210.C.136.D.120. C¥u 50.Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n nhä hìn2020cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nhlog6x+m) = log 4x)câ nghi»m l  A.2020.B.2021.C.2019.D.2022.H˜T Trang 6/6M¢ · 210 TR×ÍNG THPT CHUY–N L×ÌNG V‹N CHNH (· thi câ 6 trang - 50 c¥u tr­c nghi»m)THI THÛ TN THPT N‹M 2020 (L¦n 1) B i thi: TON Thíi gian l m b i 90 phót (khæng kº thíi gian ph¡t ·) M¢ · thi 427Hå v  t¶n th½ sinh:.................................................... Sè b¡o danh:.............................................................. C¥u 1.Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ saux y 0y20+1+00+ 66 22+1+1H m sèy=f(x)¤t cüc ¤i t¤i iºm A.x= 6.B.x=2.C.x= 2.D.x= 0. C¥u 2.Cho h¼nh trö trán xoay câ chi·u caoh= 5v  b¡n k½nh ¡yr= 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay ¢ cho b¬ng A.10.B.45.C.15.D.30. C¥u 3.Khèi lªp ph÷ìng câ thº t½ch b¬ng27th¼ câ c¤nh b¬ng A.3.B.3p3.C.81.D.19683. C¥u 4.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 3x+yz1 = 0. iºm n o d÷îi ¥y thuëc(P)? A.N@;1;2).B.MC;1;1).C.Q@;0;1).D.PA;2;1). C¥u 5.Trong khæng gianOxyz, cho m°t c¦u(S):(x+ 3)2+ (y1)2+z2= 10. T¥m cõa(S) câ tåa ë l  A.(3;1;0).B.C;1;0).C.C;1;0).D.(3;1;0). C¥u 6.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2x3= 8l  A.x= 3.B.x=6.C.x= 6.D.x= 0. C¥u 7. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. Sè ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l  A.4.B.3.C.1.D.2.x y1+122+1355 C¥u 8.Vîial  sè thüc kh¡c khæng tòy þ,log3a2b¬ng A.2log3a.B.2log3jaj.C.12 log3a.D.12 log3jaj. C¥u 9.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶n[3;2]v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi. GåiM;ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõaf(x)tr¶n[3;2]. T½nhMm.x y3012 4422 0011 Trang 1/6M¢ · 427 A.5.B.4.C.7.D.6. C¥u 10. Cho h m sèy=f(x)câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.@;+1).B.(;1).C.(1;1).D.(;0).xy O111 21C¥u 11.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRn f0gv  câ b£ng bi¸n thi¶n d÷îi ¥y.x yx 10x 2+13322 +14433 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhf(x) = 5l  A.4.B.2.C.1.D.3. C¥u 12. H m sè n o sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n? A.y=x4+ 2x2+ 1.B.y=x42x2+ 1. C.y=x43x2+ 1.D.y=x42x2+ 1.1O1x1y C¥u 13.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡yB= 10v  chi·u caoh= 3. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A.15.B.10.C.300.D.30. C¥u 14.Sè iºm cüc trà cõa h m sèy=5x1x+ 2l  A.0.B.1.C.2.D.3. C¥u 15.Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p3b¤nA;B;Cv o mët d¢y gh¸ h ng ngang câ4ché ngçi? A.6c¡ch.B.4c¡ch.C.24c¡ch.D.64c¡ch. C¥u 16.Cho c§p sè nh¥n(un)câ sè h¤ng ¦uu1= 2, cæng bëiq= 3. T½nhu3. A.u3= 5.B.u3= 8.C.u3= 18.D.u3= 6. C¥u 17.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  thäa m¢n1 Z 0 f(x)dx= 2;3 Z 1 f(x)dx= 6. T½nh I=3 Z 0 f(x)dx. A.I= 4.B.I= 36.C.I= 8.D.I= 12. C¥u 18.T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sèy=x23. A.D= [0;+1).B.D= @;+1).C.D=Rn f0g.D.D=R. Trang 2/6M¢ · 427 C¥u 19.T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nhlnx2<0. A.S= (1;1).B.S= (1;0).C.S= @;1).D.S= (1;1)n f0g. C¥u 20. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.(1;2).B.(;2). C.B;+1).D.(1;+1).x f 0(x)f(x)12+1+00+ 22 11+1+1C¥u 21.Chof(x);g(x)l  c¡c h m sè x¡c ành, li¶n töc tr¶nR. Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n osai? A.Z [f(x)g(x)] dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. B.Z [f(x) +g(x)] dx=Z f(x)dx+Z g(x)dx. C.Z f(x)g(x)dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. D.Z 2f(x)dx= 2Z f(x)dx. C¥u 22.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinhlv  b¡n k½nh ¡yrb¬ng A.4rl.B.rl3 .C.2rl.D.rl. C¥u 23.Cho khèi c¦u câ ÷íng k½nhd= 3. Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A.36.B.94 .C.9.D.92 . C¥u 24.Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºmMC;1;2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy)câ tåa ë l  A.@;1;2).B.@;0;2).C.C;0;2).D.C;1;0). C¥u 25.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 4x2y+z1 = 0. Vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n2= D;2;1).B.!n1= D;2;1).C.!n3= D;2;0).D.!n4= D;2;1). C¥u 26.Trong khæng gianOxyz, cho iºmAC;1;0)v  iºmBA;1;2). M°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ngABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A.x+yz4 = 0.B.xy+ 2z6 = 0. C.x+yz1 = 0.D.2x+z6 = 0. C¥u 27.B§t ph÷ìng tr¼nh22x182x+ 320câ tªp nghi»m l  A.(;2][[16;+1).B.(;1][[4;+1). C.(;2][[4;+1).D.(;1][[16;+1). C¥u 28.H m sèf(x) = log3(x37x2+ 1)câ ¤o h m A.f0(x) =ln3x 37x2+ 1.B.f0(x) =3x214x(x37x2+ 1)ln3. C.f0(x) =Cx214x)ln3x 37x2+ 1.D.f0(x) =1(x37x2+ 1)ln3. C¥u 29.Cho h m sèy=f(x)li¶n töc tr¶nRv  câ b£ng x²t d§uf0(x)nh÷ saux f 0(x)1024+1+0+00+ Trang 3/6M¢ · 427 H m sèy=f(x)câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.4.B.1.C.2.D.3. C¥u 30.X²tZexpe x+ 1dx, n¸u °tt=pe x+ 1th¼Zexpe x+ 1dxb¬ng A.Z 2dt.B.Zdt2 .C.Z 2t2dt.D.Z t 2dt. C¥u 31.GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy=3x,y= 0,x= 0v x= 4. M»nh · n o sau ¥y óng? A.S=4 Z 0 (3)xdx.B.S=4 Z 0 3 xdx.C.S=4 Z 0 3 xdx.D.S=4 Z 0 3 2xdx. C¥u 32.Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªtABCD,AB=a,AC= 2a. Khi quay h¼nh chú nhªtABCDquanh c¤nhADth¼ ÷íng g§p khócABCDt¤o th nh mët h¼nh trö. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö â b¬ng A.2p3a2.B.a2p3 .C.4a2.D.2a2p3 . C¥u 33.Trong khæng gianOxyz, cho ba iºmAA;0;0);B@;2;0);C@;0;3). Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng(ABC)l  A.6x3y+ 2z= 0.B.6x+ 3y+ 2z6 = 0. C.6x3y+ 2z6 = 0.D.6x+ 3y+ 2z+ 6 = 0. C¥u 34.ChoF(x)l  mët nguy¶n h m cõaf(x)tr¶n o¤n[1;3]. Bi¸tF(1) = 2;FC) =112 , t½nh t½ch ph¥nI=3 Z 1[2f(x)x]dx. A.I= 3.B.I=72 .C.I= 11.D.I= 19. C¥u 35.T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x) = 2x3+ 3x212x+ 2tr¶n o¤n[1;2]. A.max[1;2]f(x) = 6.B.max[1;2]f(x) = 11.C.max[1;2]f(x) = 10.D.max[1;2]f(x) = 15. C¥u 36.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmthuëc o¤n[2020;2020]º h m sèy=x2xmçng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành? A.2022.B.2019.C.2021.D.2020. C¥u 37. ç thà trong h¼nh b¶n l  cõa h m sèy=ax+bx+c(vîia,b,c2R). Khi â tênga+b+cb¬ng A.2.B.1.C.1.D.0.xy 1 14321234 4321234 O C¥u 38.Choa;b >0v 2log2b3log2a= 2. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A.b2= 4a3.B.2b3a= 2.C.2b3a= 4.D.b2a3= 4. C¥u 39.Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬nga. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh nân ¢ cho bði mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c¡ch t¥m cõa ¡y h¼nh nân mët kho£ng b¬nga3 , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët tam gi¡c vuæng. Thº t½ch cõa khèi nân ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh nân ¢ cho b¬ng Trang 4/6M¢ · 427 A.5a312 .B.4a39 .C.5a39 .D.a33 . C¥u 40.ç thà h m sèy=x33x2+ 4v  ÷íng th¯ngy=4x+ 8câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung? A.2.B.3.C.0.D.1. C¥u 41. Cho h¼nh châpS:ABCDcâSAvuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, SA=ap3, tù gi¡cABCDl  h¼nh vuæng,BD=ap2(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ngSBv  m°t ph¯ng (SAD)b¬ng A.600.B.300.C.00.D.450.S BCDA C¥u 42.X¸p ng¨u nhi¶n5håc sinh A, B, C, D, E ngçi v o mët d¢y5gh¸ th¯ng h ng (méi b¤n ngçi1gh¸). T½nh x¡c su§t º hai b¤n A v  B khæng ngçi c¤nh nhau. A.25 .B.35 .C.45 .D.15 . C¥u 43. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh vuæng,AB=a;SA vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v SA= 2a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). GåiMl  trung iºm cõaCD, kho£ng c¡ch giúa iºm Mv  m°t ph¯ng(SBD)b¬ng A.2a3 .B.ap2 .C.a3 .D.a2 .S BCMDA C¥u 44.Cho h m sèf(x)câf@) = 4v f0(x) = 2cos2x+1;8x2R. Khi â4 Z 0 f(x)dxb¬ng A.2+ 416 .B.2+ 16+ 1616 .C.2+ 16+ 416 .D.2+ 1416 . C¥u 45.Mët ng¥n h ng X, quy ành v· sè ti·n nhªn ÷ñc cõa kh¡ch h ng saunn«m gûi ti·n v o ng¥n h ng tu¥n theo cæng thùcP(n) =AA + 8%)n, trong âAl  sè ti·n gûi ban ¦u cõa kh¡ch h ng. Häi sè ti·n ½t nh§t m  kh¡ch h ng B ph£i gûi v o ng¥n h ng X l  bao nhi¶u º sau ba n«m kh¡ch h ng â rót ra ÷ñc lîn hìn850tri»u çng (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng tri»u)? A.675tri»u çng.B.676tri»u çng.C.674tri»u çng.D.677tri»u çng. C¥u 46. Cho h m sèf(x)câ ç thà trong h¼nh b¶n. Ph÷ìng tr¼nhf[f(cosx)1] = 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n[0;2]? A.2.B.5.C.4.D.6.xy 01 21311 Trang 5/6M¢ · 427 C¥u 47.Cho khèi châpS:ABCDcâ chi·u cao b¬ng9v  ¡y l  h¼nh b¼nh h nh câ di»n t½ch b¬ng 10. GåiM;N;Pv Ql¦n l÷ñt l  trång t¥m cõa c¡c m°t b¶nSAB;SBC;SCDv SDA. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi câ ¿nh l  c¡c iºmM;N;P;Q;Bv Db¬ng A.253 .B.30.C.9.D.509 . C¥u 48.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè thücmsao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 14 x414x2+ 48x+m30 tr¶n o¤n[0;2]khæng v÷ñt qu¡30. Têng gi¡ trà c¡c ph¦n tû cõa tªp hñpSb¬ng bao nhi¶u? A.108.B.120.C.210.D.136. C¥u 49.Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n nhä hìn2020cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nhlog6x+m) = log 4x)câ nghi»m l  A.2021.B.2019.C.2022.D.2020. C¥u 50.X²t c¡c sè thüca,b,xthäa m¢na >1,b >1,0< x6= 1v alogbx=bloga(x2). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa biºu thùcP= ln2a+ ln2bln(ab). A.e2 .B.3 + 2p2 12 .C.13p3 4 .D.14 .H˜T Trang 6/6M¢ · 427 TR×ÍNG THPT CHUY–N L×ÌNG V‹N CHNH (· thi câ 6 trang - 50 c¥u tr­c nghi»m)THI THÛ TN THPT N‹M 2020 (L¦n 1) B i thi: TON Thíi gian l m b i 90 phót (khæng kº thíi gian ph¡t ·) M¢ · thi 914Hå v  t¶n th½ sinh:.................................................... Sè b¡o danh:.............................................................. C¥u 1.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶n[3;2]v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi. GåiM;ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõaf(x)tr¶n[3;2]. T½nhMm.x y3012 4422 0011 A.5.B.4.C.7.D.6. C¥u 2.Chof(x);g(x)l  c¡c h m sè x¡c ành, li¶n töc tr¶nR. Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n osai? A.Z 2f(x)dx= 2Z f(x)dx. B.Z [f(x)g(x)] dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. C.Z f(x)g(x)dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. D.Z [f(x) +g(x)] dx=Z f(x)dx+Z g(x)dx. C¥u 3.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡yB= 10v  chi·u caoh= 3. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A.300.B.10.C.15.D.30. C¥u 4.Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ saux y 0y20+1+00+ 66 22+1+1H m sèy=f(x)¤t cüc ¤i t¤i iºm A.x= 6.B.x= 0.C.x= 2.D.x=2. C¥u 5.Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p3b¤nA;B;Cv o mët d¢y gh¸ h ng ngang câ4ché ngçi? A.6c¡ch.B.4c¡ch.C.24c¡ch.D.64c¡ch. C¥u 6.Cho c§p sè nh¥n(un)câ sè h¤ng ¦uu1= 2, cæng bëiq= 3. T½nhu3. A.u3= 5.B.u3= 8.C.u3= 18.D.u3= 6. C¥u 7.Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºmMC;1;2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy)câ tåa ë l  A.C;0;2).B.C;1;0).C.@;1;2).D.@;0;2). Trang 1/6M¢ · 914 C¥u 8.Sè iºm cüc trà cõa h m sèy=5x1x+ 2l  A.1.B.2.C.3.D.0. C¥u 9.Cho h¼nh trö trán xoay câ chi·u caoh= 5v  b¡n k½nh ¡yr= 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay ¢ cho b¬ng A.30.B.15.C.45.D.10. C¥u 10. Cho h m sèy=f(x)câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.(;1).B.(1;1).C.@;+1).D.(;0).xy O111 21C¥u 11.T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nhlnx2<0. A.S= @;1).B.S= (1;0).C.S= (1;1).D.S= (1;1)n f0g. C¥u 12. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. Sè ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l  A.2.B.3.C.4.D.1.x y1+122+1355 C¥u 13.Vîial  sè thüc kh¡c khæng tòy þ,log3a2b¬ng A.2log3jaj.B.12 log3jaj.C.2log3a.D.12 log3a. C¥u 14.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRn f0gv  câ b£ng bi¸n thi¶n d÷îi ¥y.x yx 10x 2+13322 +14433 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhf(x) = 5l  A.1.B.2.C.4.D.3. C¥u 15.T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sèy=x23. A.D= @;+1).B.D= [0;+1).C.D=R.D.D=Rn f0g. C¥u 16.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2x3= 8l  A.x= 3.B.x= 6.C.x= 0.D.x=6. C¥u 17.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinhlv  b¡n k½nh ¡yrb¬ng A.4rl.B.2rl.C.rl3 .D.rl. C¥u 18.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  thäa m¢n1 Z 0 f(x)dx= 2;3 Z 1 f(x)dx= 6. T½nh I=3 Z 0 f(x)dx. A.I= 4.B.I= 8.C.I= 36.D.I= 12. Trang 2/6M¢ · 914 C¥u 19.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 3x+yz1 = 0. iºm n o d÷îi ¥y thuëc(P)? A.PA;2;1).B.Q@;0;1).C.MC;1;1).D.N@;1;2). C¥u 20.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 4x2y+z1 = 0. Vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n4= D;2;1).B.!n2= D;2;1).C.!n1= D;2;1).D.!n3= D;2;0). C¥u 21. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.B;+1).B.(1;2). C.(1;+1).D.(;2).x f 0(x)f(x)12+1+00+ 22 11+1+1C¥u 22.Trong khæng gianOxyz, cho m°t c¦u(S):(x+ 3)2+ (y1)2+z2= 10. T¥m cõa(S) câ tåa ë l  A.C;1;0).B.(3;1;0).C.C;1;0).D.(3;1;0). C¥u 23.Khèi lªp ph÷ìng câ thº t½ch b¬ng27th¼ câ c¤nh b¬ng A.3p3.B.3.C.81.D.19683. C¥u 24.Cho khèi c¦u câ ÷íng k½nhd= 3. Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A.9.B.94 .C.36.D.92 . C¥u 25. H m sè n o sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n? A.y=x43x2+ 1.B.y=x42x2+ 1. C.y=x42x2+ 1.D.y=x4+ 2x2+ 1.1O1x1y C¥u 26.Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬nga. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh nân ¢ cho bði mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c¡ch t¥m cõa ¡y h¼nh nân mët kho£ng b¬nga3 , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët tam gi¡c vuæng. Thº t½ch cõa khèi nân ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh nân ¢ cho b¬ng A.5a39 .B.4a39 .C.a33 .D.5a312 . C¥u 27. Cho h¼nh châpS:ABCDcâSAvuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, SA=ap3, tù gi¡cABCDl  h¼nh vuæng,BD=ap2(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ngSBv  m°t ph¯ng (SAD)b¬ng A.300.B.600.C.450.D.00.S BCDA C¥u 28.T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x) = 2x3+ 3x212x+ 2tr¶n o¤n[1;2]. A.max[1;2]f(x) = 6.B.max[1;2]f(x) = 11.C.max[1;2]f(x) = 15.D.max[1;2]f(x) = 10. Trang 3/6M¢ · 914 C¥u 29.ChoF(x)l  mët nguy¶n h m cõaf(x)tr¶n o¤n[1;3]. Bi¸tF(1) = 2;FC) =112 , t½nh t½ch ph¥nI=3 Z 1[2f(x)x]dx. A.I= 19.B.I= 3.C.I=72 .D.I= 11. C¥u 30.X²tZexpe x+ 1dx, n¸u °tt=pe x+ 1th¼Zexpe x+ 1dxb¬ng A.Z t 2dt.B.Z 2t2dt.C.Z 2dt.D.Zdt2 . C¥u 31.Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªtABCD,AB=a,AC= 2a. Khi quay h¼nh chú nhªtABCDquanh c¤nhADth¼ ÷íng g§p khócABCDt¤o th nh mët h¼nh trö. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö â b¬ng A.2p3a2.B.a2p3 .C.4a2.D.2a2p3 . C¥u 32. ç thà trong h¼nh b¶n l  cõa h m sèy=ax+bx+c(vîia,b,c2R). Khi â tênga+b+cb¬ng A.1.B.1.C.0.D.2.xy 1 14321234 4321234 O C¥u 33.GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy=3x,y= 0,x= 0v x= 4. M»nh · n o sau ¥y óng? A.S=4 Z 0 3 xdx.B.S=4 Z 0 3 2xdx.C.S=4 Z 0 3 xdx.D.S=4 Z 0 (3)xdx. C¥u 34.Trong khæng gianOxyz, cho iºmAC;1;0)v  iºmBA;1;2). M°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ngABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A.x+yz4 = 0.B.2x+z6 = 0. C.x+yz1 = 0.D.xy+ 2z6 = 0. C¥u 35.B§t ph÷ìng tr¼nh22x182x+ 320câ tªp nghi»m l  A.(;2][[16;+1).B.(;1][[16;+1). C.(;1][[4;+1).D.(;2][[4;+1). C¥u 36.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmthuëc o¤n[2020;2020]º h m sèy=x2xmçng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành? A.2021.B.2022.C.2020.D.2019. C¥u 37.Choa;b >0v 2log2b3log2a= 2. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A.b2a3= 4.B.2b3a= 4.C.2b3a= 2.D.b2= 4a3. C¥u 38.H m sèf(x) = log3(x37x2+ 1)câ ¤o h m A.f0(x) =3x214x(x37x2+ 1)ln3.B.f0(x) =1(x37x2+ 1)ln3. C.f0(x) =ln3x 37x2+ 1.D.f0(x) =Cx214x)ln3x 37x2+ 1. Trang 4/6M¢ · 914 C¥u 39.Cho h m sèy=f(x)li¶n töc tr¶nRv  câ b£ng x²t d§uf0(x)nh÷ saux f 0(x)1024+1+0+00+ H m sèy=f(x)câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.2.B.1.C.4.D.3. C¥u 40.ç thà h m sèy=x33x2+ 4v  ÷íng th¯ngy=4x+ 8câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung? A.1.B.0.C.2.D.3. C¥u 41.Trong khæng gianOxyz, cho ba iºmAA;0;0);B@;2;0);C@;0;3). Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng(ABC)l  A.6x+ 3y+ 2z6 = 0.B.6x+ 3y+ 2z+ 6 = 0. C.6x3y+ 2z6 = 0.D.6x3y+ 2z= 0. C¥u 42. Cho h m sèf(x)câ ç thà trong h¼nh b¶n. Ph÷ìng tr¼nhf[f(cosx)1] = 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n[0;2]? A.2.B.5.C.4.D.6.xy 01 21311 C¥u 43. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh vuæng,AB=a;SA vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v SA= 2a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). GåiMl  trung iºm cõaCD, kho£ng c¡ch giúa iºm Mv  m°t ph¯ng(SBD)b¬ng A.2a3 .B.a2 .C.ap2 .D.a3 .S BCMDA C¥u 44.X¸p ng¨u nhi¶n5håc sinh A, B, C, D, E ngçi v o mët d¢y5gh¸ th¯ng h ng (méi b¤n ngçi1gh¸). T½nh x¡c su§t º hai b¤n A v  B khæng ngçi c¤nh nhau. A.35 .B.25 .C.45 .D.15 . C¥u 45.Mët ng¥n h ng X, quy ành v· sè ti·n nhªn ÷ñc cõa kh¡ch h ng saunn«m gûi ti·n v o ng¥n h ng tu¥n theo cæng thùcP(n) =AA + 8%)n, trong âAl  sè ti·n gûi ban ¦u cõa kh¡ch h ng. Häi sè ti·n ½t nh§t m  kh¡ch h ng B ph£i gûi v o ng¥n h ng X l  bao nhi¶u º sau ba n«m kh¡ch h ng â rót ra ÷ñc lîn hìn850tri»u çng (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng tri»u)? A.677tri»u çng.B.674tri»u çng.C.676tri»u çng.D.675tri»u çng. C¥u 46.Cho h m sèf(x)câf@) = 4v f0(x) = 2cos2x+1;8x2R. Khi â4 Z 0 f(x)dxb¬ng A.2+ 416 .B.2+ 16+ 1616 .C.2+ 1416 .D.2+ 16+ 416 . Trang 5/6M¢ · 914 C¥u 47.X²t c¡c sè thüca,b,xthäa m¢na >1,b >1,0< x6= 1v alogbx=bloga(x2). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa biºu thùcP= ln2a+ ln2bln(ab). A.3 + 2p2 12 .B.14 .C.13p3 4 .D.e2 . C¥u 48.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè thücmsao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 14 x414x2+ 48x+m30 tr¶n o¤n[0;2]khæng v÷ñt qu¡30. Têng gi¡ trà c¡c ph¦n tû cõa tªp hñpSb¬ng bao nhi¶u? A.210.B.120.C.136.D.108. C¥u 49.Cho khèi châpS:ABCDcâ chi·u cao b¬ng9v  ¡y l  h¼nh b¼nh h nh câ di»n t½ch b¬ng 10. GåiM;N;Pv Ql¦n l÷ñt l  trång t¥m cõa c¡c m°t b¶nSAB;SBC;SCDv SDA. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi câ ¿nh l  c¡c iºmM;N;P;Q;Bv Db¬ng A.9.B.30.C.509 .D.253 . C¥u 50.Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n nhä hìn2020cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nhlog6x+m) = log 4x)câ nghi»m l  A.2019.B.2021.C.2022.D.2020.H˜T Trang 6/6M¢ · 914 TR×ÍNG THPT CHUY–N L×ÌNG V‹N CHNH (· thi câ 6 trang - 50 c¥u tr­c nghi»m)THI THÛ TN THPT N‹M 2020 (L¦n 1) B i thi: TON Thíi gian l m b i 90 phót (khæng kº thíi gian ph¡t ·) M¢ · thi 354Hå v  t¶n th½ sinh:.................................................... Sè b¡o danh:.............................................................. C¥u 1.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  thäa m¢n1 Z 0 f(x)dx= 2;3 Z 1 f(x)dx= 6. T½nh I=3 Z 0 f(x)dx. A.I= 8.B.I= 4.C.I= 36.D.I= 12. C¥u 2.Cho c§p sè nh¥n(un)câ sè h¤ng ¦uu1= 2, cæng bëiq= 3. T½nhu3. A.u3= 5.B.u3= 18.C.u3= 6.D.u3= 8. C¥u 3.Cho khèi l«ng trö câ di»n t½ch ¡yB= 10v  chi·u caoh= 3. Thº t½ch cõa khèi l«ng trö ¢ cho b¬ng A.15.B.10.C.30.D.300. C¥u 4. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. Sè ÷íng ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sè ¢ cho l  A.3.B.4.C.1.D.2.x y1+122+1355 C¥u 5.T¼m tªp x¡c ànhDcõa h m sèy=x23. A.D=Rn f0g.B.D=R.C.D= [0;+1).D.D= @;+1). C¥u 6.Chof(x);g(x)l  c¡c h m sè x¡c ành, li¶n töc tr¶nR. Trong c¡c m»nh · sau, m»nh · n osai? A.Z [f(x) +g(x)] dx=Z f(x)dx+Z g(x)dx. B.Z [f(x)g(x)] dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. C.Z f(x)g(x)dx=Z f(x)dxZ g(x)dx. D.Z 2f(x)dx= 2Z f(x)dx. C¥u 7.Trong khæng gianOxyz, cho m°t c¦u(S):(x+ 3)2+ (y1)2+z2= 10. T¥m cõa(S) câ tåa ë l  A.C;1;0).B.(3;1;0).C.C;1;0).D.(3;1;0). C¥u 8.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶n[3;2]v  câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi. GåiM;ml¦n l÷ñt l  gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõaf(x)tr¶n[3;2]. T½nhMm.x y3012 4422 0011 A.6.B.5.C.7.D.4. Trang 1/6M¢ · 354 C¥u 9.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 4x2y+z1 = 0. Vectì n o d÷îi ¥y l  mët vectì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n4= D;2;1).B.!n2= D;2;1).C.!n3= D;2;0).D.!n1= D;2;1). C¥u 10.Sè iºm cüc trà cõa h m sèy=5x1x+ 2l  A.1.B.2.C.3.D.0. C¥u 11.Cho khèi c¦u câ ÷íng k½nhd= 3. Thº t½ch cõa khèi c¦u ¢ cho b¬ng A.9.B.36.C.92 .D.94 . C¥u 12.Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân câ ë d i ÷íng sinhlv  b¡n k½nh ¡yrb¬ng A.rl3 .B.4rl.C.2rl.D.rl. C¥u 13.Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºmMC;1;2)tr¶n m°t ph¯ng (Oxy)câ tåa ë l  A.@;1;2).B.C;0;2).C.C;1;0).D.@;0;2). C¥u 14.Cho h¼nh trö trán xoay câ chi·u caoh= 5v  b¡n k½nh ¡yr= 3. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö trán xoay ¢ cho b¬ng A.10.B.15.C.45.D.30. C¥u 15. Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.B;+1).B.(1;+1). C.(1;2).D.(;2).x f 0(x)f(x)12+1+00+ 22 11+1+1C¥u 16.Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : 3x+yz1 = 0. iºm n o d÷îi ¥y thuëc(P)? A.MC;1;1).B.PA;2;1).C.N@;1;2).D.Q@;0;1). C¥u 17. Cho h m sèy=f(x)câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n. H m sè ¢ cho çng bi¸n tr¶n kho£ng n o d÷îi ¥y? A.@;+1).B.(;0).C.(1;1).D.(;1).xy O111 21C¥u 18.Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh2x3= 8l  A.x= 3.B.x= 6.C.x=6.D.x= 0. C¥u 19.Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRn f0gv  câ b£ng bi¸n thi¶n d÷îi ¥y.x yx 10x 2+13322 +14433 Sè nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhf(x) = 5l  A.4.B.1.C.2.D.3. Trang 2/6M¢ · 354 C¥u 20.Cho h m sèy=f(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ saux y 0y20+1+00+ 66 22+1+1H m sèy=f(x)¤t cüc ¤i t¤i iºm A.x= 6.B.x=2.C.x= 0.D.x= 2. C¥u 21.Vîial  sè thüc kh¡c khæng tòy þ,log3a2b¬ng A.12 log3a.B.2log3a.C.12 log3jaj.D.2log3jaj. C¥u 22.Khèi lªp ph÷ìng câ thº t½ch b¬ng27th¼ câ c¤nh b¬ng A.19683.B.3p3.C.3.D.81. C¥u 23.Câ bao nhi¶u c¡ch x¸p3b¤nA;B;Cv o mët d¢y gh¸ h ng ngang câ4ché ngçi? A.24c¡ch.B.4c¡ch.C.6c¡ch.D.64c¡ch. C¥u 24. H m sè n o sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n? A.y=x42x2+ 1.B.y=x4+ 2x2+ 1. C.y=x43x2+ 1.D.y=x42x2+ 1.1O1x1y C¥u 25.T¼m tªp nghi»mScõa b§t ph÷ìng tr¼nhlnx2<0. A.S= (1;1)n f0g.B.S= (1;0).C.S= @;1).D.S= (1;1). C¥u 26.Choa;b >0v 2log2b3log2a= 2. M»nh · n o sau ¥y l  óng? A.2b3a= 2.B.2b3a= 4.C.b2= 4a3.D.b2a3= 4. C¥u 27.H m sèf(x) = log3(x37x2+ 1)câ ¤o h m A.f0(x) =1(x37x2+ 1)ln3.B.f0(x) =Cx214x)ln3x 37x2+ 1. C.f0(x) =ln3x 37x2+ 1.D.f0(x) =3x214x(x37x2+ 1)ln3. C¥u 28.ç thà h m sèy=x33x2+ 4v  ÷íng th¯ngy=4x+ 8câ t§t c£ bao nhi¶u iºm chung? A.0.B.3.C.2.D.1. C¥u 29. Trang 3/6M¢ · 354 Cho h¼nh châpS:ABCDcâSAvuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y, SA=ap3, tù gi¡cABCDl  h¼nh vuæng,BD=ap2(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). Gâc giúa ÷íng th¯ngSBv  m°t ph¯ng (SAD)b¬ng A.300.B.00.C.600.D.450.S BCDA C¥u 30. ç thà trong h¼nh b¶n l  cõa h m sèy=ax+bx+c(vîia,b,c2R). Khi â tênga+b+cb¬ng A.0.B.1.C.1.D.2.xy 1 14321234 4321234 O C¥u 31.T¼m gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèf(x) = 2x3+ 3x212x+ 2tr¶n o¤n[1;2]. A.max[1;2]f(x) = 15.B.max[1;2]f(x) = 6.C.max[1;2]f(x) = 10.D.max[1;2]f(x) = 11. C¥u 32.Cho h¼nh nân câ chi·u cao b¬nga. Bi¸t r¬ng khi c­t h¼nh nân ¢ cho bði mët m°t ph¯ng i qua ¿nh h¼nh nân v  c¡ch t¥m cõa ¡y h¼nh nân mët kho£ng b¬nga3 , thi¸t di»n thu ÷ñc l  mët tam gi¡c vuæng. Thº t½ch cõa khèi nân ÷ñc giîi h¤n bði h¼nh nân ¢ cho b¬ng A.4a39 .B.5a312 .C.a33 .D.5a39 . C¥u 33.ChoF(x)l  mët nguy¶n h m cõaf(x)tr¶n o¤n[1;3]. Bi¸tF(1) = 2;FC) =112 , t½nh t½ch ph¥nI=3 Z 1[2f(x)x]dx. A.I=72 .B.I= 19.C.I= 3.D.I= 11. C¥u 34.X²tZexpe x+ 1dx, n¸u °tt=pe x+ 1th¼Zexpe x+ 1dxb¬ng A.Zdt2 .B.Z 2dt.C.Z t 2dt.D.Z 2t2dt. C¥u 35.Trong khæng gianOxyz, cho ba iºmAA;0;0);B@;2;0);C@;0;3). Ph÷ìng tr¼nh cõa m°t ph¯ng(ABC)l  A.6x+ 3y+ 2z6 = 0.B.6x3y+ 2z= 0. C.6x+ 3y+ 2z+ 6 = 0.D.6x3y+ 2z6 = 0. C¥u 36.Cho h m sèy=f(x)li¶n töc tr¶nRv  câ b£ng x²t d§uf0(x)nh÷ saux f 0(x)1024+1+0+00+ H m sèy=f(x)câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.4.B.3.C.1.D.2. Trang 4/6M¢ · 354 C¥u 37.Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa tham sèmthuëc o¤n[2020;2020]º h m sèy=x2xmçng bi¸n tr¶n tøng kho£ng x¡c ành? A.2022.B.2019.C.2020.D.2021. C¥u 38.Trong khæng gian, cho h¼nh chú nhªtABCD,AB=a,AC= 2a. Khi quay h¼nh chú nhªtABCDquanh c¤nhADth¼ ÷íng g§p khócABCDt¤o th nh mët h¼nh trö. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh trö â b¬ng A.2p3a2.B.4a2.C.a2p3 .D.2a2p3 . C¥u 39.Trong khæng gianOxyz, cho iºmAC;1;0)v  iºmBA;1;2). M°t ph¯ng trung trüc cõa o¤n th¯ngABcâ ph÷ìng tr¼nh l  A.x+yz1 = 0.B.2x+z6 = 0. C.xy+ 2z6 = 0.D.x+yz4 = 0. C¥u 40.GåiSl  di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði c¡c ÷íngy=3x,y= 0,x= 0v x= 4. M»nh · n o sau ¥y óng? A.S=4 Z 0 (3)xdx.B.S=4 Z 0 3 2xdx.C.S=4 Z 0 3 xdx.D.S=4 Z 0 3 xdx. C¥u 41.B§t ph÷ìng tr¼nh22x182x+ 320câ tªp nghi»m l  A.(;2][[16;+1).B.(;1][[16;+1). C.(;1][[4;+1).D.(;2][[4;+1). C¥u 42.Mët ng¥n h ng X, quy ành v· sè ti·n nhªn ÷ñc cõa kh¡ch h ng saunn«m gûi ti·n v o ng¥n h ng tu¥n theo cæng thùcP(n) =AA + 8%)n, trong âAl  sè ti·n gûi ban ¦u cõa kh¡ch h ng. Häi sè ti·n ½t nh§t m  kh¡ch h ng B ph£i gûi v o ng¥n h ng X l  bao nhi¶u º sau ba n«m kh¡ch h ng â rót ra ÷ñc lîn hìn850tri»u çng (k¸t qu£ l m trán ¸n h ng tri»u)? A.675tri»u çng.B.677tri»u çng.C.674tri»u çng.D.676tri»u çng. C¥u 43. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh vuæng,AB=a;SA vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ¡y v SA= 2a(minh håa nh÷ h¼nh b¶n). GåiMl  trung iºm cõaCD, kho£ng c¡ch giúa iºm Mv  m°t ph¯ng(SBD)b¬ng A.ap2 .B.2a3 .C.a2 .D.a3 .S BCMDA C¥u 44.Cho h m sèf(x)câf@) = 4v f0(x) = 2cos2x+1;8x2R. Khi â4 Z 0 f(x)dxb¬ng A.2+ 16+ 1616 .B.2+ 416 .C.2+ 1416 .D.2+ 16+ 416 . C¥u 45. Cho h m sèf(x)câ ç thà trong h¼nh b¶n. Ph÷ìng tr¼nhf[f(cosx)1] = 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n[0;2]? A.6.B.2.C.5.D.4.xy 01 21311 Trang 5/6M¢ · 354 C¥u 46.X¸p ng¨u nhi¶n5håc sinh A, B, C, D, E ngçi v o mët d¢y5gh¸ th¯ng h ng (méi b¤n ngçi1gh¸). T½nh x¡c su§t º hai b¤n A v  B khæng ngçi c¤nh nhau. A.35 .B.25 .C.15 .D.45 . C¥u 47.Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n nhä hìn2020cõa tham sèmº ph÷ìng tr¼nhlog6x+m) = log 4x)câ nghi»m l  A.2019.B.2022.C.2021.D.2020. C¥u 48.GåiSl  tªp hñp t§t c£ c¡c gi¡ trà nguy¶n cõa tham sè thücmsao cho gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sèy= 14 x414x2+ 48x+m30 tr¶n o¤n[0;2]khæng v÷ñt qu¡30. Têng gi¡ trà c¡c ph¦n tû cõa tªp hñpSb¬ng bao nhi¶u? A.136.B.210.C.108.D.120. C¥u 49.Cho khèi châpS:ABCDcâ chi·u cao b¬ng9v  ¡y l  h¼nh b¼nh h nh câ di»n t½ch b¬ng 10. GåiM;N;Pv Ql¦n l÷ñt l  trång t¥m cõa c¡c m°t b¶nSAB;SBC;SCDv SDA. Thº t½ch cõa khèi a di»n lçi câ ¿nh l  c¡c iºmM;N;P;Q;Bv Db¬ng A.9.B.509 .C.253 .D.30. C¥u 50.X²t c¡c sè thüca,b,xthäa m¢na >1,b >1,0< x6= 1v alogbx=bloga(x2). T¼m gi¡ trà nhä nh§t cõa biºu thùcP= ln2a+ ln2bln(ab). A.14 .B.3 + 2p2 12 .C.e2 .D.13p3 4 .H˜T Trang 6/6M¢ · 354 P N M‚ — 491 1D 2C 3A 4A 5B6A 7C 8D 9A 10C11B 12B 13C 14C 15D16C 17C 18A 19A 20C21A 22A 23D 24B 25D26C 27C 28A 29B 30D31A 32D 33D 34A 35D36B 37D 38B 39D 40C41A 42D 43B 44C 45D46A 47D 48B 49D 50D Trang 1/1¡p ¡n m¢ ·491 P N M‚ — 962 1A 2C 3A 4A 5B6A 7B 8C 9A 10B11C 12B 13C 14C 15C16D 17C 18D 19B 20C21A 22B 23D 24B 25C26C 27B 28D 29B 30B31A 32B 33D 34D 35B36B 37B 38D 39D 40D41D 42C 43D 44D 45C46C 47A 48C 49B 50A Trang 1/1¡p ¡n m¢ ·962 P N M‚ — 210 1D 2D 3D 4C 5C6C 7D 8C 9A 10B11D 12D 13B 14C 15C16A 17D 18A 19C 20C21A 22D 23C 24B 25D26D 27D 28C 29D 30D31B 32B 33B 34A 35A36A 37B 38A 39C 40D41A 42A 43B 44D 45A46C 47D 48D 49C 50D Trang 1/1¡p ¡n m¢ ·210 P N M‚ — 427 1B 2D 3A 4A 5A6C 7D 8B 9D 10B11C 12A 13D 14A 15C16C 17C 18B 19D 20C21C 22D 23D 24D 25A26C 27B 28B 29A 30A31B 32A 33C 34A 35D36A 37D 38A 39A 40D41B 42B 43C 44C 45A46C 47D 48D 49C 50B Trang 1/1¡p ¡n m¢ ·427 P N M‚ — 914 1D 2C 3D 4D 5C6C 7B 8D 9A 10A11D 12A 13A 14A 15A16B 17D 18B 19D 20B21A 22D 23B 24D 25D26D 27A 28C 29B 30C31A 32C 33C 34C 35C36B 37D 38A 39C 40A41C 42C 43D 44A 45D46D 47A 48C 49C 50C Trang 1/1¡p ¡n m¢ ·914 P N M‚ — 354 1A 2B 3C 4D 5D6C 7D 8A 9B 10D11C 12D 13C 14D 15A16C 17D 18B 19B 20B21D 22C 23A 24B 25A26C 27D 28D 29A 30A31A 32B 33C 34B 35D36A 37A 38A 39A 40C41C 42A 43D 44D 45D46A 47B 48A 49B 50B Trang 1/1¡p ¡n m¢ ·354
00:00:00