Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Mã đề 132 - Trang 1/6 SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH Trường THPT Chuyên Thái Bình ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN III, MÔN TOÁN Năm học: 2017-2018 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 132 Họ tên thí sinh....................................................................Số báo danh............................................ Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số 3 yx 3x5 trên đoạn 30;2=>? là: A. 3. B. 5. C. 7. D. 31 8 . Câu 2. Biết đồ thị hàm số 21 3x y x cắt trục ,Ox Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích S của tam giác OAB. A. 1.12 S B. 1.6 S C. 3.S D. 6.S Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào sau đây? A. 42 2.yxx  B. 42 2.yx x C. 2 2.yx x  D. 32 21.yx x x  Câu 4. Rút gọn biểu thức 1 6 3 .Pxx với 0x. A. 2 Px. B. Px. C. 1 8 Px. D. 2 9 Px. Câu 5. Cho 33 02 () , () .fxdx a f xdx b .. Khi đó 2 0 ()fxdx . bằng: A. .ab B. .ba C. .ab D. .ab Câu 6. Cho hàm sốyfxcó đạo hàm 223 (2)(2)fx x xx , xR. Số điểm cực trị của hàm số là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (1;2; 3), ( 3;2;9)AB. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là: A. 3100.xz B. 412100.xz  C. 3 10 0.xy D. 3100.xz Câu 8. Cho ,0;,1ab abg và ,xy là hai số thực dương. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai. A. log log log . aaa xyxy B. log .log log . ba b ax x C. 11log .log a a xx D. log log log . aaa x xyy Câu 9. Biết đồ thị ()C của hàm số 2 23 1xxyx có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị ()C cắt trục hoành tại điểm MFyKRjQKÿÝ M xEµQJ Mã đề 132 - Trang 2/6 A. 12. M x B. 2. M x C. 1. M x D. 12. M x Câu 10 . Cho tứ diện .OABC có ,,OA OB OCđôi một vuông góc với nhau. Gọi HOjKuQKFKLÃXFëDO trên mặt phẳng () ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. HOjWUÑQJWkPWDPJLiFABC . B . HOjWUXQJÿLÇPFëDBC. C . H là trực tâm của tam giácABC. D . H là trung điểm của AC. Câu 11. Cho hình chóp đều .S ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi ,MN lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo của góc giữa hai đường thẳng MN và SC . A. 0 45 . B. 0 60 . C . 0 30 . D. 0 90 . Câu 12 . Cho hàm số 2 23 3 xx y   :;< . Tìm khẳng định đúng. A. Hàm số luôn đồng biến trên . B. Hàm số luôn nghịch biến trên . C. Hàm số luôn nghịch biến trên khoảng;1 . D. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng;1 . Câu 13: Cho hàm số xaybx c có đồ thị như hình vẽ bên. Tính giá trị của biểu thức Pabc. A. 3P. B. 1P. C. 5P. D. 2P . Câu 14. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình   2 44 2log 3 log 5 0xx   là: A. 8. B. 82. C. 82. D. 42. Câu 15. Tìm tập nghiệm của bất phương trình x1 x3 2017 2017 2018 2018  ::;;<< . A. 2; . B. ;2 . C. 2; . D. ;2 . Câu 16. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ kế tiếp). Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau 2 năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền lãi nhận được (làm tròn đến nghìn đồng) sau 5 năm. A. 98217000 đồng. B. 98215000 đồng. C. 98562000 đồng. D. 98560000 đồng. Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vuông góc của (2;0;1)Mlên đường thẳng 12:121xyz . Tìm tọa độ điểm H A. (2;2;3).H B. (0; 2;1).H C. (1;0;2).H D. (1;4;0).H Mã đề 132 - Trang 3/6 Câu 18. Biết đồ thị (C) ở hình bên là đồ thị hàm số (a 0;a 1). x ya=>¹ Gọi (C’) là đường đối xứng với (C) qua đường thẳng y = x . Hỏi (C’) là đồ thị của hàm số nào dưới đây. A. 1 2 log .yx= B. 2. x y= C. 1.2 x yæö÷ç=÷ç÷çèø D. 2 log .yx= Câu 19. Cho hàm số ()yfx xác định trên \1, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình fxm có ba nghiệm thực phân biệt. A.  2; 1 . B.  2; 1 . C. 1;1 D. 1;1 . Câu 20. Cho hình chóp.SABCD, đáy ABCDlà hình vuông cạnh a,SA vuông góc với mặt phẳng ()ABCD; ,MN là hai điểm nằm trên hai cạnh ,BC CD. Đặt ,(0,)BM x DN y x y a. Hệ thức liên hệ giữa xYj yÿÇKDLP»WSK·QJ SAM và ()SMN vuông góc với nhau là: A. 22 (2).xaaxy  B . 22 ().xaaxy  C. 22 2().xaaxy D. 22 2().xaaxy  Câu 21. Tập xác định của hàm số tan( cos )2yx   là A. \0.R B. \0; .R C. \.2Rk @AB D. \.Rk Câu 22. Giải phương trình 2 2sin 3sin2 3xx. A. .3xk    B. .3xk   C. 22.3xk  D. .4xk   Câu 23. Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu cạnh ? A. 30 cạnh. B. 12 cạnh. C. 16 cạnh. D. 20 cạnh. Câu 24. Một đám vi khuẩn tại ngày thứ x có số lượng là  Nx. Biết rằng  2000ʹ1Nxx và lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Vậy ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn (sau khi làm tròn) là bao nhiêu con? A. 10130. B. 5130. C. 5154. D. 10132. Câu 25. Tìm hệ số của số hạng chứa 9 xWURQJNKDLWULÇQQKÏWKíF1HZWRQ     xx . Mã đề 132 - Trang 4/6 A. 4620. B. 1380. C. 9405. D. 2890. Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (1; 2;3)I. Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là: A. 222 ( 1) ( 2) ( 3) 10.xyz  B. 222 (1)(2)(3)9.xyz  C. 222 (1)(2)(3)8.xyz  D. 222 ( 1) ( 2) ( 3) 16.xyz  Câu 27. Gọi A là tập các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo ra từ các chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ A chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số được chọn có chữ số 3 và chữ số 4 đứng cạnh nhau. A. 4.25 B. 4.15 C. 8.25 D. 2.15 Câu 28. Cho hàm số 2 3xyx. Tìm khẳng định đúng. A. Hàm số xác định trên \3R . B. Hàm số đồng biến trên \3R. C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định. Câu 29. Hình trụ (T) được sinh ra khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB. Biết 22ACa và i 0 45ACB. Diện tích toàn phần tp Scủa hình trụ (T) là: A. 2 16 . tp Sa B. 2 10 . tp Sa C. 2 12 . tp Sa D. 2 8. tp Sa Câu 30. Cho  2 2 1 12fx xdx . . Khi đó 5 2 ()Ifxdx . bằng: A. 2. B. 1. C. 1. D. 4. Câu 31. Tìm nguyên hàmcosIxxdx . . A. 2 sin .2xIx C B. in +cos .Ixsx xC C. in cos .Ixsx xC D. 2 cos .2xIx C Câu 32. Biết 21 1 b a xdx . . Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. 1.ba B. 22 1.abab C. 22 1.baba D. 1.ab Câu 33. Một giải thi đấu bóng đá quốc gia có 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm.( Hai đội bất kỳ đều đấu với nhau đúng 2 trận). Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm; nếu hòa mỗi đội được 1 điểm. Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê được 80 trận hòa. Hỏi tổng số điểm của tất cả các đội sau giải đấu bằng bao nhiêu? A. 720. B. 560. C. 280. D. 640. Câu 34. Số nghiệm thực của phương trình sin2 1 0x trên đoạn 3;102  =>? là: A. 12. B. 11. C. 20. D. 21. Câu 35. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp bát diện đều có cạnh bằng a là. Mã đề 132 - Trang 5/6 A. 3 3.3a B. 3 2.6a C. 3 2.3a D. 3 82.3a Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng d có phương trình 11:.211xyzd Phương trình của đường thẳng  đi qua điểm M, cắt và vuông góc với đường thẳng d là: A. 21.142xyz B. 21.142xyz C. 21.132xyz D. 21.342xyz Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (1; 2;3)M. Gọi ()POjP»WSK·QJÿLTXDÿLÇPMYj FiFKJÕFWÑDÿÝ2PÝWNKR§QJOßQQK©WP»WSK·QJ PF³WFiFWUéFWÑDÿÝW¥LFiFÿLÇPABC . Tính thể tích khối chóp .OABC. A. 1372.9 B. 686.9 C. 524.3 D. 343.9 Câu 38. Số các giá trị thực của tham số mđể phương trình  2 sinx 1 2cos x (2m 1)cosx m 0 có đúng 4nghiệm thực thuộc đoạn 0;2 là: A. 1. B. 2. C. 3. D. vô số. Câu 39. Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 4 2 16xy x  là: A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. Câu 40. Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số ln(cosx 2) mx 1y đồng biến trên ROj A. 1(, ].3  B. 1(, ].3 C. 1[,).3 D. 1[- , ).3 Câu 41. Cho hình chóp đều .SABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi ,EF lần lượt là trung điểm của các cạnh , SB SC. Biết mặt phẳng ( )AEF vuông góc với mặt phẳng ( )SBC. Tính thể tích khối chóp .S ABC. A. 3 5.24a B. 3 5.8a C. 3 3.24a D. 3 6.12a Câu 42. Xét hàm số ()fx liên tục trên đoạn [0;1] và thỏa mãn 2 2()3(1 ) 1fxfx x. Tính 1 0 ()fxdx . . A. .4  B. .6  C. .20  D. .16  Câu 43. Diện tích toàn phần của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng 3 và thiết diện qua trục là tam giác đều bằng: A. 16 . B. 8. C. 20 . D. 12 . Câu 44. Cho đa giác đều 100 đỉnh nội tiếp một đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác là: A. 44100. B. 78400. C. 117600. D. 58800. Mã đề 132 - Trang 6/6 Câu 45. Cho hình chóp .S ABCD có các cạnh bên bằng nhau và bằng 2a, đáy là hình chữ nhật ABCD có 2,ABaADa. Gọi KOjÿLÇPWKXÝFBC sao cho 320BK CK  . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ADvà SK. A. 2165.15a B. 165.15a C. 2 135.15a D. 135.15a Câu 46. Xét phương trình 32 10ax x bx với ,ab là các số thực, 0ag, abg sao cho các nghiệm đều là số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  2 2 532aabPaba . A. 15 3. B. 82. C. 11 6. D. 12 3. Câu 47. Cho tham số thực a. Biết phương trình 2cos xx ee ax   có 5 nghiệm thực phân biệt. Hỏi phương trình 2cos 4 xx ee ax    có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt. A. 5. B. 6. C. 10. D. 11. Câu 48. Cho hàm số yfx liên tục trên R×WKÏFëDKjP VÕ yfx như hình bên. Đặt    2 21gx fx x. Mệnh đề nào dưới đây đúng. A. 3;3 () (1).Ming x g   B. 3;3 () (1).Maxg x g   C. 3;3 () (3).Maxg x g   D. Không tồn tại giá trị nhỏ nhất của ( )gx trên 3;3 . Câu 49. Cho hình chóp .S ABCDcó đáy là hình bình hành ABCD.Gọi , , ,MNPQ lần lượt là trọng tâm các tam giác , , , SAB SBC SCD SDA. Biết thể tích khối chóp .SMNPQ là V, khi đó thể tích của khối chóp .SABCD là: A. 27.4V B. 2 9.2V:;< C . 9.4V D. 81.8V Câu 50 . Cho khối lăng trụ đứng .'''ABC A B C có đáy là tam giác ABC vuông tạiA i  AC a ACB Đường thẳng 'BC tạo với mặt phẳng ('')AACC góc 30 0 . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. A. 3 23.a B. 3 6.a C. 3 3.2a D. 3 3.3a Hết O13 x    3 y
00:00:00