Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 S N N 2 ĐỀ Ử Q LẦN 1 NĂM ỌC 2016-2017 Môn : Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: 32y mx 3x 12x 2    ÿҥWFӵFÿҥLWҥL x2 A. m2 B. m3 C. m0 D. m1 Câu 2: 32y x 3x 1   A. ;0 ; 2;  B. 2;0 C. 0;1 D. 0;2 Câu 3: 0; WKuKjPVӕ 3y x 3x 1   A. -1 B. C. D. -1 Câu 4: 421y x 2x 32    ÿҥWFӵFWLӇXWҥL[EҵQJ A. 0 B. 2o C. 2 D. 2 Câu 5: 22y 2x 7x 3 3 2x 9x 4       A. 3;4 B. 1;42 =>? C. 13;42 @XAB D. 3; Câu 6: 2mxyx1 ÿҥWJLiWUӏOӟQQKҩWWҥi x1 2;2 ? A. m0 B. m2 C. m0 D. m2 Câu 7: 2x x x 1yx1    FyEDRQKLoXÿѭӡQJWLӋPFұQ" A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 8: 53y x 2x 1   FyEDRQKLoXFӵFWUӏ" A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 9: 32y x m 2 x 3m 3     FyÿLӇPKkQELӋWÿӕL[ӭQJQKDXTXDJӕFWӑDÿӝ2 NKLPOj A. m1 B. m 1,m 1  C. m 1,m 2 D. m0 Câu 10: Vi ơ p tuy n c th hàm s 32y x 3x 7   -1? A. y 9x 4 B. y 9x 6 C. y 9x 12 D. y 9x 18 HOC24.VN 2 Câu 11: 42y f x x 8x 16    WUoQÿRҥQ 1;3 Oj A. 9 B. 16 C. 25 D. 0 Câu 12: Cho 32y f x ax bx cx d,a 0     g .KҷQJÿӏQKQjRVDXÿk\ÿ~QJ? A. B. C. Hàm s có m t c c tr D. Hàm s không có c c tr Câu 13: 42y ax bx c   FyÿӗWKӏQKѭKuQKEoQ A. 42y x 2x 3   B. 42y x 2x   C. 42y x 2x D. 42y x 2x 3   Câu 14: Tìm t nh c a hàm s  2 9y log x 1 ln 3 x 2     A. D 3;  B. D ;3  C. D ; 1 1;3   X  D. D 1;3 Câu 15: ơ x x 34 2 3 m   Fyÿ~QJQJKLӋP x 1;3R A. 13 m 9   B. 3 m 9 C. 9 m 3   D. 13 m 3   Câu 16: ơ x x 1 24log 2 1 .log 2 2 1   A. 2x log 3 2x log 5 B. x1 x2 C. 2x log 3 25log4 D. x1 x2 Câu 17: ơ 42 25 5 log x 1 log xm ơ ơ i b ơ d A. 22 5 2log x 1 log 5m B. 4 4 2x25 25 5 log x log logm C. 22 55 log x 1 2log xm D. 24 5 25 log x 1 log xm Câu 18: Cho 23log 5 a;log 5 b 6log 5 WtQKWKHRDYjEOj A. 1 ab B. ab ab C. ab D. ab ab  Câu 19: 2 2017y log x 1 A. 21y'x1 B. 2 1y'x 1 ln2017 C. 2xy'2017 D. 2 2xy'x 1 ln2017 Câu 20: 2 22y log x 4log x 1   WUoQÿRҥQ 1;8 HOC24.VN 3 A. x 1;8min y 2 R B. x 1;8min y 1 R C. x 1;8min y 3 R D. Câu 21: ơ ơ A. 2 3x 5 0 B.  12 353x x 4 0   C. 4x 8 2 0   D. 1 22x 3 0 Câu 22: ơ 2 3xx2 3 17 A. 12x 1;x 1   B. 1 2 22x 1;x log 33 C. 1 2 23x 1;x log 32 D. 12x 1;x 0 Câu 23: 12x ,x OjKDLQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK 2 22log x 1 log 3x 1   NKLÿy 12xx A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 24: ơ ơ ơ A. 3a B. 33a C. 39a D. 327a Câu 25: d A. 2010 B. 1010 C. 1080 D. 4810 Câu 26: BA 3a,BC 4a Yj$% YX{QJJyFYӟLPһWKҷQJ6%&%LӃW SB 2a 3 Yj 0SBC 30 7KӇWmFKNKӕLFKy6$%&Oj A. 3a3 3 B. 32a 3 C. 3a3 D. 33 3a 2 Câu 27: AB 2a,AD a +uQKFKLӃX FӫD6OoQPһWKҷQJ$%&'OjWUXQJÿLӇP+FӫD$%6&WҥRYӟLÿi\PӝWJyFEҵQJ 045 .KR§QJ FiFKWïÿLÇP$WßLP»WSK·QJ 6&' A. a3 3 B. a6 4 C. a6 3 D. a3 6 Câu 28: 0AB AC a,BAC 120   0һW KҷQJ A'B'C' W¥RYßLÿi\Jyc 060 A. 3a3 2 B. 33 3a 2 C. 3a D. 33a 8 Câu 29: d SA a,SB 2a,SC 3a   7mQKEiQNmQKPһWFҫXQJRҥLWLӃKuQKWӭGLӋQÿyOj A. a6 2 B. a3 6 C. a 14 2 D. a 14 6 HOC24.VN 4 Câu 30: .Khi s n xu t v h p s a bò hình tr , các nhà thi t k t m c tiêu sao cho chi phí nguyên li u làm v h p là ít nh t, t c là di n tích toàn ph n c a hình tr nh nh t. Mu n th tích kh i tr ng V và di n tích toàn ph n hình tr nh nh ng: A. 3VR2 B. 3VR C. VR2 D. VR Câu 31: Kim t tháp Kê - p ở Ai C c xây d ng vào kho 5 c Công nguyên. Kim t tháp này là m t kh i chóp t ều có chiều cao 147m c d tích c a nó là: A. 2592100 3m B. 2592100 2m C. 7776300 3m D. 3888150 3m Câu 32: d OA a,OB b,OC c   . t c u ngo i ti p t di n b ng A. 2 2 2a b c B. a b c C. 2 2 22 a b c D. 2 2 21a b c2 Câu 33: Cho nh a, c nh bên SA vuông góc v i m t ph t SB a 3 t c u tâm A và ti p xúc v i mp(SBD) là: A. 2Ra5 B. Ra C. 2Ra5 D. 25Ra5 Câu 34: Hình ph ng (H) gi i h n bởi yx y x 2 &yGLӋQWmFKEҵQJ A. 16 3 B. 3 16 C. 10 3 D. 22 3 Câu 35: 22x 3dx2x x 1  . Oj A. 25ln 2x 1 ln x 1 C33    B. 25ln 2x 1 ln x 1 C33     C. 25ln 2x 1 ln x 1 C33    D. 15ln 2x 1 ln x 1 C33     Câu 36: I x sin2x dx. A. 2x1cos2x C22 B. 2xcos2x C2 C. 2x1cos2x C22 D. 2xcos2x C2 Câu 37: 2f x xcosx Oj A. 1sinx C2 B. 21sinx C2 C. 21sinx C2 D. HOC24.VN 5 Câu 38:  e 1 I 2x 1 lnx dx. EҵQJ A. 2e1 2  B. 2e 2 C. 2e3 4  D. 2e3 2  Câu 39:  dd ab f x dx 5; f x 2.. YӟL a d b WKu  b a f x dx. EҵQJ A. -2 B. 7 C. 0 D. 3 Câu 40: d d y 0,x 4 Yj y x 1 .KLÿyWKӇWmFKNKӕLWUgQ [RD\ÿѭӧFWҥRWKjQKNKLTXD\KuQK+TXDQKWUөFKRjQKEҵQJ A. 7 5  B. 6 7  C. 7 6  D. 5 6  Câu 41: Trong không gian v i h t Oxyz cho t di n ABCD bi t A 1;0;0 ;B 0;1;0 ;C 0;0;1 ;D 2;1; 1 d A. 1 B. 2 C. 1 3 D. 1 2 Câu 42: A 1; 2;4 ;B 4; 2;0 ;C 3; 2;1 ;D 1;1;1     . d ng cao c a t u di n ABCD kẻ t D là: A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 43: d A 1;1;1 ;B 1;2;1 ;C 1;1;2 ;D 2;2;1 . Tâm I c a m t c u ngo i ti p t di n ABCD là: A. 3 3 3;;2 2 2 :;< B. 333;;222 :;< C. 3;3;3 D. 3; 3;3 Câu 44: A 2;0; 1 ;B 1; 2;3 ;C 0;1;2 3KѭѫQJWUuQKPһWKҷQJTXD$%&Oj A. x 2y z 1 0    B. 2x y z 3 0     C. 2x y z 3 0    D. x y z 2 0    Câu 45: Trong không gian cho Oxyz cho m t ph ng P :2x y 2z 1 0    A 1; 2;3 ,B 3;2; 1 3KѭѫQJWUuQKPһWKҷQJ Q TXD$%YX{QJJyFYßL 3 Oj A. Q :2x 2y 3z 7 0    B. Q :2x 2y 3z 7 0    C. Q :2x 2y 3z 9 0    D. Q :x 2y 3z 7 0    Câu 46: A 1;3; 3 ,B 2; 6;7 ,C 7; 4;3    Yj D 0; 1;4  *ӑL P MA MB MC MD    9ӟL0OjÿLӇPWKXӝFPһWKҷQJ2[\WKu3ÿҥWJLiWUӏQKӓQKҩWNKL0 FyWӑDÿӝOj A. M 1; 2;3 B. M 0; 2;3 C. M 1;0;3 D. M 1; 2;0 HOC24.VN 6 Câu 47: z 1 i z 5 2i    0{ÿXQFӫD]Oj A. 22 B. 2 C. 5 D. 10 Câu 48: d z: z z 3 4i   OjKѭѫQJWUuQKFyGҥQJ A. 6x 8y 25 0   B. 3x 4y 3 0   C.  22x 3 y 4 25    D. 2x y 25 Câu 49: ơ 31 log x 31 x 1 x  WDÿѭӧFWұQJKLӋPOj A. S 3;0 )-1085(1  B. S1;0  C. S2;1  D. S0; f Câu 50: 7URQJFiFQJKLËP [\ WKÓDPmQE©WSKmkQJWUuQK 22x2ylog2xy1t*LiWUÏOßQQK©WFëDELÇXWKíF2xyEµQJ A. 94 B. 9 C. 92 D. 98
00:00:00