Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 – Câu 1: y f x ELӃW 33f ' x x x 1   Yj f 1 2 A.  34 43 x 7f x x x4 4 2    B.  34 44 x 7f x x x3 4 2    C.  44 33xf x x x44   D.  44 34 x 7f x x x3 4 2    Câu 2: 32y f x ax bx cx d     %LӃW 32f x 1 x 3x 3x 2     Km\[iFÿӏQK ELӇXWKӭF fx A. 3f x x 3x 2   B. 32f x x 3x C. 3f x x 1 D. 32f x x 3x 3x 1    Câu 3: a b cy log x,y log x,y log x   ÿѭӧFFKRWURQJKuQKYӁVX A. c a b B. b c a C. a c b D. a b c Câu 4: A 6;2; 5 ,B 4;0;7 3KѭѫQJWUuQKPһWFҫXÿѭӡQJ NmQK$%Oj A.  2 2 2x 1 y 1 z 1 62      B.  2 2 2x 5 y 1 z 6 62      C.  2 2 2x 5 y 1 z 6 62      D.  2 2 2x 1 y 1 z 1 62      Câu 5: 43 54aa Yj bb12log log23 0ӋQKÿӅQjRGѭӟLÿk\ ÿ~QJ A. a 1,b 1 B. 0 a 1,b 1   C. a 1,0 b 1   D. 0 a,b 1 Câu 6: A 1; 1;1 ,B 3;1;2 ,D 1;0;3 ;pWÿLӇP&VRFKR WӭJLiF$%&'OjKuQKWKQJFyKLÿi\$%&'YjFyJyFWҥL&EҵQJ 045 &KÑQNK·QJÿÏQKÿ~QJ WURQJEÕQNK·QJÿÏQKVDX A. C 5;6;6 B. 7C 0;1;2 :;< C. C 3;4;5 D. không c Câu 7:  2y ln x x 1   A. 2 1y'2 x 1 B. 2 1y'x1 C. 2 1y'x x 1 D. 2 2xy'x x 1 Câu 8: y f x [iFÿӏQKYjOLoQWөFWUoQNKRҧQJ x 3 x 23;2 , lim f x 5; lim f x 2rr     YjFyEҧQJELӃQWKLoQQKѭVX HOC24.VN 2 x -3 -1 1 2 y' + 0 - 0 + y 0 3 -5 -2 sai A. -2 B. C. 3;2 EҵQJ D. 3;2 Câu 9: Fx FëD KjP VÕ f x .g x  ELÃW F 2 5,f x dx x C. Yj  2xg x dx C4. A.  2xF x 54 B.  3xF x 34 C.  2xF x 44 D.  3xF x 54 Câu 10: SA ABC ,SA 2a WPJLiF$%&FkQWҥL$ BC 2a 2  Yj 1cosACB3 7mQKGLӋQWmFKPһWFҫXQJRҥLWLӃKuQKFKy6$%& A. 297 aS3  B. 297 aS4  C. 297 aS5  D. 297 aS2  Câu 11: A. 23a B. 22a2 C. 2a D. 22a Câu 12: và c nh bên t o v i m t ph t góc  tích c A. 323b cos sin4 B. 323b cos sin4 C. 323b sin cos4 D. 33b cos sin4 Câu 13: 32y ax bx cx d    FyÿӗWKӏQKѭKuQKYӁVX7mnh S a b A. S1 B. S2 C. S1 D. S0 Câu 14: A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 HOC24.VN 3 Câu 15: y f x [iF ÿӏQK WUoQ NKRҧQJ 2; 1 Yj Fy  x 2 x 1lim f x 2, lim f xr  r    +ӓLNKҷQJÿӏQKQjRGѭӟLÿk\OjNKҷQJÿӏQK A. fx Fyÿ~QJKDLWLËPF±QQJDQJOjFiFÿmáQJWK·QJ y2 Yj y1 B. fx Fyÿ~QJPÝWWLËPF±QÿíQJOjÿmáQJWK·QJ x1 C. fx Fyÿ~QJPÝWWLËPF±QQJDQJOjÿmáQJWK·QJ y2 D. fx Fyÿ~QJKDLWLËPF±QÿíQJOjFiFÿmáQJWK·QJ x2 Yj x1 Câu 16:  1 3M a a a 0 A. 5 6Ma B. 1 6Ma C. 6 5Ma D. 3 2Ma Câu 17: Fx OjPÝWQJX\rQKjPFëDKjPVÕ 2f x tan x Yj F14 :;< 7mQK F4 :;< A. F144 :  ;< B. F142 :  ;< C. F142 :  ;< D. F14 :  ;< Câu 18: 1 xx11216 :;< A. S ;0  B. S 0;  C. S 2;  D. S;   Câu 19: 32y f x 2x 3x 12x 5      0ӋQKÿӅQjRGѭӟLÿk\sai? A. fx 1; B. fx 0;2 C. fx ;3  D. fx 1;1 Câu 20: Cho A. 1 2 B. 4 C. 2 D. 1 4 Câu 21: 42y x 2 m 2 x 4 m 3 x 1       FyEÿLӇPFӵFWUӏ A. m5 115m4 =>>   ? B. 13m4 C. 13m4 D. 11m4 Câu 22: A. n1 OҫQ B. C. D. Câu 23: a 1;1;0 ,b 1;1;0 ,c 1;1;1    0ËQKÿÅQjR GmßLÿk\sai? A. ab B. c3 C. a2 D. bc Câu 24: H th c a hàm s 32y x 2x x 1    th hàm s 2y x x 3   t c bao m chung? A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 HOC24.VN 4 Câu 25: n m trong m t ph ng vuông góc v tích kh ABCD EµQJ 060 A. 3 S.ABCD9 15aV2 B. 3 S.ABCDV 18 15a C. 3 S.ABCDV 18 3a D. 3 S.ABCDV 9 3a Câu 26: Trong các hàm s sau, hàm s nào có c i, c c ti u th a mãn CD CTxx A. 32y x 2x 3x 2     B. 32y x 2x x 1    C. 3y x 3x 2    D. 32y 2x x 4x 1    Câu 27: 1a a 12   7uP  A. R B. 1 C. 0 D. 1 Câu 28: ABC YjFy SA a,AB b,AC c   0һWFҫXÿLTXFiFÿӍQK$%&6FyEiQNmQKUEҵQJ A. 2 2 21a b c2 B. 2 2 22 a b c C. 2 a b c 3  D. 2 2 2a b c Câu 29: alog b p 24 alog a b EµQJ A. 4p 2 B. 24ap C. 4p 2a D. 4p 2a Câu 30: 42y f x ax bx c    FyÿӗWKӏOjÿѭӡQJFRQJWURQJ KuQKYӁVX sai? A. Giá tr l n nh t c a hàm s b ng 4 B. m c c tr c th hàm s t o thành m t tam giác cân C. m c c ti u c a th hàm s thu c tr c tung. D. C i c a hàm s b ng 1o Câu 31: AB 1 ÿi\OӟQ CD 3 FҥQKEoQ AD 2 . Cho hình th c v t tròn xoay có th tích b ng A. 7V3 B. 4V3 C. 5V3 D. V3 Câu 32: Tìm nguyên hàm c a hàm s ef x x A.  exf x dx Clnx. B. e1f x dx e.x C. C.  e1xf x dx Ce1  . D. ef x dx x C. Câu 33: AB 4,AD 2 *ӑL01OjWUXQJÿLӇPFiFFҥQK$%Yj &'&KRKuQKFKӳQKұWTX\TXQK01WÿѭӧFKuQKWUөWUzQ[R\FyWKӇWmFKEҵQJ A. V 32 B. V4 C. V 16 D. V8 Câu 34: Tìm giá tr c a tham s th c a hàm s 32y x 3x m   A 1;3  OjPWkPÿÕL[íQJ A. m4 B. m5 C. m3 D. m2 HOC24.VN 5 Câu 35: 2 xyx1 A. y 1,y 1   B. y1 C. D. y1 Câu 36: Tìm t p h p t t c các giá tr c a tham s 32y x mx x m    QJKӏFKELӃQ WUoQNKRҧQJ 1;2 A. 1;  B. 11;4 : ;< C. ;1  D. 11;4 : ;< Câu 37: T p h m M th u ki n 2 2 2 2 2MA MB MC MD 2a    A. m t c u có tâm là tr ng tâm c a t di n và bán kính b ng a2 2 B. m t c u có tâm là tr ng tâm tam giác ABC và bán kính b ng a2 2 C. m t c u có tâm là tr ng tâm c a t di n và bán kính b ng a2 4 D. ng tròn có tâm là tr ng tâm c a tam giác ABC và bán kính b ng a2 4 Câu 38: 32y x 3x m 2 x m     YjÿӗWKӏKjPVӕ y 2x 2 FyEÿLӇPFKXQJKkQELӋW A. m3 B. m2 C. m3 D. m2 Câu 39: Tìm t t c các giá tr c a tham s 2y ln x 2mx 4   FyWұ[iFÿӏQK D A. m2 m2 =>? B. m2 C. 2 m 2   D. 2 m 2   Câu 40: 22 a b a b4log x 3log x 8 log x log x 1  0ӋQKÿӅWѭѫQJÿѭӡQJYӟLPӋQKÿӅQjRVXÿk\" A. 2 32 ab ab =>? B. 2ab C. 32ab D. x ab Câu 41: Cho a, b, c là các s th a mãn ? A. 1ab B. 21ab C. 2ab D. ab Câu 42: c c a m t hình h p ch nh t l p thành m t c p s nhân có công b i b ng 2 và th tích c a kh i h 8 c c a nó là A. 6; 12; 24 B. 2; 4; 8 C. 2 3;4 3;8 3 D. 8; 16; 32 Câu 43: Th tích c a kh u có t t c các c nh b A. 32a3 B. 33a2 C. 32a4 D. 33a4 Câu 44: 0120 7UrQÿmáQJWUzQÿi\ O©\PÝWÿLÇP$FÕÿÏQKYjÿLÇP0GLÿÝQJ&yEDRQKLrXYÏWUtFëD0ÿÇGLËQWtFKWDPJLiF6$0 ÿ¥WJLiWUÏOßQQK©W" HOC24.VN 6 A. B. 3 C. 2 D. 1 Câu 45: 4 3 2x 4x 3x 2x m   m OX{QWKӓ PmQYӟLPӑL xR A. -2 B. -1 C. -3 D. 0 Câu 46: xy2 2 4 7uPJLiWUӏOӟQQKҩW maxP FëDELÇXWKíF 22P 2x y 2y x 9xy    A. max27P2 B. maxP 12 C. maxP 27 D. maxP 18 Câu 47: N i ta mu n dùng v t li u b ng t m kim lo gò thành m t thùng hình tr tròn xoay i th t li nh chi A. 3VR 2h 22 B. 3Vh 2R 22 C. Vh 2R 22 D. VR 2h 22 Câu 48: Fx FëDKjPVÕ f x sinx.cosx ELӃW F14 :;< A. 1F x cos2x 14   B. 21F x cos x 12   C. F x cosx.sinx 1   D. 1F x cos2x 12   Câu 49: x 1 x 2 x 32 m.2 2   xR A. 3m2 B. 5m2 C. m3 D. m2 Câu 50: M t hình t di u c nh a có m nh trùng v nh c nh còn l i n m n tích xung quanh c a hình nón là A. 213a3 B. 212a3 C. 213a2 D. 23a
00:00:00