Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI ĐỀ THI THỬ LẦN 1 ( Đề thi gồm 5 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) Mã đề thi: 122 Câu 1: Đồ thị của hàm số 31 1 xyx  và đồ thị của hàm số 45yx   ất cả bao nhiêu điểm chung? A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD có 1;6;2A , 4;0;6B , 5;0;4C và 5;1;3D . Tính thể tích V của tứ diện ABCD . A. 1.3V B. 3.7V C. 2.3V D. 3.5V Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng 1 1 2:1 2 3 x y zd   2 : 1 4 ( ) 26 xt d y t t zt 69  R798 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. d và d B. d song song d C. d và d D. d và d ắt nhau. Câu 4: Hàm số nào trong các hàm số sau đây đồng biến trên  ? A. 22 7.y x x   B. 324 5 9y x x x    C. 21.1 xyx  D. 325x x xye Câu 5: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a , SA vuông góc với đáy. Biết SC tạo với mặt phẳng ABCD một góc 45p ện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . A. 24.Sa B. 26.Sa C. 28.Sa D. 212 .Sa Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có 1;3;4A , 2;3;0B 1; 3;2C ọa độ trọng tâm G của tam giác ABC . A. 2;1;2 .3G:;< B. 2;1;1 .3G:;< C. 2;1;2 .G D. 2;2;2 .3G:;< Câu 7: Hãy xác định hàm số 321F x ax bx cx    ết Fx là một nguyên hàm của hàm số y f x ỏa mãn 12f 23f 34f A. 3211.2F x x x x    B. 3212 1.3F x x x x    C. 211.2F x x x   D. 32111.32F x x x x    Câu 8: Cho log 16mPm 2logam ới m là số dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. 23Pa B. 4.aPa  C. 3aPa  D. 3.P a a HOC24.VN 2 Câu 9: Tìm tập nghiệm S của phương trình 2 22log 4 3 log 4 4x x x    A. 1;7 .S B. 7.S C. 1.S D. 3;7 .S Câu 10: Cho a là số dương khác 1, b là số dương và  là số thực bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. 1log log .aabb  B. log log .aabb C. 1log log .aabb D. log log .aabb Câu 11: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng. A. 4 . B. 2 . C. 3 . D. 6 . Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số 2logxyx ới 0x A. 1 ln.ln xyxx  B. 1 ln.ln2 xyx  C. 21 ln.ln2 xyx  D. 221 ln.ln 2 xyx  Câu 13: Cho hàm số 2 2 xyx  ẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ;2  2;  B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1y C. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ;2  2;  Câu 14: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 5xfx A. 5dln x f x x Cx. B. d 5 ln5 .xf x x C. C. d5xf x x C. D. 5d.ln5 x f x x C. Câu 15: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 4 3 .f x x   A. 0 . B. 3 . C. 3 4 Câu 16: Nếu gọi 1G là đồ thị hàm số xya 2G là đồ thị hàm số logayx ới 01ag ệnh đề nào dưới đây đúng ? A. 1G và 2G đối xứng với nhau qua trục hoành. B. 1G và 2G đối xứng với nhau qua trục tung. C. 1G và 2G đối xứng với nhau qua đường thẳng yx D. 1G và 2G đối xứng với nhau qua đường thẳng yx Câu 17: Cho hàm số y f x xác định và liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hỏi điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y f x là điểm nào ? A. 2.x 2.y 0; 2 .M 2;2 .N x y 2 2-2-11 -2 O HOC24.VN 3 Câu 18: Cho biểu thức  222ln log ln logaaP a e a e    ới a là số dương khác 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. 22ln 1Pa 22ln 2Pa 22lnPa 2ln 2Pa Câu 19: Cho hàm số 2khi 0 1()2 khi 1 2 xxy f xxx 67  8  2 0 df x x. A. 1.3 B. 5.6 C. 1.2 D. 3.2 Câu 20: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 34 2 xyx  A. 3.x B. 2.y C. 2.x D. 3.y Câu 21: Tiếp tuyến của parabol 24yx ại điểm 1; 3 tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Tính diện tích S tam giác vuông đó. A. 25.4S 5.2S 5.4S 25.2S Câu 22: Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC ABC   có độ dài cạnh đáy bằng 2a , cạnh bên bằng 3a . Tính thể V của lăng trụ đã cho. A. 32.Va B. 33.Va C. 32 3.Va D. 32.Va Câu 23: Biết rằng đồ thị các hàm số 3524y x x   22y x x   ếp xúc nhau tại điểm 00;M x y . Tìm 0.x A. 03 2x B. 01 2x C. 05.2x D. 03.4x Câu 24: Cho khối trụ T có bán kính đáy bằng R và diện tích toàn phần bằng 28R ể tích V của khối trụ T . A. 36.R B. 33.R C. 34.R D. 38.R Câu 25: Tìm nghiệm của phương trình 2631.27 3 xx:;< A. 4x B. 2x C. 5x D. 3x Câu 26: Cho  3 1 d2f x x.  3 1 d1g x x.  3 1 1008 2 .I f x g x dx=5. A. 2017x 2016x 2019x 2018x Câu 27: Cho hàm số ()y f x xác định và liên tục trên đoạn 2;2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f x m ố nghiệm thực nhiều nhất. A. 3 . B. 6 . C. 4 . D. 5 . Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Hãy viết phương trình mặt cầu S có tâm 2;0;1I và tiếp xúc với đường thẳng d: 12 1 2 1 x y z A.  2222 1 2.x y z     B.  2222 1 9.x y z     C.  2222 1 4.x y z      2 2 21 2 1 24.x y z      HOC24.VN 4 Câu 29: Hàm số 333y x x   nhiêu điểm cực trị trên khoảng 41;3 :;< A. 1 . B. 2 . C. 0 . D. 3 . Câu 30: Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ T có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi 1S là tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương, 2S là diện tích xung quanh của hình trụ T . Hãy tính tỉ số 1 2 S S . A. 1.6 B. 1.2 C. .6  6. Câu 31: Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 29,4/ms . Gia tốc trọng trường là 9,82/ms . Tính quãng đường S viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất. A. 88,2 .Sm 88,5 .Sm 88 .Sm 89 .Sm Câu 32: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số 323y x x m   có hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua gốc tọa độ. A. 0 1.m 0.m 0.m 1.m Câu 33: Một chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là 2 340 x:;< ẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 45 hành khách. B. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 135 (USD). C. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 60 hành khách. D. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 160 (USD). Câu 34: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp .ABCDABCD    ết 3;2;1A 4;2;0C , 2;1;1B 3;5;4D ọa độ A ủa hình hộp .ABCDABCD    A. 3;3;3 .A 3; 3;3 .A 3; 3; 3 .A 3;3;1 .A Câu 35: Ông Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất là 12% một năm. Sau n năm ông Nam rút toàn bộ tiền (cả vốn lẫn lãi). Tìm n nguyên dương nhỏ nhất để số tiền lãi nhận được hơn 40 triệu đồng. (Giả sử rằng lãi suất hàng năm không thay đổi). A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . Câu 36: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số xyxm ịch biến trên nửa khoảng 1; . A. 0 1.m 0 1.m 0 1.m 1.m Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm 1; 2; 3M và cắt các trục Ox , Oy , Oz lần lượt tại ba điểm A , B , C khác với gốc tọa độ O sao cho biểu thức 2 2 21 1 1 OA OB OC ị nhỏ nhất. A. : 2 3 14 0P x y z    : 2 3 11 0P x y z    HOC24.VN 5 C. : 2 14 0P x y z    : 3 14 0P x y z    Câu 38: Cho ,ab là hai số thực dương khác 1 và thỏa mãn  238log 8log3abb a b   ị biểu thức  3log 2017.aP a ab A. 2019.P 2020.P 2017.P 2016.P Câu 39: Với m là tham số thực dương khác 1 . Hãy tìm tập nghiệm S của bất phương trình 22log 2 3 log 3mmx x x x    . Biết rằng 1x ột nghiệm của bất phương trình. A. 12;0 ; 33S:  X;< 11;0 ; 2 .3S:  X;< 11,0 ; 33S:  X;< 1;0 1; 3S  X Câu 40: Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường lnyx 0y xk 1k k để diện tích hình phẳng H bằng 1 . A. 2.k 3.ke 2.ke .ke Câu 41: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số sin cosy x x mx   đồng biến trên . A. 22m   2m 22m   2mm Câu 42: Cho tứ diện đều ABCD . Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng BCD bằng 6 . Tính thể tích V tứ diện đều .ABCD A. 5 3.V 27 3.V 27 3.2V 93.2V Câu 43: Biết 5 1 2 2 1d 4 ln2 ln5xI x a bx    . ới a , b là các số nguyên. Tính .S a b A. 9.S 11.S 5.S 3.S Câu 44: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng 23a , góc BAD bằng 120p ặt phẳng SAB và SAD cùng vuông góc với đáy. Góc gữa mặt phẳng (SBC) và ABCD bằng 45p ảng cách h từ A đến mặt phẳng SBC . A. 2 2.ha 22.3 ah 32.2 ah 3.ha Câu 45: Một bình đựng nước dạng hình nón (không có nắp đáy), của đựng đầy nước. Biết rằng chiều cao của bình gấp 3 lần bán kính đáy nó. Người ta thả vào bình đó một khối trụ và đo được thể tích nước trào ra ngoài là 316 9dm ết rằng một mặt của khối trụ nằm trên mặt đáy của hình nón và khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy của hình nón (như hình vẽ dưới).Tính bán kính đáy R của bình nước. A. 3.R dm 4.R dm 2.R dm 5.R dm Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm 2;4;1A , 1;1;3B ặt phẳng : –3 2 –5 0P x y z ết phương trình mặt phẳng Q đi qua hai điểm A , B và vuông góc với mặt phẳng P . HOC24.VN 6 A. :2 3 1 0yQz   :2 3 12 0yzQ :2 3 11 0xzQ   :2 3 11 0yzQ   Câu 47: Tìm tất cả các số thực m dương thỏa mãn 2 0 d1ln212 mxx x. A. 3.m 2.m 1.m 3.m Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm 2;1;0M và đường thẳng 11:2 1 1 x y z   ết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M , cắt và vuông góc với  A. 21:.1 4 1 x y zd 21:.1 4 1 x y zd 21:.2 4 1 x y zd 21:.1 4 2 x y zd Câu 49: Giả sử Fx là một nguyên hàm của hàm số  xefxx ảng 0; 33 1 d xeIxx. ẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? A. 3 1 .I F F 6 3 .I F F 9 3 .I F F 4 2 .I F F Câu 50: Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn 4 6 9log log log .a b a b   ỉ số a b . A. 15.2  15.2  15.2  1.2
00:00:00