Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

KY THI TOT NGHitP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020 , o Bai thi: TOAN Thiri gian lam bai: 90 phut, kh6ng ki thiri gian phat ai ........................................................................... ........................................ ..................................... Cau 1: C6 bao nhieu each chc;m hai h9c sinh tu m(',t nh6m g6m 10 h9c sinh? A. C~ 0• B. A~ 0- C. 10 2• D. i 0• Cau 2: Cho cfrp s6 c(',ng (Un) v&i ul = 3 va u2 = 9. Cong sai cua c~p s6 c(',ng da cho bftng A. 6. B. 3. C. 12. D. -6. Cau 3: Nghi~m cua phuong trinh 3x-l = 27 la A. x=4. B. x=3. C. x=2. D. X = 1. Cau 4: Th€ tich cua kh6i l~p phuong c~nh 2 bi'tng A. 6. B. 8. C. 4. D. 2. Cau 5: T~p xac dinh cua ham s6 y = log2 X la A. [O; +oo ). B. (--OJ;+oo ). C. (O;+oo ). D. [2;+oo). Cau 6: Ham s6 F ( X) la m(',t nguyen ham cua ham s6 f ( X) tren khoang K n€u A. F'(x)=-f(x),VxEK. B. f'(x)=F(x),VxEK. C. F'(x)=f(x),VxEK. D. J'(x)=-F(x),VxEK. Cau 7: Cho kh6i ch6p c6 di~n tich day B = 3 va chi€u cao h = 4. Th€ tfch cua kh6i ch6p da cho bftng A. 6. B. 12. C. 36. D. 4. Cau 8: Cho kh6i n6n c6 chi€u cao h = 3 va ban kfnh day r = 4. Th€ tich cua kh6i n6n da cho bftng A. 16Jr. B. 481r. C. 361r. D. 41r. Cau 9: Cho m~t'du c6 ban kfnh R = 2. Di~n tich cua m~t du da cho bi'tng A. 32 ;r. B. 8JZ". C. 167Z'. D. 47Z'. 3 Cau 10: Cho ham s6 f ( x) c6 bang bi€n thien nhu sau : X -00 -1 0 1 +oo J'(x) + 0 0 + 0 /2---------------1 ~2~ f(x) / -------.._ ~ "'- -oo -00 Ham s6 da cho nghich bi€n tren khoang nao du&i day ? A. ( -oo; -1). B. ( O; 1). C. ( -1; 0). D. (--OJ;O). Cau 11: V &i a la s6 thµc ducmg tuy y, log 2 ( a 3) bftng 3 1 A. -log 2 a. B. -log 2 a. C. 3 + log 2 a. D. 3 log 2 a. 2 3 Cau 12: Di~n tich xung quanh cua hlnh tn,1 c6 d9 dai duong sinh l va ban kfnh day r bftng 1 A. 41rrl. B. 1rrl. C. -JZ"r!. D. 2JZ"r!. 3 Cau 13: Cho ham s6 f ( x) c6 bang bi€n thien nhu sau : X -OO -1 2 +oo J'(x) + 0 0 + 1 +oo J(x) ~~-~ -(Xj -2 Ham s6 da cho d~t cµc d~i t~i A. x=-2. B. x=2. C. X = 1. D. X=-1. Trang 1/5 Cau 14: 06 thi cua ham s6 nao du6i day c6 d~ng nhu ducrng cong trong hinh ben ? A. y=x 3 -3x. B. y=-x 3 +3x. 4 2 2 C.y=x-x. D. y=-x 4 +2x 2• A •A A , ~ • , ~ x-2 , Cau 15: T1em can ngang cua do th1 ham so y = --la . . . x+l A. y = -2. B. y = 1. C. x = -1. Cau 16: T~p nghi?m cua b§.t phuang trinh logx :2:: I la A. (I0;+oo ). B. ( 0;+oo ). C. [10; +oo). Cau 17: Cho ham s6 b~c h6n y = f ( x) c6 d6 thi trong hinh hen. S6 nghi?m cua phuang trinh f ( x) = -1 la A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. I I Cau18:N~u ff(x)dx=4 thi J2J(x)dx bling 0 0 A. 16. B. 4. C. 2. Cau 19: S6 phuc lien hqp cua s6 phuc z = 2 + i la A.z=-2+i. B.z=-2-i. C.z=2-i. D. x=2. D. (-oo;l0). y D. 8. D. z=2+i. Cau 20: Cho hai s6 ph(rc Z1 = 2 + i va Z2 = 1 + 3i. Phin th\fC cua s6 phuc Z1 + Z2 hiing A. 1. B. 3. C. 4. D. -2. Cau 21: Tren m?t ph~g t9a d◊, di€m hi€u di€n s6 phuc z = -1 + 2i la di€m nao du6i day ? A. Q(1;2). B. P(-1;2). C. N(l;-2). D. M(-l;-2). X X Cau 22: Trong khong gian Oxyz, hinh chi~u vuong g6c cua di€m M ( 2; 1;-1) tren m?t phiing ( Ozx) c6 t9a d9 la A. (0;l;O). B. (2;1;0). C. (0;1;-1). D. (2;0;-1). Cau 23: Trong khong gian Oxyz, cho m?t du (S): (x-2)2 +(y +4)2 + (z-1)2 = 9. Tam cua (S) c6 t9a d9 la A. (-2;4;-1). B. (2;-4;1). C. (2;4;1). D. (-2;-4;-1). Cau 24: Trong khong gian Oxyz, cho m?t phiing ( P): 2x + 3 y + z + 2 = 0. Vecta nao du6i day la m9t vecta phap tuy~n cua ( P) ? A. n 3 = ( 2; 3; 2). B. n 1 = ( 2; 3; o). c. ii 2 = ( 2; 3; 1). n. n 4 = ( 2; o; 3). C A 25 T kh" . 0 h d ' h' d x-] y- 2 z+l o•A ' d ,. d" h " d? au : rong ong gian xyz, c o uang t ang : 2 = - 3- = ~-1em nao ua1 ay t u9c . A. P(1;2;-1). B. M(-1;-2;1). C. N(2;3;-l). D. Q(-2;-3;1). Cau 26: Cho hinh chop S.ABC c6 SA vuong g6c v6i m?t phiing (ABC), 8 SA= ✓2a, tam giac ABC vuong can t~i B va AC= 2a (minh h9a nhu hinh hen). G6c giira ducrng thiing SB va m?t phiing ( ABC) hling A. 30°. B. 45°. C. 60°. D. 90°. B Trang 2/5 Cau 27: Cho ham s6 f ( X) c6 bang xet dfru cua f' ( X) nhtr sau : -2 () 2 +oc 0 0 + 0 + S6 di€m C\fC tri cua ham s6 da cho la A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. Cau 28: Gia tri nh6 nhfrt cua ham s6 f ( x) = x 4 -1 0x 2 + 2 tren do?n [-1; 2] b&ng A. 2. B. -23. C. -22. D. -7. Cau 29: Xet cac s6 th1,rc a va b thcia man log 3 ( 3a_9 6) = log 9 3. M~nh d~ nao du6'i day dung? A. a+ 2b = 2. B. 4a + 2b = 1. C. 4ab = 1. D. 2a + 4b = 1. Cau 30: S6 giao di€m cua d6 thi ham s6 y = x 3 -3x + 1 va tf\}c hoanh la A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. Cau 31: T~p nghi~m cua bfrt phmmg trinh 9x + 2.3x -3 > 0 la A. [0;+oo). B. (0;+oo). C. (l;+oo). D. [1; +oo). Cau 32: Trong khong gian, cho tam giac ABC vuong t?i A, AB= a va AC= 2a. Khi quay tam giac ABC xung quanh C?nh g6c vuong AB thi dm:mg gfrp khuc ACB t?o thanh m(>t hinh n6n. Di~n tich xung quanh cua hinh n6n d6 b&ng A. 5tra 2• B. ✓51ra 2 • C. 2✓51ra 2 • D. 101ra 2• 2 2 Cau 33: Xet xex dx, neu d~t u = x thi xex dx bang f 2, 2 f 2, 0 0 4 B. 2f e"du. 0 Cau 34: Di~n tich S cua hinh ph~ng gi6'i h?n bai cac duong y = 2x 2, y = -1, x = 0 va x = l duqc tinh bai cong thuc nao dtr6'i day ? I A. S = tr f( 2x 2 + 1) dx. 0 I 2 C. S = f( 2x 2 + 1) dx. 0 I B. S = f( 2x 2 - 1) dx. 0 I D. S = f( 2x 2 + 1) dx. 0 Cau 35: Cho hai s6 ph(rc z, = 3 -i va Z2 = -1 + i. Ph.ln ao cua s6 phuc z, Z2 b&ng A. 4. B. 4i. C. -1. D. -i. Cau 36: G9i z 0 la nghi~m phuc c6 ph.ln ao am cua phuang trinh z 2 - 2z + 5 = 0. Modun cua s6 phuc z 0 +i b&ng A. 2. B. ✓2. D. 10. Cau37:Trongkhonggian Oxyz, chodi€m M(2;1;0) vaduongth~ng ~:x~ 3 =y~l=z-~l· M~t ph~ng di qua M va vuong g6c v6'i ~ c6 phmmg trinh la A. 3x+ y-z-7 = 0. B. x+4y-2z+6 = 0. C. x+4y-2z-6=0. D. 3x+y-z+7=0. Cau 38: Trong khong gian Oxyz, cho hai di€m M(l;0;l) va N(3;2;-l). Duong th~ng MN c6 phuang trinh tham s6 la { x= 1+2! A. y = 2t z= l+t {x = l+t B. y=t . z =I+t {X = }-! C. y = t . z = l +t {X = 1 +! D. y= t z =I-t Trang 3/5 • - Cau 39: C6 6 chiec ghe duqc ke thanh m9t hang ngang. Xep ng&u nhien 6 h9c sinh, g6m 3 h9c sinh lap A, 2 h9c sinh lap B va 1 h9c sinh lap C, ng6i vao hang ghe d6, sao cho m6i ghi c6 dung m9t h9c sinh. Xac suit d~ h9c sinh lap C chi ng6i qmh h9c sinh lap B b~ng 1 3 2 A. -. B. -. C. -. 6 20 15 Cau 40: Cho hinh chop S.ABC c6 day la tam giac vuong t~i A, AB= 2a, AC= 4a, SA vuong g6c v&i m~t phting day va SA= a (minh h9a nhu hinh ben). G9i M la trung di~m cua AB. Khoang each gifra hai dm:mg thting SM va BC b~ng A. 2a . B. ✓6a . 3 3 C. ✓3a_ D. ~- 3 2 1 D. -. 5 C Cau 41: C6 bao nhieu gia tri nguyen cua tham s6 m sao cho ham s6 f ( x) = i x 3 + mx 2 + 4x + 3 d6ng biin tren IR ? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Cau 42: D~ quang ba cho san phftm A, m9t cong ty di! dinh t6 chuc quang cao theo hinh thuc quang cao tren truy€n hinh. Nghien cuu cua cong ty cho thiy: n€u sau n llln quang cao duqc phat thi ti l~ ngucri xem quang cao d6 mua san phftm A tuan theo cong thu·c P( n) = l -0 015 • Hai dn phat it 1+49e · n nh§t bao nhieu llln quang cao d~ ti l~ ngucri xem mua san phftm d~t tren 30%? A. 202. B. 203. C. 206. D. 207. Cau 43: Cho ham s6 f ( X) = ax+ 1 ( a, b, CE IR) c6 bang biin thien nhu sau : bx+c X -OO 2 +oo f'(:i;) + + ____.,.+oo f(:r,) 1----~ l -00----- Trang cac s6 a, b va c c6 bao nhieu s6 ducmg? A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. Cau 44: Cho hinh tn,i c6 chi€u cao b~ng 6a. Bi€t r~ng khi dt hinh tr\l da cho bai m9t m~t phting song song v&i tf\}c va each tn,ic m9t khoang bting 3a, thiSt di~n thu duqc la m9t hinh vuong. Th~ tich cua kh6i tn,i duqc gi&i h~n bai hinh tr1,1 da cho b~ng A. 216Jrn 3• B. 150.1l'a 3• C. 54.1l'a 3• D. l081ra 3. " Cau 45: Cho ham s6 f (x) c6 f (0) = 0 va f'(x) = cosxcos 2 2x, 'v'x E IR. Khi d6 f f(x)dx b~ng 0 A. 1042. 225 B. 208. 225 C. 242_ 225 D. 149. 225 Cau 46: Cho ham s6 f (x) c6 bang biin thien nhu sau: X -oo -1 0 l +oo J'(x) + 0 0 + 0 2~/2~ J(:-c) / "" -oo O -oo S6 nghi~m thu9c do~n [ 0; 5 ;] cua phuong trinh f ( sin x) = 1 la A. 7. B. 4. C. 5. D. 6. Trang 4/5 B Cau 47: Xet cac s6 thvc dmmg a,b,x,y thoa man a> I, b > 1 va ax= by= ./;;E. Gia tri nho nhit cua bieu thuc p = X + 2 y thu9c t~p hqp nao du6i day ? A. (1;2). C. [3;4). Cau 48: Cho ham s6 f ( x) = x + m ( m la tham s6 th1,rc ). G9i S la t~p hqp tit ca cac gia trj cua m x+l sao cho maxlf(x)l+minlf(x)I = 2. S6 ph~n tu cua S la (O;l) (O;l) A. 6. B. 2. C. 1. D. 4. Cau 49: Cho hinh h9p ABCD.A'B'C'D' c6 chi~u cao bing 8 va di~n tfch day bing 9. G9i M,N,P va Q l~n lugt la tam cua cac m~t ben ABB'A', BCC'B', CDD'C' va DAA'D'. The tich cua kh6i da di~n l6i c6 cac dinh la cac diem A,B,C,D,M,N,P va Q bing A. 27. B. 30. C. 18. D. 36. Cau 50: Co bao nhieu s6 nguyen x sao cho t6n t~i s6 thvc y thoa man log 3 ( x + y) = log 4 ( x 2 + y 2) ? A. 3. B. 2. C. 1. D. Vo s6. -------------------HET -------------------------- Trang 5/5
00:00:00