Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

~O KY THI TOT NGHI¢P TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020 :;;:-:::J!....,~.~.,~ ....... ~~s-:::~::-Bai thi: KHOA HQC XA H()I Mon thi thanh phin: DJA Li Thai gian lam bai: 50 phut, kh6ng ki thai gian phat aJ HQ, t .................................................... . S6 ha --..... "Wlli!i:iii111,_, ..•.•...•.. ..•....•............................................ Cau 41: Bi~n phap bao v~ d§.t tr6ng a d6i nui nu&c ta la A. d§.y m1;1nh tang V\l· B. chf>ng nhi~m m~n. C. chf>ng nhi~m phen. D. tr6ng cay theo bang. Cau 42: H1;1n han a nuac ta thuong gay ra nguy CO' A. ret h1;1i. B. chay rirng. C. suang muf>i. D. ret d~m. Cau 43: Thuy san nu&c ng9t a nuac ta thuong duqc nuoi t1;1i A. vinh bi~n. B. ao hf>. C. bai triSu. D. dfun pha. Cau 44: San ph§.m nao sau day a nuac ta khong thu(>c cong nghi~p khai thac nhien li~u? A. Than da. B. D~u mo. C. Khi df>t. D. Qu~ng silt. Cau 45: D6ng bing song H6ng khong c6 thS m1;1nh vS A. d§.t phu sa. B. nu&c ng~m. C. thuy nang. D. bi~n dao. Cau 46: Vung d6i tru&c nui a Bile Trung B(> c6 thS m1;1nh vS A. nuoi gia sue Ian. B. tr6ng lua g1;10. C. nuoi thuy san. D. khai thac g6 quy. Cau 47: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 4 -5, cho biSt tinh nao sau day giap bi~n? A. Ninh Thu~. B. D6ng Nai. C. Tay Ninh. D. Binh Phu&c. Cau 48: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 10, cho biSt trong cac h~ thf>ng song sau day, h~ thf>ng song nao c6 ti I~ di~n tich Iuu VlJC Ian nh§.t? A. Song Ma. B. Song Ba. C. Song Thu B6n. D. Song Thai Binh. Cau 49: Can cu vao Atiat Dia li Vi~t Nam trang 9, cho biSt vung khi h~u nao sau day thu(>c miSn khi h~u phia Bile? A. Nam B(>. B. Nam Trung B(>. C. Dong Bile B(>. D. Tay Nguyen. Cau 50: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 13, cho biSt day nui nao sau day thu(>c mi6n Tay Bile va Bile Trung B(>? A. Phu Luong. B. Song Garn. C. Dong TriSu. D. Ngan San. Cau 51: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 17, cho biSt trung tam kinh tS nao sau day thu(>c Dong Nam B(>? A. My Tho. B. Bien Hoa. C. Ck Tha. D. Ca Mau. Cau 52: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 19, cho biSt tinh nao c6 sf> Iuqng trau Ian nh§.t trong cac tinh sau day? A. Quang Tri. B. Quang Binh. C. Ha Tinh. D. Ngh~ An. Cau 53: Can cu vao Atiat Dia li Vi~t Nam trang 20, cho biSt trong cac tinh sau day, tinh nao c6 ti I~ di~n tich rirng so v&i di~n tich toan tinh Ian nh§.t? A. Tuyen Quang. B. Cao Bing. C. Lai Chau. D. Thai Nguyen. Cau 54: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 21, cho biSt trung tam cong nghi~p nao sau day c6 Iuy~n kim mau? A. Thai Nguyen. B. Vi~t Tri. C. C§.m Pha. D. Nam Dinh. Cau 55: Can cu vao Atlat Dia li Vi~t Nam trang 22, cho biSt trung tam cong nghi~p chS biSn Iuang thvc, thvc ph§.m nao sau day c6 quy mo nho? A. Thanh H6a. B. Vinh. C. Da Nfing. D. Quy Nhan. Cau 56: Can cu vao Atlat Dia Ii Vi~t Nam trang 23, cho biSt duong sf> 3 nf>i Ha N(>i vm nai nao sau day? A. Bile K!;lll. B. Ha Giang. C. L1;1ng San. D. Lao Cai. Trang 114 . ~~•. " -~ Cau 57: Can cu vao Atlat Dia Ii Vi~t Nam trang 26, cho biSt khai thac boxit c6 6 tinh nao sau day thm)c Trung du va miSn nui Bile B9? A. Cao B~ng. B. Ha Giang. C. Lao Cai. D. Lai Chau. Cau 58: Can cu vao Atlat Dia Ii Vi~t Nam trang 27, cho biSt Khu kinh tS ven biSn Hon La thu9c tinh nao sau day? A. Thanh H6a. B. Ngh~ An. C. Ha Tinh. D. Quang Binh. Cau 59: Can cu vao Atlat Dia Ii Vi~t Nam trang 28, cho biSt cay h6 tieu duqc tr6ng nhiSu 6 tinh nao sau day thu9c Duyen hai Nam Trung B9? A. Binh Thu~. B. Ninh Thu~n. C. Phu Yen. D. Khanh Hoa. Cau 60: Can cu vao Atlat Dia Ii Vi~t Nam trang 29, cho biSt khu kinh tS cfra kh.iu nao sau day thu9c DongNamB9? A. M9c Bai. B. D6ng Thap. C. An Giang. D. Ha Tien. Cau 61: Cho biSu d6: Nam 2010 Nam 2018 ~ Tom dong l,,mh f::::·:::j ca dong r~nh -Thuy san khac co cAu GIA TRJ XUAT KHAU HANG THUY SAN CUA NU'OC TA NAM 2010 vA 2018 (%) (S6 li¢u theo Nien giam th6ng ke Vi¢t Nam 2018, NXB Th6ng ke, 2019) Theo biSu d6, nh~ xet nao sau day dung vs S\I thay d6i ti tn;mg trong CO' du gia tri xu~t kh.iu hang thuy san cua nuac ta nam 2018 so vai nam 201 0? A. Tom dong l.;mh giam, ca dong l.;inh tang. C. Thuy san khac tang, tom dong l.;inh tang. B. ca dong I.;mh tang, thuy san khac tang. D. Tom dong l.;mh giam, thuy san khac tang. Cau 62: Cho bang s6 li~u: DI]$N TiCH VA DAN s6 CUA MQT s6 TiNH NAM 2018 Tinh Thai Binh Phu Yen Kon Tum D6ngThap Di~n tich (km 2) 1586 5023 9674 3384 Dan s6 (nghin nguai) 1793 910 535 1693 (Ngu6n: Nien giam thong ke Vi¢t Nam 2018, NXB Thong ke, 2019) Theo bang s6 li~u, nh~ xet nao sau day dung khi so sanh m~t d9 dan s6 cua cac tinh nam 2018? A. Kon Tum cao han D6ng Thap. B. D6ng Thap cao han Thai Binh. C. Thai Binh th~p han Phu Yen. D. Kon Tum th~p han Phu Yen. Cau 63: Lanh th6 nuac ta c6 A. nhiSu dao Ian nh6 ven ba. B. vung d~t r9ng han vimg biSn. C. vi tri nk a vimg xich d.;io. D. hinh d.;ing dt r9ng va keo dai. Cau 64: Phat biSu nao sau day khong dung vS ho.;it d9ng v~ tai biSn nuac ta hi~n nay? A. Chuyen cha nhiSu hang h6a xu~t khdu. B. C6 cac tuySn ven ba huang bile -nam. C. C6 nhiSu cang hang h6a nang lµc t6t. D. Chi t~p trung v~n chuySn hanh khach. Cau 65: Ho.;it d9ng ngo.;ii thuang nuac ta tu sau D6i mai dSn nay c6 A. kim ng.;ich xu~t khdu luon luon giam. B. hang xu~t kh.lu chu ySu la khoang san. C. thi truang ngay cang duqc mo r9ng. D. quan M buon ban duy nh~t vai EU. Cau 66: Trung du va miSn nui Bile B9 khong c6 thu~ lqi tµ nhien cho phat triSn A. thuy di~n va khai thac khoang san. B. cay co~g nghi~p va nuoi g~a sue. C. cay duqc li~u c~ nhi~t va on dai. D. danh bat ca va khai thac dau mo. Trang 2/4 Cau 67: Thu~n lgi dS phat triSn nghS ca 6 Duyen hai Nam Trung Be) la A. ba bi€n dai, c6 cac vinh nu6c sau. B. giau hai san va c6 ngu truang 16n. C. c6 qmln dao va nhiSu bai biSn dyp. D. de) m~n nu6c biSn cao, c6 cac dao. Cau 68: Ho?t d(>ng kinh tS nao sau day phat triSn m?nh a Tay Nguyen hi~n nay? A. Khai thac g6 quy cho xuAt khiu. B. Xay d\ffig vung chuyen canh lua. C. Tr6ng cay cong nghi~p lau nam. D. Dftu tu chan nuoi gia cftm va lgn. Cau 69: Dong Nam Be) hi~n nay dung d§.u ca nu6c vS A. phat tri€n khai thac d§.u va khi. B. tru nang thuy di~n a cac song. C. tr6ng cac lo?i cay luang thµc. D. chan nuoi gia cftm va thuy san. Cau 70: D6ng bfulg song Cuu Long khong c6 A. nhiSu nh6m dAt khac nhau. B. khi h~u c~n xich d?o ro r~t. c. h~ th6ng kenh f?Ch day d~c. D. nhiSu khoang san kim lo?i. Cau 71: Huang chu ySu trong khai thac sinh v~t biSn a nu6c ta hi~n nay la A. SU d\lng cong C\l truySn th6ng. B. diy m?nh danh bilt xa ba. C. t~p trung tieu dung trong nu6c. D. t~p trung danh bilt ven ba. Cau 72: Dan sf> nu6c ta dong gay kh6 khan chu ySu cho vi~c A. nang cao chAt lugng cu(>c s6ng. B. phat triSn khoa h9c va kI thu~t. C. dam bao t6t diSu ki~n sinh ho?t. D. thu hut v6n dftu tu nu6c ngoai. Cau 73: Ti 1~ lao d(>ng a nong thon nu6c ta hi~n nay con cao chu ySu do A. vi~c tr6ng lua c§.n nhiSu lao d(>ng. B. ca du kinh tS chuy€n biSn ch~. C. cac ho?t d(>ng San xuAt it da d?flg. D. (J d6ng bing c6 m~t de) dan sf> 16n. Cau 74: Qua trinh do thi h6a 6 nu6c ta hi~n nay dugc diy nhanh chu ySu do A. chuy€n dich ca du kinh tS theo lanh th6. C. hinh thanh va phat triSn khu cong nghi~p. B. hi~n d?i h6a nong thon va tang dich V\1- D. sµ phat triSn kinh tS va cong nghi~p h6a. Cau 75: NhiSu lo?i hinh dich V\l m6i ra dai 6 nu6c ta hi~n nay chu ySu do A. nhu c§.u san xuAt, dai s6ng da d?flg. B. ca du dan sf> theo tu6i c6 thay d6i. C. cac ngu6n v6n d§.u tu tiSp t\lc tang. D. ca sa h? t§.ng dugc hoan thi~n han. Cau 76: Cho bi€u d6 vs d§.u mo va than S?Ch cua nu6c ta giai dO?fl 2014 -2018: Trieut§n 50 2014 2015 2017 ~ 0/iu mo l1BJ Than S(ICh 2018 Nam (S6 li¢u theo Nien giam th6ng ke Vi¢t Nam 2018, NXB Th6ng ke, 2019) BiSu d6 th~ hi~n n(>i dung nao sau day? A. Ca cAu san lugng d§.u mo va than S?Ch. B. Quy mo san lugng d§.u mo va than S?Ch. C. T6c de) tang truang san lugng d§.u mo va than S?Ch. D. Chuy€n dich ca du san lugng d§.u mo va than S?Ch. Trang 3/4 Cau 77: Cho bang s6 li?u: LAO DQNG TU 15 TUOI TRO LEN PHAN THEO THANH THJ VA NONG THON CUA NlfOC TA GIAI DOAN 2010 -2018 (fJr:rn vi: Nghin nguai) Nam 2010 2014 2016 2018 Thanh thi 14106,6 16525,5 17449,9 18071,8 Nongthon 36286,3 37222,5 36995,4 37282,4 (Nguon: Nien giam thong ke Vi¢t Nam 2018, NXB Th6ng ke, 2019) Theo bang s6 li?u, dS th€ hi?n sµ thay d6i ca c~u lao d(mg tu 15 tu6i tra len phan theo thanh thi va nong thon cua nuac ta giai do~n 2010 -2018, d~g biSu d6 nao sau day la thich hQ'P nhftt? A. Duong. B. K€t hQ'P. C. Mi~n. D. Tron. Cau 78: Dia hinh ven biSn nuac ta da d~g chu y€u do tac d9ng k€t hQ'P cua A. song biSn, thuy tri~u, song ngoi va ho~t d()ng ki€n t~o. B. song biSn, thuy tri~u, d() m~ cua biSn va th~m h,ic dia. C. cac vung nui giap biSn va v~n d()ng nang len, h~ xu6ng. D. thuy tri~u, d9 m~n nuac biSn va cac day nui ra sat biSn. Cau 79: Cac nhan t6 nao sau day la chu y€u t~o nen mua mua a Trung B9 nuac ta? A. Gi6 mua Dong Bile, gi6 Tay, ap th~p va dai h9i t1,1 nhi?t dai. B. Gi6 mua Tay Nam, dai h()i t1,1 nhi?t dai, gi6 dong bile va bao. C. Tin phong ban cftu Bile, gi6 Tay, bao va dai h()i t1,1 nhi?t dai. D. Tin phong ban du Bile, gi6 tay nam, ap th~p nhi~t dai, bao. Cau 80: Phftn lanh th6 phia Bile nuac ta c6 bien d9 nhi~t d9 trung binh nam cao han phftn lanh th6 phia Nam chu y€u do A. nfun a gftn vung ngo~i chi tuy€n, ti€p giap vai Bi€n Dong. B. nfun a vung n9i chi tuy€n, trong khu V\fC gi6 mua chau A. C. vi tri a xa xich d~o va tac d()ng cua Tin phong ban cftu Bile. D. vi tri gftn chi tuy€n Bile va tac d9ng cua gi6 mua Dong Bile. ------------------------HET ------------------------ Thi sinh au(Yc sit d1,mg Atlat Dia li Vi?t Nam do NXB Giao d1:1c Vi?t Nam phat hanh tit niim 2009 din nay. Trang 4/4
00:00:00