Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 PHÒNG GD&ĐT KIM SƠN NINH BÌNH ĐÈ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 NĂM 2016 - 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 (2,5 điểm). Thực hiện các phép tính (Tính hợp lý nếu có thể): Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x biết: Câu 3 (2,5 điểm). Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc. Số thóc thu hoạch được của nhà bác An, bác Ba, bác Đạt lần lượt bằng 1/3 ; 0,3; 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. a) Tính khối lượng thóc mỗi bác thu hoạch được. b) Tính tỉ số phần trăm số thóc thu hoạch được của nhà bác Ba so với tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Câu 4 (2,5 điểm). Cho ∠xOy và ∠yOz là hai góc kề bù. Biết ∠yOz = 500 a) Tính số đo ∠xOy b) Kẻ tia phân giác Ot của ∠xOy Tính ∠tOz Câu 5 (0,5 điểm). So sánh:
00:00:00