Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Lịch sử - Lớp 8 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A. Phần trắc nghiệm (2.0 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là Hiệp ước gì? A. Hiệp ước Nhâm Tuất. B. Hiệp ước Giáp Tuất. C. Hiệp ước Hác-măng. D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Câu 2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là phong trào yêu nước chống Pháp của giai cấp, tầng lớp nào? A. Công nhân. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Địa chủ phong kiến. Câu 3. Liên bang Đông Dương gồm những nước nào? A. Việt Nam, Lào. B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. C. Lào, Cam-pu-chia. D. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan. Câu 4. Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc gồm bao nhiêu bậc? A. 5 bậc. B. 2 bậc. C. 4 bậc. D. 3 bậc. B. Phần tự luận (8.0 điểm) Câu 5 (4.5 điểm) Nêu những nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta. Âm mưu của thực dân Pháp khi đánh Đà Nẵng là gì? Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859 diễn ra như thế nào? Câu 6 (3.5 điểm) Chỉ rõ chính sách kinh tế về các ngành nông nghiệp, công, thương nghiệp và giao thông vận tải trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. Các chính sách đó của Pháp nhằm mục đích gì?
00:00:00