Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trang 1/28 - WordToan Đ TH THPT C GA NM HC 21 2019 MÔN THI: TOÁN Thi gin 0 ht hng thi gin hát đ Câu 1. q là A. . B. . C. . D. . Câu 2. Trong không gian   ? A. . B. . C. . D. . Câu 3. m m là A. . B. . C. . D. . Câu 4. q là A. . B. . C. . D. . Câu 5. b A. . B. . C. . D. . Câu 6. Trong không gian n q  A. . B. . C. . D. . Câu 7. A. . B. . C. . D. . Câu 8. m và A. . B. . C. . D. . Câu 9. Trong không gian . C. . D. . Câu 10. nq A. . B. . C. . D. . Câu 11.  và  A. . B. . C. . D. . Câu 12. mm  là Mã đề 12  d A. u2;5;3 . B. u2;5 ;3 B G DC V Đ T ĐỀ THI CHÍNH THỨC A. . B. . C. . D. . Câu 13. Nghiệm của phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 14. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau : Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây A. . B. . C. . D. có bảng biến thiên như sau : Hàm số đạt cực đại tại A. . B. . C. . D. . Câu 16. Nghiệm của phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng A. . B. . C. . D. . Câu 18. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng và . Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây ? A. . B. . C. . D. . Câu 19. Cho hàm số có đạo hàm , . đã cho là A. . B. . C. . D. . Câu 20. Kí hiệu là hai nghiệm phức của phương trình  bằng A. . B. . C. . D. . Câu 21. Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh (minh họa như hình vẽ bên). . Câu 15. Cho hàm số  Trang 2/28 Trang 3/28 - WordToan Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. . B. . C. D. . Câu 22. Trong không gian , cho mặt cầu Bán kính của mặt cầu đã cho bằng A. . B. . C. . D. . Câu 23. Cho hàm số ảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 24. Cho hàm số ảng biến thiên như sau Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là A. . B. . C. . D. . Câu 25. Cho là hai số thực dương thỏa mãn  bằng A. . B. . C. . D. . Câu 26. Hàm số . B. . C. . D. . Câu 27. Trong không gian , cho hai điểm và . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng có phương trình là A. . B. . C. . D. . Câu 28. Cho hai số phức và Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức có tọa độ là A. . B. . C. . D. . Câu 29. Cho hàm số liên tục trên Gọi là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường và (như hình vẽ bên).  có đạo hàm là A.   Mệnh đề nào sau đây đúng? A. . B. . C. . D. Cho hình chóp vuông góc với mặt phẳng , tại , (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng A. . B. . C. . D. . Câu 31. Cho số phức thoả mãn Môđun của bằng A. Trong không gian cho các điểm và Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng có phương trình là A. Cho hàm số và khi đó bằng? A. . B. . C. . D. . Câu 34. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số trên khoảng là A. . B. . . Trang 4/28 Trang 5/28 - WordToan C. . D. . Câu 35. Cho hàm số có bảng dấu như sau: Hàm số q A. . B. . C. . D. . Câu 36. Cho hình trụ có chiều cao bằng n m m n A. . B. . C. . D. . Câu 37. Cho phương trình ( là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị Câu 38. Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Bất phương trình ( là tham số thực) nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi A. . B. . C. . D. . Câu 39. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ( minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng A. B. C. D. Câu 40. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ qq số có tổng là một số chẵn bằng A. . B. . C. . D. . Câu 41. Cho hà m số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bê n. S ố nghiệm thực của phươn g trình nguyên của để phương trình đã cho có nghiệm? A. 6 . B. 5 . C. Vô số. D. 7 . . . . . Cho hà qq và hi đ ng Cho đ ng thng và parabol à th th ng Gọi , ần t à in th hi hnh hng đ gh ho tong hnh v ên hi thì th ho ng nào i đ . . . . t h th ãn q  à t đ ng tn án nh ng . . . . Trong không gian ho đi th đi ong ong vi t và áh t t ho ng ng hi ho ng áh t đn n nhất đi đi nào i đ . . . . Trong không gian ho t ầ q ( à á ngên th t hng o ho t nhất hi ti tn đi và hi ti tn đ vng g vi nh . . . . Trang 7/28 - WordToan Câu 47. Cho phương trình ( là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt? A. 79. B. 80. C. vô số. D. 81. Câu 48. Cho hàm số q như sau Số điểm cực trị của hàm số A. . B. . C. . D. . Câu 49. Cho lăng trụ có chiều cao bằng và đáy là tam giác đều cạnh bằng và lần lượt là tâm các mặt bên và . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm bằng A. . B. . C. . D. . Câu 50. Cho hai hàm số và là tham số thực) có đồ thị lần lượt là và . Tập hợp tất cả các giá trị của để và cắt nhau tại đúng 4 ------------- HẾT ------------- điểm phân biệt là A. 3; . B. ;3 . C. ;3 . D. 3; .
00:00:00