Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 Sở GD&ĐT Hải Phòng ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Lê Quy Đôn Môn Địa lí 12 – Năm học 2014-2015 (Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1: (4,0 điểm) a. Các định hướng chính về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH như thế nào?(2,0đ) b. Phân tích y nghĩa về mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của vị trí địa lí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. (2,0điểm) Câu 2: (3,0 điểm) a. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: Trình bày vấn đề phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ.(2,0 điểm) b. Em hãy kể tên một vài loại khoáng sản quan trọng của Hải phòng. Vấn đề khai thác khoáng sản ở Hải Phòng có những hạn chế gì ? Em hãy đề xuất biện pháp giải quyết.(1,0đ) Câu 3: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu; SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2005 và 2010 (nghìn tấn) Bắc Trung Bộ Nam Trung bộ 2005 2010 2005 2010 Nuôi trồng 65,5 99,7 48,9 77,,7 Khai thác 182,2 252,8 574,9 684,6 a. Vẽ BĐ so sánh sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở hai vùng trên..(2,0 điểm) b. Từ biểu đồ hãy rút ra nhận xét về sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở hai vùng. ------Hết------ *Ghi chú : Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam. Giám thị không giải thích gì thêm 2
00:00:00