Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Địa Lí 9 Thời gian: 60 phút Câu 1. (1.5 điểm): Nêu tình hình phát triển của ngành nông nghiệp Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ? Câu 2. (3 điểm): Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo? Phương hướng bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo ? Câu 3 (2.5 điểm): Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả Nước? Câu 4 (3điểm): Dựa vào bảng số liệu sau : Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (%) Tổng số Nông , Lâm , Ngư nghiệp Công nghiệp , xây dựng Dich vụ 100 1.7 46.7 51.6 a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh ? b. Nêu nhận xét .
00:00:00